Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Zhou 《周書》

卷29 列傳第21 王傑 王勇 宇文虯 宇文盛 弟丘 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 楊紹 王雅 達奚寔 劉雄 侯植 Volume 29 Biographies 21: Wang Jie; Wang Yong; Yu Wenqiu; Yu Wencheng; younger brother Qiu; Geng Hao; Gao Lin; Li He; Yi Loumu; Yang Shao; Wang Ya; Da Xishi; Liu Xiong; Hou Zhi


 金城本名高祖萬國將軍刺史將軍榆中

 壯志功名善騎射膂力起家都督西太祖將軍羽林都督太祖:「萬人敵勇決。」潼關邙山勇敢賞賜於是賜姓宇文刺史將軍祿大夫八百大都車騎大將軍三司大將軍三司

 元年江陵有人善用戰士:「大事。」。

 張掖一千河州刺史朝廷本州保定大將軍)〔北伐宜州刺史三千六百明月建德

 從軍以是頗為百姓大象元年六十五諸軍河州刺史追封大象大將軍


 武川本名雄健便膂力過人永安万俟關隴將軍都尉居多

 太祖丞相都督將軍大夫封包三百大統四百弘農太祖勇敢賞賜一千五百將軍都督論功大將軍刺史散騎常侍太子

 邙山三百出入衝擊殺傷甚多敵人大軍不利人力太祖於是二千分之刺史雍州雍州優劣雍州雍州名為

 十三大都使車騎大將軍三司十五大將軍三司元年茹茹追擊二千賜姓大夫茹茹五百有別次子大將軍世宗岷山討平

 當時以此數論至大將軍

宇文
 宇文武川膽略從軍戰功永安將軍大夫都督荊州遂平歐陽俘獲甚多南陽廣平郡守安西將軍祿大夫員外將軍都督南安九百西都督東魏荊州刺史居多隨信

 大統朝廷前後四百弘農八百車騎將軍祿大夫漢陽郡守十一秦州刺史加車大將軍三司大將軍三司一千十七大將軍白馬武陵王經行卒伍上下同心討平刺史大將軍

宇文
 宇文曾祖長壽沃野

 太祖威烈將軍漁陽三百大統都督弘農都督平遠將軍步兵校尉八百郡守都督西安大中散騎常侍將軍三百大都車騎大將軍三司大將軍三司刺史大將軍都督奴婢二百五百牛羊賀蘭)〔封一

 大宗國王汾州襄城節度力戰退大寧建德高祖步騎四千六百大象大象濮陽


 起家將軍都督臨邑將軍大都預告車騎大將軍三司安義一千大將軍三司咸陽郡守汾州刺史大將軍諸軍刺史諸軍涼州刺史國大將軍建德元年六十刺史


 鉅鹿本名遼東曾祖神武

 武藝西征太祖武勇前後平原三百將軍都尉將軍散騎常侍七百弘農先鋒將軍大夫殺傷甚多太祖:「足以不須級數。」於是一千五百將軍金紫光祿大夫刺史

 太祖邙山:「大丈夫右手左手皺眉。」敵人鋒刃當時歿前者死傷相繼左右:「殺人壯士不得不不能不為。」太祖雍州刺史十三前後戰功車騎大將軍三司一千八百十五賜姓大將軍三司

 凶悍太祖意氣同時不平太祖:「。」太祖:「何以?」:「丞相丞相。」十六四十五太祖痛惜朔州刺史至大將軍


 高句麗世祖慕容五世祖宗第一酋長賜姓顯達遇見光彩夢見衣冠:「夫人將來。」便流汗

 正光起家都督)〔万俟論功將軍都尉洛陽

 西入關神武三百大統四百將軍將軍西將軍散騎常侍太祖神武安西將軍八百將軍祿大夫祿大夫先驅諸軍太祖:「。」太子庶子太祖邙山正平中正)〔〕,加大都督三百東方勇健老中退左右:「如此健兒。」密使東歸使使車騎大將軍三司散騎常侍刺史大將軍三司

