Back to collection

Rites of Zhou 《周禮》

秋官司寇 第五 5. Office of Autumn and Minister of Justice

王建方正以為民極立秋官司使邦國

司寇司寇大夫大夫上士中士下士三十二十

中士二十

中士三十六十

方士中士六十

中士八十

中士六十

中士三十

中士二十

下士

下士

下士

上士下士八十

下士下士

中士下士六十

下士二十

下士

中士下士二十二百

二十

二十

二十

二十

二十

中士下士四十

殺戮下士

下士六十

下士二十

下士四十

下士

下士

下士

下士

下士六十

下士

下士

下士

下士

下士

下士二十

下士二十

下士

下士

下士

下士

涿下士

下士

下士

下士大行大夫行人大夫

司儀上士中士下士三十八十

中士四十

上士中士下士二十

上士下士二十

中士四十

中士三十

四方中士

下士三十

大夫上士下士庶子二十

中士下士庶子八十

中士下士四十

司寇

邦國四方重典

五刑萬民害人職事中國不能兩造然後然後萬民罪過州里桎梏司空重罪其次九月其次七月其次五月三月使州里遠近

正月邦國使萬民盟約天府內史諸侯大夫庶民

祭祀五帝百官明水朝覲會同大喪大軍大事使

司寇

外朝以致萬民國危三公州長百姓北面群臣西面東面司寇進而

五刑萬民用情至于讀書用法命婦同族民情

八辟刑罰議親

庶民之中群臣萬民以上天府內史冢宰

祭祀五帝賓客世子大事使

進退天府:「不用國有!」宣布四方入會左右刑罰

五戒先後刑罰使軍旅會同田役國中

與其民人使刑罰政令司寇

八成法治移民緩刑社稷出入五帝諸侯王宮大喪大師軍旅令正禁令郊野

國中死刑司寇王會祭祀大喪大軍賓客禁令夾道三公之前國有大事

四郊死刑司寇三公大事聚眾禁令之前大事

死刑司寇聚眾禁令大夫之前大事

方士死刑三月司寇與其大事聚眾禁令

四方邦國四方四方賓客行人之前誅戮出入大事聚眾

外朝大夫其後其後三公州長其後得獲人民六畜庶民國中三月邦國凡民國法刑罰盜賊家人無罪報仇無罪邦國

萬民以上國中與其及其郊野男女死生萬民司寇司寇天府內史冢宰

五刑萬民五百五百五百五百五百司寇五刑刑罰輕重

司寇群臣萬民過失遺忘以此三法民情然後

邦國萬民大約不信墨刑不信

邦國會同盟約及其禮儀北面明神萬民不信凡民使地域

金玉錫石丹青與其數量為兵玉石丹青上帝諸侯國有金石

盜賊數量男子女子七十不為

祭祀政治害人使不能刑人

盜賊——桎梏同族——同族

斬殺殺人同族軍旅田役斬殺刑戮使守門使使使使

政令盜賊國中百官祭祀賓客使王宮

百官使令小事封國

王宮王宮在野

王宮與其

牧人牛馬王宮與其

王宮與其

正月宣布四方四方邦國及其四海大事合眾號令

殺戮斬殺傷人

庶民暴力言語不信聚眾出入

國道至于道路宿賓客道路橫行大事道路大師道路不時

祭祀州里任人以及郊野大師賓客道路日月衣服

春令利於秋令行者行者

明火明水祭祀明水大事國中軍旅

出入夾道」,」,大夫五百」,誓師三百」,」,」。

國中宿與其賞罰行者國中

猛獸珍異皮革草木夏日春秋水火