Back to collection

Rites of Zhou 《周禮》

地官司徒 第二 2. Office of Earth and Minster of Education and Social Welfare

王建方正以為民極地官司徒使邦國教官

司徒司徒大夫大夫上士中士下士三十二十

大夫州長大夫大夫上士中士五家下士

封人中士下士六十

中士二十

下士四十

牧人下士六十

中士下士二十二百

下士四十

上士中士六十

中士二十

上士中士八十

中士下士四十

中士下士四十

大夫上士二十

大夫中士六十

中士二十

中士二十

調下士

下士

大夫上士中士下士二十

中士下士二十

中士下士二十

二十二十

上士中士下士八十

大夫上士中士下士四十下士

上士中士八十下士

上士中士二十

大夫大夫上士中士下士三十二十

大夫大夫大夫上士中士下士五家

中士下士八十

下士

中士下士四十

上士中士下士四十

下士

上士中士下士

中士下士

中士下士

大山中士下士八十中山下士六十下士二十

大林下士二十中山小林

下士二十中川下士六十小川下士二十

中士下士八十中川小川

中士下士四十

中士下士四十

下士

下士

下士二十

下士

下士二十

下士二十

下士

中士下士八十

下士二十

大夫上士中士下士三十三百

舍人上士中士四十

中士下士四十

祿中士下士四十

下士四十四十司徒

土地與其人民邦國

天下土地周知九州地域山林丘陵邦國社稷與其

山林動物植物動物植物丘陵動物植物動物植物動物植物民豐

因此二教禮教,。禮教禮教不怨禮教教安知足世事失職祿

民宅利害人民鳥獸草木稼穡天下斂財天下

正日地中日南短多西地中天地四時風雨陰陽百物王國千里

邦國封疆五百諸侯封疆四百之一封疆三百之一諸子封疆二百之一封疆之一

地域不易二百三百職事以為政令荒政萬民緩刑鬼神盜賊

萬民養老恤貧

六安萬民宮室墳墓兄弟朋友朋友衣服

正月布教邦國使萬民施教邦國使五家使使使使使使

職事邦國使萬民稼穡學藝世事服事

萬民六行六藝

萬民不孝亂民

五禮萬民之中萬民萬民不服

五帝先王賓客修道大喪政令大軍大田萬民政令國有萬民不行天下邦國移民緩刑教官正治教官:「國有!」

司徒教法國中四郊夫家貴賤施舍與其祭祀飲食禁令

大夫使六畜車輦歲時施政邦國萬民卒伍軍旅田役貢賦

土地人民周知

其餘政教與其賞罰

大事土地田野貢賦地域

祭祀賓客修道大軍軍旅政令大喪政教

邦國社稷

凡民

正要教法:「不用國有!」禁令修法四郊政事及其六畜兵器政令夫家貴賤與其施舍

政令州里司空祭祀大軍會同正治與其大喪匠師

四時前期州里兵器卒伍司徒大旗政令前後

四時市朝歲時萬民施惠廢置祭器禮樂國大

大夫政教禁令正月受教司徒退使德行

歲時夫家國中七尺以及六十以及六十國中賢者公事老者歲時德行賢者大夫與其禮賓大夫賢能天府內史退使出使使使

司徒退國有政令

州長政令正月讀法德行歲時祭祀讀法春秋祭祀大喪其事與其賞罰政令教法州里大夫廢興

政令四時吉日春秋鬼神祭祀飲酒鄉里祭祀飲酒法治政事黨政讀法德行歲時

政事學者春秋夫家貴賤及其六畜車輦五家使刑罰國事葬埋卒伍兵器刑罰

歲時施舍春秋祭祀聚眾讀法凡事

五家國中從而

封人封國社稷其四社稷祭祀歌舞賓客軍旅

音聲聲樂軍旅田役鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓軍事鼓鼓鼓鼓祭祀百物舞者軍旅田役日月大喪

山川祭祀社稷祭祀四方祭祀教皇祭祀

牧人祭祀祭祀犧牲

公牛政令祭祀授職賓客軍事喪事會同軍旅與其祭祀與其

祭祀五帝三月先王祭祀國門使

政令國中園地