Back to collection

Rites of Zhou 周禮

夏官司馬 第四 4. Offices of Summer and Minister of War

Click on any word to see more details.

王建方正以為民極立夏官司使王平邦國

大司馬司馬中大夫司馬大夫輿司馬上士司馬中士下士三十三十三百二十

萬有五百人為大國三軍五百人為中大夫五百人為大夫人為上士二十五人為司馬中士

上士下士二十

中士

下士

小子下士

下士

下士

上士下士四十

中士下士四十

中士六十

上士下士二十

下士

下士

大夫上士下士二十

下士

下士

羅氏下士

下士二十

大夫中士下士四十

諸子大夫中士二十

上士下士八十

大夫二十中士八十八百

中士下士

下士大夫小臣上士中士下士二十

下士四十下士

大夫中士八十

中士二十

下士

弓矢大夫中士八十

上士下士二十

中士二十

中大夫上士

大夫上士

中大夫

中大夫

大夫

上士

上士

中士二十下士四十

校人中大夫上士下士八十

下士

下士二十

牧師下士四十

下士二十圉人良馬駑馬

職方中大夫大夫中士六十

土方上士下士五十

中士四十

中士四十

中士四十

中士四十

中士下士四十

中士下士四十

中士下士八十

中士

中士

司馬上士中士下士八十

司馬使公司

大司馬

邦國王平邦國封國邦國邦國進賢邦國邦國邦國邦國簡稽鄉民邦國安邦小事邦國

邦國不服內亂鳥獸

正月邦國使萬民

邦國千里其外五百其外五百其外五百其外五百其外五百其外五百其外五百其外五百其外五百

下地之一

司馬平列——諸侯司馬公司——進退有司

中夏讀書百官其事其他礿

中秋諸侯郊野百官其事與其其他

前期戰法五十司馬之中質明左右:「不用!」中軍司馬如初退如初左右以敘左右有司分地前後有司前後野人為主為主有司中軍司馬

禁令無辜有罪大師執事軍器視事賞罰庶子

待考大會庶子政令諸侯祭祀大喪士大夫奉詔

司馬

......祭祀會同其事大司馬

司馬

輿司馬

司馬

事功戰功大功政令無常輕重頒賞之一

戎馬駑馬有司與其之內之外其外

建國九州城郭後宮市朝都邑營軍市朝邦國天下祭祀數量祭奠

小子祭祀社稷軍器左右祭祀

祭祀祭祀賓客牧人司馬使

政令四時季春季秋施火祭祀失火刑罰

城郭庶子及其財用稍食萬民與其財用國有不足都邑與其守法國都山川因之

九州周知山林川澤道路以為道路國有行者唯有與其禁令有方

四方邦國敵國軍旅

軍事水火日夜

三公大夫三公北面東面大夫西面三公大夫諸侯在朝北面國事其事

法治騶虞》,諸侯》,大夫》,》,張三射中司馬祭祀大夫

會同朝覲大夫大師賓客大夫大夫大喪仆人大夫掌事不敬

猛獸祭祀猛獸賓客

祭祀弓矢賓客會同軍旅

羅氏春鳥

祭祀歲時

群臣政令損益年歲與其貴賤周知邦國大夫庶子祿無常貴賤三公北面東面北上大夫西面北上王族南面從者南面西

大夫內朝退

國中祭祀賜爵昭穆會同賓客四方使大喪掌事國有邦國進退爵祿

諸子與其國有大事兵甲卒伍有司以軍法治司馬祭祀樂事大喪會同賓客政事使修德學道進退

政令軍旅會同卒伍勇力政令

先後卒伍軍旅會同王宮國有大喪遣車四方使士大夫道路不通使四方

祭祀會同賓客軍旅

祭祀朝覲太常諸侯郊祀

黃金大喪

太仆出入大命諸侯視朝正位退門外鼓聲庶子祭祀賓客出入前驅軍旅田役日月大喪傳達四方三公燕飲弓矢正位視朝三公

小臣三公