Back to collection

Book of Zhou 《周書》

卷19 列傳第11 達奚武 子震 侯莫陳順 豆盧寧 宇文貴 楊忠 王雄 Volume 19 Biographies 11: Da Xiwu; Zi Zhen; Houmo Chenshun; Dou Luning; Yu Wengui; Yang Zhong; Wang Xiong

Click on any word to see more details.

宇文
城鎮

 倜儻所知心事戰功羽林都督太祖大夫都督三百入關丞相參軍大統秦州刺史散騎常侍

 神武三道太祖異議太祖神武退太祖弘農覘候動靜與其便交戰神武太祖敵人衣服日暮軍號上馬不如法往往情狀太祖太祖大都高陽車騎大將軍三司

 太祖洛陽一千前鋒力戰司徒大將軍三司雍州刺史邙山大軍不利神武乘勝退大將軍

 十七三萬經略漢川白馬梁州刺史宜豐固守南鄭請服解圍武陵王萬餘於是不出援軍三千白馬退援軍男女三萬以北明年京師:「。」不受大將軍地形樂昌新城新城邀擊

 司寇豫州刺史司馬難以大宗鄭國萬戶退

 保定太保大軍突厥三萬東道晉陽平陽後期尚未明月:「。」班師同州刺史明年尉遲洛陽齊王邙山未決:「洛陽人情明日欲歸不得軍旅久矣形勢大王少年未經豈可一旦。」全軍太傅

 奢侈威儀左右而已:「功名蓋世出入儀衛輕率若是?」:「布衣富貴不可疇昔天下未報安可威容。」退

 同州天旱高祖華岳僚屬:「三公不能燮理陰陽使天子勞心百姓不可必須登峰。」高峻壁立六十數人然後於是稽首百姓不得宿夢見白衣:「辛苦。」驚覺雲霧四起遠近高祖:「年尊陰陽時雨危險神道聰明。」

 司寇當時因而十月六十七太傅十五諸軍同州刺史

 便騎射奔馬膂力過人大統起家員外散騎常侍太祖太祖一發太祖:「不生!」一百十六昌邑一千將軍祿大夫散騎常侍車騎大將軍三司散騎常侍世宗、〔大夫大將軍三司普寧)〔廣平華州刺史武藝頗有滿百姓

 保定大軍退交戰元年大將軍稽胡建德鄭國十一諸軍刺史高祖三軍步騎攻克義寧烏蘇一部大宗為此原州諸軍原州刺史開皇

 車騎將軍渭南大象益州刺史起兵

 太保豪俠有志井陘武泰輕車將軍羽林將軍校尉普泰元年西將軍三百散騎常侍將軍大都入關太祖友善其弟關中太祖彭城一千

 大統元年衛尉三司河州大都河州太祖

 魏文帝太尉僕射長安太子不敢魏文帝順手:「。」便

 自號太白攻破州郡騷動大都屯兵不得反間部落一千彭城河間明年大將軍三司西夏安平十六大將軍荊州山南道五十二諸軍荊州刺史

 永安昌黎慕容氏前燕高祖皇始長樂郡守賜姓盧氏避難威重追贈國大將軍涪陵

 有志氣身長美容善騎射永安入關都督万俟靈壽縣相與莎草七發太祖太祖

 西奉迎河陽五百大統元年將軍三百刺史大中將軍祿大夫五百將軍金紫光祿大夫太祖弘農大將軍大都車騎大將軍三司八百華州刺史未幾著稱散騎常侍稽胡平伏隴右諸軍使大將軍三司太祖東魏邙山將軍范陽四百十六大將軍)〔反叛討平尚書僕射純陀江陵)〔大王相應反叛討平國大將軍同州刺史諸軍稽胡司寇楚國萬戶鹽亭縣一千保定刺史大兵輿從軍同州六十六太保諸軍同州刺史

 未有生子親屬:「兄弟。」世子以此大象建德大將軍

 少有識度為時太祖將軍武功新興縣五百將軍大夫大統親信都督都督散騎常侍十六使車騎大將軍三司廢帝元年大將軍三司刺史元年)〔大將軍突厥可汗吐谷渾五千以為邊防刺史沃野一千隴右長史元年遷都諸軍刺史擊破保定元年大夫隴右長史楚國三千沃野四千五百四十八諸軍幽州刺史

 宇文昌黎夏州保定追贈國大將軍夏州刺史安平老人:「。」

 :「男兒汗馬先生博士!」正光夏州刺史城固前後後送麒麟崇禮處處出兵常侍從子不解地道都督力戰將軍一千刺史將軍、()〔大都

 西大統將軍善騎射太祖宗室車騎大將軍三司洛陽

 東魏潁州)〔潁川東魏洛陽步騎二千潁川三十東魏萬餘不可爭鋒:「不可常理古人成敗必然成事之上諸軍以為潁川孤危指掌潁川便惡相屯兵便是若一吾輩潁川狐疑退不可然後諸軍盡力。」潁川中流用命大敗萬餘不敢五百乘勝退保明旦甚多

 魏文帝公卿射中一發:「正當。」大將軍三司刺史十六中外長史大將軍

 宕昌據有種類太祖朝廷立碑

 廢帝刺史大都西諸軍刺史人情梁州豐足尉遲鹽亭與其玉成食堂馬術京師都督諸軍益州刺史司徒任俠二十四

 正中大夫賀蘭吐谷渾萬戶封一司空冢宰司徒太保

 音樂以此保定使突厥皇后張掖太傅

 三司大將軍洛州刺史大宗大象軍功大象英國好學屬文精巧軍功安平起家上士正中大夫保定

 車騎大將軍三司至大將軍都督瓜州諸軍涼州刺史世宗吐谷渾涼州不利歿

 弘農華陰小名高祖武川司馬神武將軍太原郡守軍功將軍喪亂地中結義保定追贈國大將軍興城

 身長七尺狀貌武藝十八泰山江左北海將軍帳下輕騎洛陽都督小黃平南

 神武隨信西潼關安西將軍祿大夫東魏荊州刺史戰敗退信令都督長生:「大軍城中何不!」長生百余城中懾服東魏梁武帝以為)〔主帥關外

 大統太祖帳下太祖龍門猛獸太祖猛獸」,