Back to collection

Rites of Zhou 《周禮》

夏官司馬 第四 4. Offices of Summer and Minister of War

王建方正以為民極立夏官司使王平邦國

司馬司馬大夫司馬大夫輿司馬上士司馬中士下士三十三十三百二十

萬有二千五百人為大國三軍二千五百人為大夫五百人為大夫人為上士二十五人為司馬中士

上士下士二十

中士

下士

小子下士

下士

下士

上士下士四十

中士下士四十

中士六十

上士下士二十

下士

下士

大夫上士下士二十

下士

下士

羅氏下士

下士二十

大夫中士下士四十

諸子大夫中士二十

上士下士八十

大夫二十中士八十八百

中士下士

下士大夫小臣上士中士下士二十

下士四十下士

大夫中士八十

中士二十

下士

大夫中士八十

上士下士二十

中士二十

大夫上士

大夫上士

大夫

大夫

大夫

上士

上士

中士二十下士四十

大夫上士下士八十

下士

下士二十

牧師下士四十

下士二十圉人良馬

職方大夫大夫中士六十

上士下士五十

中士四十

中士四十

中士四十

中士四十

中士下士四十

中士下士四十

中士下士八十

中士

中士

司馬上士中士下士八十

司馬使公司

司馬

邦國王平邦國封國邦國邦國進賢邦國邦國邦國邦國鄉民邦國安邦小事邦國

邦國不服內亂鳥獸

正月邦國使萬民

邦國千里五百五百五百五百五百五百五百五百五百

之一

司馬平列——諸侯司馬公司——進退

中夏讀書百官其事其他礿

中秋諸侯郊野百官其事與其其他

前期戒眾戰法五十司馬之中質明左右:「不用!」中軍司馬退左右左右前後前後野人為主為主中軍司馬

禁令無辜大師執事軍器賞罰庶子

大會庶子政令諸侯祭祀大喪士大夫奉詔

司馬

......祭祀會同其事司馬

司馬

輿司馬

司馬

事功戰功大功政令無常輕重頒賞之一

戎馬與其之內之外

建國九州城郭後宮市朝市朝邦國天下祭祀數量祭奠

小子祭祀社稷軍器左右祭祀

祭祀祭祀賓客牧人司馬使

政令四時季春祭祀失火刑罰

城郭庶子及其萬民受法與其國有不足與其守法國都山川

九州周知山林道路以為道路國有行者唯有與其禁令

四方邦國敵國軍旅

軍事水火日夜

三公大夫三公北面東面大夫西面三公大夫諸侯在朝北面國事其事

法治騶虞》,諸侯》,大夫》,》,射中司馬祭祀大夫

會同朝覲大夫大師賓客大夫大夫大喪仆人大夫掌事不敬

猛獸祭祀猛獸賓客

祭祀賓客會同軍旅

羅氏春鳥

祭祀歲時

群臣政令損益年歲與其貴賤周知邦國大夫庶子祿無常貴賤三公北面東面北上大夫西面北上王族南面南面西

大夫內朝退

國中祭祀法事昭穆會同賓客四方使大喪掌事國有邦國進退爵祿

諸子與其國有大事兵甲卒伍軍法司馬祭祀樂事大喪會同賓客政事使學道進退

政令軍旅會同卒伍勇力政令

先後卒伍軍旅會同王宮國有大喪四方使士大夫道路不通使四方

祭祀會同賓客軍旅

祭祀朝覲太常諸侯

黃金大喪

太仆出入諸侯視朝正位退門外鼓聲庶子祭祀賓客出入軍旅田役日月大喪傳達四方三公正位視朝三公

小臣三公出入祭祀朝覲祭祀賓客掌事士大夫大事

受命祭祀警戒祭祀百官不敬大喪祭祀祭祀

庶民與其祭祀大喪

祭祀宮中大喪

其餘諸侯大夫禁令與其軍事司馬及其及其祭祀舞者大喪軍事會同

祭祀舞者軍旅會同乘車

與其出入弓弩中秋及其鳥獸使者攻守大利野戰田獵散射天子成規諸侯成規大夫成規成規祭祀大喪會同弓弩兵甲

弓弩乘車弓弩會計

三等三等其事弓弩以下與其出入亡者

戎車使會同

祭祀會同賓客

出入