Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷六十七 列傳第五十五: 崔彥穆 楊纂 段永 令狐整 唐永 柳敏 王士良 Volume 67 Biographies 55: Cui Yanmu, Yang Zuan, Duan Yong, Ling Huzheng, Tang Yong, Liu Min, Wang Shiliang

Click on any word to see more details.

令狐
列傳第五十五

令狐

清河武城司空安陽曾祖參軍從兄司徒南奔江左給事黃門侍郎汝南郡守復歸潁川郡終於刺史永昌郡守開皇皇后曾祖追贈三司新州刺史

卓然吏部尚書隴西知人:「。」永安司徒參軍再遷大司馬從事西不得滎陽東魏郡守潁川刺史滎陽郡守賜爵十四散騎常侍軍國周文幕府文翰及於江陵明帝大將軍三司刺史十二諸軍大夫使風韻玄言甚為江表戶部中大夫刺史諸軍大將軍司徒

隋文帝起兵行軍司馬荊州永業異志隋文帝入朝刺史諸軍大將軍頃之永業自理除名官爵開皇元年

博覽大象丞相府曹參

解巾大象潁川郡

廣寧安仁朔州鎮將慷慨有志勇力兼人二十神武起兵以軍刺史怨憤:「大丈夫富貴何必故鄉妻子豈不!」入關周文:「忠義危亡能不危亡忠義。」將軍大都永興縣周文洛陽經河大將軍三司侍中賜姓盧氏刺史踐阼保定元年大將軍刺史國大將軍華州刺史性質不識文字前後誠信而已

至上漁陽

其先遼西石城幽州刺史之後曾祖黃龍鎮將河陽有志閭里正光北鎮擾亂中山洛陽將軍青州舉兵討平光祿大夫魁元西東至所在京畿大都五千:「不在星馳不虞五百。」於是五百西不及都督西中郎將慕容京師昌平徐州刺史弘農戰功力戰汾州刺史大將軍三司賜姓綿廢帝元年刺史于時朝貴當時踐阼刺史戶部中大夫保定大將軍歷任內外所在頗有聲稱朝野以此司寇講武武帝親臨使持節國大將軍刺史

三司兵部大夫

令狐敦煌本名西冠冕曾祖郡守二千石瓜州司馬敦煌郡守刺史長城周文傷悼遣使監護喪事鄉人將軍瓜州刺史聰敏學藝騎射刺史東陽為主簿將軍進趨謁見之際僚屬:「令狐西重器州郡一日千里寡人庶務而已。」頃之西擾亂竊據瓜州不受使者京師周文都督刺史涼州刺史宇文河西興復郡守應保不從不敢外加涼州孤危不能救援然後之上。」未知:「成敗在於使傾危令狐文武統御使不濟。」父兄城中玉門召集豪傑進軍素服威名吐谷渾眾議刺史:「殺害無辜不義同心共相推薦效尤。」於是波斯使主張道義刺史郡守周文:「官位酬賞平天下富貴。」瓜州效力鄉親入朝征討善於是以羈旅周文從容:「遠祖可謂。」遠祖將軍不為王莽周文大將軍三司侍中周文:「骨肉立身可以。」賜姓宇文二百並列

踐阼中大夫當時彭城刺史周文刺史既久多虧廣布數月之間於是刺史湖州不居勞逸不均移居獎勵之間城府周備左右莫不流涕滿遠近停留得出得人如此正中大夫中華郡守同州刺史情偽恭謹常懼盈滿內外所在見稱大將軍執政不敢當以此附會伏法保全人稱其先諸軍刺史

字長嚴重雅量終日儼然賓客交結一時名士博覽三禮善騎射知音起家通經吏部上士夏官上士去職不勝其父:「在於不絕?」饘粥哭聲莫不之下河陰詔令從事授職大夫彭城武帝留守吏部中大夫當時隋文帝受禪之際納言司徒長史加上河南吐谷渾寇邊行軍長史元帥滄州刺史在職數年稱為二千石開皇洛陽來朝悲泣百姓出境甘露柳樹河北道尚書追思相與立碑吏部尚書尚書太山汴州殷盛汴州刺史下車工商開門聚落僑人歸本令行禁止:「天下相州刺史。」年來考績天下三百告天

嶺南十七諸軍以便從事刺史五百五百傳送家累:「兵威我輩!」於是相率歸附州縣長吏不得城邑開設學校感化

猛力後主同日在陳南海文帝因而刺史常參手書交友猛力不敢州縣同名於是欽州黃州德州東寧在職數年年老不許醫藥

奉詔交州入朝仲冬羈縻有人詣闕反問大怒以為信然遣使詣闕鬱鬱不得志永州不解家財行軍劉方京師知名

聰敏文武起兵都督中外曹參功臣本州刺史:「應得本州朝廷委任之內。」敦煌郡守餘年政績刺史

北海安縣于丹北海太守青州刺史身長耿介將帥班超》,萬里正光太守俄而宿明達擊破境內永善士人如意指麾處分自若敗北:「陸梁。」至今幽州刺史莫不垂淚得出元年雍州刺史將軍司空清廉蓄積妻子不免饑寒以此

武藝大都刺史車騎大將軍三司

風儀可觀大象內史大夫漢陽隋文帝

溫恭器量屬文身長容貌十七周文:「公有武略雍容文雅入朝文武。」尚書員外記室參軍尚書右丞吏部郎中于時播遷庶務朝章戶部尚書大將軍三司賜姓宇文

朝野所屬周文同姓兄弟庶子其餘有益周文久之結納長幼子孫如此臨淄吏部尚書有人去職視事尚書一時之秀周文得人器重南伐江陵元帥長史謀略江陵衣冠財物周文:「大有梁朝珍玩。」周文不信虛實遣使檢閱而已:「二十不以檢視常人所以委任如此。」平江

禮部中大夫刺史所在德化荊州長史吏部中大夫納言內史中大夫以為久之中大夫內史宗伯

有風退休假著衣冠以妻子迅雷施與所得祿宗族貧乏田宅留遺子孫朝野以此二十萬言大智

次子篇章音律為時大夫使大象至樂部下大夫太子庶子皇太子

白澤河東解縣太常車騎大將軍三司汾州刺史好學涉獵陰陽卜筮起家員外侍郎河東統御鄉里周文河東:「今日不喜河東。」丞相府參軍曹參記室四方賓客吉凶禮儀修撰朝廷禮部郎中武城縣都督本鄉大都居喪旬日之間鬢髮半白吏部郎中而後周文尉遲行軍司馬籌略益州大將軍三司<