Back to collection

Book of Zhou 《周書》

卷27 列傳第19 赫連達 韓果 蔡祐 常善 辛威 厙狄昌 田弘 梁椿 梁臺 宇文測 弟深 Volume 27 Biographies 19: He Lianda; Han Guo; Cai You; Chang Shan; Xin Wei; She Dichang; Tian Hong; Liang Chun; Liang Tai; Yu Wence brother Shen

Click on any word to see more details.

    椿 宇文
 勃勃之後曾祖避難

 膽力征討長廣遷都建議太祖猶豫未決:「宇文夏州略過一時今日不濟將軍輕騎。」朝廷:「遠水不救近火何足道哉。」於是太祖慟哭太祖數百平涼高平百姓村民畜牧入山避難軍士:「遠近受制便何謂不如因而。」於是迭相復舊太祖將軍太祖:「清水性命無從盡忠何以。」二百太祖入關元帥五百

 將軍金紫光祿大夫散騎常侍一千弘農八百)〔白水郡守都督加持濟州刺史刺史本州大都三司

 大將軍漢中宜豐賀蘭攻取:「之上子女財帛仁者不為士馬城池必將彼此困獸猶鬥成敗未可知全軍。」:「。」將帥所見於是大將軍三司藍田縣

 刺史保定大將軍夏州諸軍性質遵奉法度鞭撻死罪邊境招納報以繒帛主司:「出官。」建德大象至大將軍蒲州刺史

 武川善騎射岳西万俟及其轉戰膂力絕倫以為)〔將軍都督太祖討平遷都邯鄲縣入關五百大統一千散騎常侍

 兼有權略所行山川形勢記憶虛實知情登高太祖是以都督晝夜巡察

 潼關太祖規畫真珠二百將軍弘農拔河南城郡守論功將軍光祿大夫九百朔州刺史刺史都督邙山河東郡守大軍稽胡北山險阻人迹罕至進兵稽胡為著太祖:「。」大都車騎大將軍三司大將軍三司宜州刺史前後元年大將軍賀蘭吐谷渾封一稽胡生口奴婢一百刺史保定尉遲洛陽退所部華州刺史建德

 大象至上大將軍刺史尉遲同謀

 其先圉人曾祖夏州鎮將高平景明郡守名著西正光万俟關中妻子洛陽齊安郡守西關東西刺史原州刺史

 聰敏東歸十四膂力便騎射太祖原州帳下親信太祖夏州都督

 遣使太祖夏州太祖:「狼子野心不如。」太祖:「。」於是太祖:「不同。」太祖以此出外衣甲持刀瞋目:「今日。」按劍叩頭:「。」進而伏誅戰慄不敢仰視於是結盟同心太祖以此:「其父。」

 潼關以前五百大統將軍羽林員外散騎常侍一千一百太祖弘農將軍大夫

 太祖下馬數人左右乘馬:「丞相今日性命!」左右齊聲殺傷甚多:「勇士富貴。」:「。」滿四面東魏進取三十左右:「性命虛發。」敵人漸進正中便刺殺因此引退不利太祖弘農太祖相會太祖:「爾來無憂。」太祖心驚不得三百京兆郡守

 東魏豫州刺史太祖神武邙山明光敵人猛獸」,青州刺史原州刺史都督大都十三車騎大將軍三司大將軍三司賜姓大利懷寧

 領軍兵部大夫江陵騷動大將軍討平大將軍後部鼓吹以前四千封一太祖賀蘭太祖不已得氣

尉遲殿信任謀害泣諫

 世宗司馬如故公子禮遇異味禮遇至於婚姻不願勢要鎮原頃之)〔刺史原州五十四

 少有大志鄉人布衣齊名:「大丈夫建立功名富貴安能貧賤!」大笑征伐士卒太祖)〔:「當代。」如此節儉所得祿宗族無餘使國大將軍大都諸軍原州刺史使車騎大將軍三司

 好學起家廣平參軍丞相記室)〔將軍給事尉遲都督大夫車騎大將軍三司澧州刺史功臣子弟)[刺史不從司馬

 高陽正光茹茹鎮將慕容作亂不從所部將軍

 孝昌威烈將軍都督將軍大夫三百太祖天水郡守西將軍二百大統將軍弘農戰功使將軍大將軍秦州刺史加大都督刺史茹茹抄掠北邊所部車騎大將軍三司大將軍三司西安刺史刺史頗有政績二千

 大將軍保定司徒突厥出師善應六十四使國大將軍大都諸軍刺史三司

 隴西大汗刺史河州四面大都追贈大將軍刺史

 慷慨有志征討將軍都督太祖羽林五百大統元年寧遠將軍二百散騎常侍三百弘農先鋒一時以前將軍光祿大夫襄城洛陽經河加持八百揚州刺史加大都督十三車騎大將軍三司大將軍三司賜姓)〔刺史朝廷桑梓河州刺史本州大中民和

 大將軍五千司馬保定陽關明年尉遲洛陽司馬行軍齊王建德司寇元年大象宿五千六十九

 持重威嚴十年未嘗得以家門五世同居以此大象大將軍

 神武便騎射膂力膽氣壯烈將帥十八天光將軍天光關中寧遠將軍都尉天光西將軍金紫光祿大夫太祖盤縣將軍光祿大夫

 太祖潼關長子縣八百大統一千車騎將軍光祿大夫弘農太祖都督冀州刺史平伏郡守久之河北郡守十三前後大都散騎常侍三百三司三司十六東夏刺史廢帝元年方城四千一百大夫大將軍

 高平慷慨立功膂力過人謀略永安陷於万俟天光入關原州歸順都督

 太祖世事爪牙武功五百太祖鐵甲:「天下。」大統都督太祖弘農洛陽居多賜姓原州刺史太祖同州文武:「人人盡心天下豈不。」車騎大將軍三司廢帝元年大將軍三司

 之後信州刺史所部討平西平臨陣一百朝廷信州二千七百

 保定元年刺史武將法式百姓大將軍明年吐谷渾西邊宕昌相應其二十五七十

 刺史不利江陵明徹退保)〔明徹退江陵仁壽宜陽明月以為宜陽宜陽九城五百國大將軍

 建德司空諸軍刺史

 少有名譽大象司馬朝廷

 椿千年昌平鎮將

 椿以軍討平万俟中堅將軍校尉都督普泰西將軍金紫光祿大夫高平郡守一百太昌元年都督太祖將軍光祿大夫大統欒城縣五百郡守五百梁州刺史弘農洛陽宇文東魏戰功車騎大將軍三司大都東平一千大將軍三司稽胡平伏椿清州刺史政績十三潁川軍士四百華州刺史三千七百保定元年大將軍丹寧諸軍刺史

 椿善於麾下儉素以此

 椿大都車騎大將軍三司散騎常侍小吏大夫保定椿樂陵刺史四千三百

 獻文隴西郡守

 果敢有志孝昌天光討平之中大小二十都督城鄉普泰都督秦州將軍光祿大夫二百天水轉行頗有未幾天光引入天光

 太祖天水郡守大統郡守太僕一百平涼郡守居民刺史歷時不克形勢攻取