Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

昭公 Lord Zhao

昭公元年
元年

正月即位公子齊國公子公孫

三月

出奔

六月丁巳

輿出奔

一月公子出奔

元年

公子公孫使行人子產使不足聽命令尹大夫使草莽大夫不得使不得,大夫無罪大國包藏失恃諸侯使莫不有所壅塞不行不然正月乙未文子得志令尹不信諸侯諸侯不信得志晉國以為諸侯大夫東夏師徒國家諸侯大災不可文子所以武將以為譬如農夫蔉.豐年能信為人未能詩曰為人為人不能令尹舊書而已

三月甲辰公子子曰公子二執行人無憂齊國子曰公子子曰大國而已退大夫不免子代三大

退使文子欲求使諸侯社稷魯國自來使者三者四者執事左右逃難不治由來二者可謂諸侯疆場封疆不可於是諸侯足以封疆何國執事諸侯社稷莫不令尹令尹以為何如令尹何故詩曰赫赫褒姒令尹諸侯諸侯諸侯何以以為

四月大夫夫人何不子產冢宰不堪大國兄弟使大夫免於飲酒

天王使定公子曰明德諸侯老夫所為諸侯神人何以其事何以

日中日中不忍數月一旦於是可以

公孫公孫使告子子產使盛飾左右夫婦所謂大夫異志大夫子產大節五者所以大夫大夫尊貴五月庚辰子產大叔大叔不能國政鄭國周公豈不王室

癸卯出奔司馬而已何以公子君子是以在此何如無道一世無道未艾天地幾何無道朝夕幾何

六月丁巳及其大夫公孫公孫公孫之外公孫使史書子產

晉中自我以為五乘不肯大敗

輿公子公子公子輿於是公子君子詩曰

使公孫疾病子產干戈商丘商人大夏唐人服事季世武王大叔子曰子孫成王大叔金天子曰二者不及山川於是日月星辰風雨不時於是出入飲食哀樂山川星辰君子四時訪問安身於是使有所昏亂百度內官不及同姓相生君子是以二者男女實有乃是二者善哉行人幾何無禮子產博物君子

求醫使不可天命不可先王所以本末中聲以降之後不容於是手淫平和君子至於君子琴瑟儀節降生五味五色分為四時不時晉國晉國諸侯可謂大臣祿至於不能社稷不能是以何謂周易良醫

公子使公子子產不害令尹大事不及公子十一月公子其二出奔出奔使大夫共王五乘使公子文子公子祿公子詩曰使公子是以不可

靈王即位令尹子產楚王其事諸侯子產數年未能

十二月南陽孟子甲辰庚戌

昭公


使起來大夫公孫

宿使春秋周禮周公所以綿韓子彌縫子曰宿子曰不堪以及召公使子曰大夫晏子夫子君子君子文子木瓜

四月中都大國有所是以使使舊好執事使請辭舊好使成祿叔子知禮忠信忠信詩曰敬慎威儀夫子

公孫作亂大夫子產使大國亂心君位死罪何以稽首在朝無助子產凶事子產朝夕