 一千賀蘭吐谷渾封一許昌一千刺史稽胡討平公卿賦詩:「車騎將軍何以天子沙漠。」:「陸梁未時。」。

 保定梁州諸軍刺史江陵明徹南城僕射固守江陵晝夜明徹退勞問大將軍建德元年七十六滄州諸軍冀州刺史

 許昌)〔上士大將軍


 本名隴西道人善於統御夏州酋長

 識度狀貌魁偉州里關中都督將軍金紫光祿大夫漢陽郡守百姓

 至大加車將軍祿大夫都督使車騎大將軍三司散騎常侍大將軍三司夏州刺史賜姓宇文太祖:「宇文立身恭謹委任。」豐縣一千保定大夫洛州刺史夏州留遺商洛父老莫不大將軍武安安民諸軍刺史國大將軍建德元年文安安民諸軍

 開皇元年立身諸子太祖市朝不可司徒刺史


 善騎射太祖所知太祖:「伊尹堯舜。」於是金紫光祿大夫將軍刺史

 太祖親信常侍左右邙山力戰都督丞相參軍參軍都督將軍大夫舍人尚書郎中將軍大都散騎常侍白事太祖望見:「。」於是車騎大將軍三司安陽五百丞相從事給事黃門侍郎

 廢帝使雄傑梓潼三萬進逼刺史五百

 兵部大夫五百大將軍三司保定司馬諸軍刺史二千一百民部大夫

 長史州城王道州城百餘大將軍石窟十四虜獲六千五百大將軍建德荊州長史

 司馬布帛三百三百三十皇太子吐谷渾殿


 弘農華陰郡守大夫

 慷慨有志征伐力戰永安武將校尉普泰平鄉一百西將軍金紫光祿大夫

 將軍祿大夫冠軍大統元年六百車騎將軍散騎常侍將軍祿大夫郡守百姓稽胡之上都督常侍朔州大中十三前後二千二百刺史大都車騎大將軍三司

 大將軍漢中宜豐固守梁州以為守堅持久城中致死不能挑戰設伏不肯遣人出兵退將軍大夫

 燕國公江陵枇杷力戰奴婢一百大將軍三司刺史賜姓大將軍保定成文刺史大象


 )〔木訥寡言善騎射太祖戰功都督

 東魏太祖潼關:「百萬不滿萬人常理神武股肱王室丈夫以此!」披靡太祖邙山大軍不利引退敵人步騎左右還軍太祖:「。」前後都督郡守簡易大都刺史夏州刺史加車大將軍三司大將軍三司

 世宗汾州刺史七百保定夏州刺史

 倜儻文武大象大將軍宜陽


 河南洛陽高祖涼州魏征西將軍山陽將軍

 起家給事加冠將軍都督弘農西臨汾六百大行郎中潼關潼關大都陽山東魏太祖弘農力戰三百加車將軍祿大夫十三大行郎中從事嚴重太祖大都散騎常侍廢帝中外司馬

 大軍軍糧賦稅於是大軍司馬大夫大將軍三司平陽正中大夫民部司馬

 保定元年刺史四十九文康刺史


 臨洮慷慨大統起家太祖親信宣威將軍給事都督將軍大夫舍人賜姓宇文加大都督大夫大夫車騎大將軍三司保定中外洛陽

 大夫宜陽安義明月通關宜陽國家約言侵擾失信使明月背約使大將軍三司六百戍卒宇文長城西防禦大將軍交戰不利二十力戰司馬一千四百

 建德內史大夫)〔高祖從容:「古人:『富貴故鄉。』本州何如?」稽首拜謝於是河州刺史縣令復有鄉里

 )〔〕,皇太子西征吐谷渾涼州二百舉火大軍相應七百數百斥候左右二十交戰斬首七十其三居多殿皇太子一千三百加上三司

 大軍齊王洪洞永安晉州後主大兵親自晉州軍勢