Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

昭公 Lord Zhao

Click on any word to see more details.

昭公元年
元年

正月即位公子齊國公子公孫

三月

出奔

六月丁巳

輿出奔

一月公子出奔

元年

公子公孫使行人子產使不足聽命令尹大夫使草莽大夫不得使不得,大夫無罪大國安靖包藏失恃諸侯使莫不有所壅塞不行不然正月乙未文子得志令尹不信諸侯諸侯不信得志晉國以為諸侯大夫東夏師徒國家諸侯大災也是不可文子所以武將以為譬如農夫饑饉豐年能信不為未能詩曰不為為人不為不能不為令尹舊書而已

三月甲辰公子子曰公子二執不亦行人猶在無憂齊國子曰公子子曰大國而已退大夫不免子代三大

退使文子欲求使諸侯社稷魯國自來使者四者執事左右逃難不治由來二者可謂能者諸侯疆場封疆不可於是諸侯大舍足以封疆何國執事諸侯不亦久矣社稷莫不令尹大明首章令尹以為何如令尹何故詩曰赫赫褒姒令尹諸侯諸侯諸侯何以以為

四月大夫夫人何不子產冢宰不堪大國兄弟使大夫免於飲酒不復

天王使定公子曰明德諸侯老夫吾儕所為諸侯神人何以不復其事不從何以

日中不出日中不忍數月一旦於是可以

公孫公孫使告子子產使盛飾戎服左右超乘夫婦所謂既而大夫不知異志大夫子產大節五者所以聽政大夫大夫尊貴不事五月庚辰子產大叔大叔不能國政鄭國周公豈不王室

癸卯出奔司馬而已何以公子君子是以在此何如無道何為一世無道未艾天地幾何無道朝夕幾何

六月丁巳及其大夫公孫公孫公孫之外公孫使史書子產

晉中自我以為五乘不肯大敗

輿公子公子公子輿於是公子君子不立詩曰

使公孫疾病子產干戈商丘商人大夏唐人服事季世武王大叔子曰子孫成王大叔金天子曰二者不及山川於是日月星辰風雨不時於是出入飲食哀樂山川星辰何為君子四時聽政訪問安身於是使有所昏亂百度內官不及同姓相生君子是以不知二者男女實有乃是二者善哉行人幾何無禮久矣子產博物君子

求醫使不可天命不可先王所以百事本末中聲以降之後不容於是手淫平和君子至於君子琴瑟儀節降生五味五色分為四時不時晉國晉國諸侯可謂大臣祿至於不能社稷不能是以何謂周易良醫

公子使公子子產不害令尹大事不及公子十一月公子其二出奔出奔使大夫共王五乘使公子文子公子祿公子詩曰鰥寡使公子是以不可

靈王即位令尹子產楚王其事諸侯子產數年未能

十二月南陽孟子甲辰庚戌

昭公


使起來大夫公孫

宿使春秋周禮周公所以綿韓子彌縫子曰宿子曰不堪以及召公使