Back to collection

Rites of Zhou 周禮

春官宗伯 第三 3. Office of Spring and Minister of Rites

Click on any word to see more details.

王建方正以為民極立春宗伯使邦國

大宗宗伯中大夫大夫上士中士下士三十二十

下士

下士

下士下士二十

下士天府上士中士二十

中士

中士

中士

中士下士四十

守祧

大夫中士

大夫中士二十

大夫大夫中士二十二百

上士中士下士四十

中大夫樂師大夫上士下士八十

大胥中士下士四十

大師大夫上士四十六十三百二十

中士二十

中士下士四十

中士下士六十

中士下士

中士下士二十

下士舞者四十

下士舞者無數二十

中士二十

中士下士二十

下士二十

下士八十

下士二十

大夫上士中士下士四十

中士四十

下士

占人下士

中士

占夢中士

中士

大夫上士中士下士四十

上士中士下士四十

下士

下士

中士

男巫無數女巫無數中士四十

大夫上士中士下士四十

中士下士

中士下士

內史中大夫大夫上士中士下士四十

外史上士中士下士二十

御史下士二十四十

大夫上士中士下士五十

中士下士二十

中士下士二十

中士下士四十

上士中士四十

無數貴賤

大宗

天神王建邦國

吉禮邦國鬼神昊天上帝日月星辰司命風師雨師血祭社稷五岳山林川澤四方百物先王先王先王礿先王先王先王

邦國喪禮死亡

賓禮邦國

以軍邦國大師大田合眾

嘉禮萬民飲食宗族兄弟男女故舊朋友四方賓客兄弟異姓

邦國

邦國

大夫庶人工商

天地四方東方南方西方北方

陰德禮防地產和樂禮樂天地百物鬼神萬民以致百物

大神執事宿大號祭祀祭祀王后

賓客朝覲會同上相大喪諸侯諸侯國有上帝邦國

宗伯

建國神位社稷宗廟五帝四郊山川丘陵

五禮禁令與其昭穆宮室

三族親疏——正室門子」——政令

五官使與其使祭祀賓客

衣服宮室賞賜

四時祭祀與其國大祭祀

祭祀賓客以時祭祀大宗大夫祭祀掌事大宗賓客大師有司而立有事有司將事有司大災執事上下

大肆執事異族之外執事

會同軍旅國有天地大災社稷宗廟

大宗掌事大宗立國大宗歲時祭祀及其祭祀犧牲祭祀宿為期禁令祭祀

賓客朝覲

大喪內命婦內命男女中法

上帝大神山川四時國有國人歲時祭祀大夫國之大事禮儀宗伯小事禮儀其事宗伯

祭祀賓客與其大喪祭祀

祭祀山川四方大喪

祭祀百官賓客會同軍旅國事為期告之祭祀

與其礿四時之間朝享大喪

與其朝覲封國諸侯王位左右先王諸侯祭祀國賓喪事葦席諸侯吉事

天府與其禁令大喪官府之中季冬祭天祿

玉器與其用事服飾朝日諸侯相見上帝先王賓客日月星辰山川賓客以致四時日月封國土地軍旅琰圭祭祀賓客玉器大喪玉器

諸侯國家宮室衣服禮儀國家宮室衣服禮儀國家宮室衣服禮儀三公大夫及其加一等國家宮室衣服禮儀諸侯天子一等繼子大夫宮室衣服禮儀大夫大夫宮室衣服禮儀

衣服與其用事吉服昊天上帝五帝先王先公望山川社稷視朝天王王后三公諸侯大夫大災素服大夫加以大功小功大夫祭祀賓客衣服大喪衣服衣服衣服衣服

禁令以時祭祀

守祧先王先公衣服祭祀有司守祧與其

宿祭祀王后賓客大喪內命婦不敬王后婦人

宗廟祭祀賓客王后有事大喪諸侯大夫

宗廟祭祀王后王后王后王后宗伯祭祀掌事賓客大喪內朝諸侯

公墓先王居中昭穆左右諸侯左右以前大夫與其大喪既有兇器諸侯