Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1

Click on any word to see more details.

儒林
列傳第六十九儒林

曾孫馬子結石萬壽

儒者父子君臣政化本原生靈耳目損益斯文永嘉之後宇內禮樂文章掃地道武中原不暇始建都邑便經術太學五經博士生有餘太學生員豈不天下馬上不可以馬上樂師入學先師明元教授博士太武始光太學州郡才學於是儒術獻文天安鄉學博士助教學生六十博士助教學生一百博士助教學生八十博士助教學生六十博士助教學生四十太和子學建明辟雍五更開皇遷都立國太學小學孝文稽古輿講道經書文史其餘涉獵典章詞翰莫不於是斯文宣武國學小學大選儒生以為小學博士四十經術天下承平學業之間著錄不可勝數數百孝廉每年神龜立國以上清官未及正光國學祭酒孝經》,三十六孝昌之後海內淆亂四方無幾

神武長於戎馬喪亂殘酷文章禮樂弦歌永熙國學殿祭酒孝經》,黃門禮記》,舍人宣講大戴夏小正七十二永熙西天平庠序有所儒雅遷都三十六興和武定之間天平范陽從兄神武賓館教授太原以下蒙恩中山勃海中山諸子師友大寧武平引進名儒皇太子經術自始季世濟南聰敏砥礪日就月將冰雕無成帝王子孫習性邪僻非得縱聲犬馬安能篤行師傅琢磨可謂山竹加之青紫可知國學博士徒有虛名胄子通經廣平而已朝章政綱疏闊遊手經受負笈不遠千里閭里之內乞食桑梓十數尤甚並立博士助教學生豪富不從調開懷州郡驅使遊惰檢察所致孝廉博士助教遊學通經以上出身

周文受命經典于時西戎馬先生舊章遺訓掃地於是至理千載制度五禮長孫樂之由是朝章學者學藝成均解頤出於朝廷負笈著錄京邑濟濟足以保定下詔太保於是陳文太學一世盛事其後沈重山東至尊安生是以天下文教儒者先王之道學徒比肩專門親戚風移俗變近代

正朔不一三百寰宇於是四海九州天子問道博士侍中異同渙然冰釋於是京邑四方齊魯學者負笈不遠千里道路不絕以來一時而已暮年精華不悅儒術刑名執政仁壽天下弟子七十二煬帝即位庠序郡縣開皇儒生遠近使相與講論得失東都之下納言于時河間拔萃南北義疏師宗既而外事四夷戎馬不息師徒盜賊禮義不足以防君子刑罰不足小人弘道以至滅亡矩步溝壑經籍因此湮沒使後進不復詩書攘竊相與陷於不義。《:「學者學者。」然則盛衰興亡國有不慎

鄭玄注解何休有所》、《》、《》、《》、《論語》、《孝經》,左氏春秋》,公羊傳》,大行河北王肅》,杜預左氏》。玄孫宋朝青州刺史家業

鄭玄周易》。清河教授其後河南之間儒生

儒士尚書受業屯留傳授勃海河間古文諸生不見注解武平元始義疏》,留意

》、《》、《春秋》,尤為當時諸生

三禮黃龍傳授安生安生其後禮經安生門人諸生》。儀禮十二毛詩出於劉敬其後河北春秋精微文安儒生公羊》、《谷梁儒者。《論語》、《孝經》,學徒莫不安生義疏專門

大抵南北所為章句不同江左,《周易,《尚書孔安國,《,《左傳,《尚書》、《周易。《,《南人英華枝葉終始立身成名

傳授時代儒林

新興博通經傳禮經博士道武大夫皇子經書明元師傅賜爵雁門太守光祿大夫

昌黎何人襄城太武監國博學師傅賜爵尚書散騎常侍河內太守

太原中都鄉里受業常數頑固殷勤依附經典孝悌門人仁化清雅非法太武博士中書侍郎本國大中使酒泉慰勞沮渠使賜爵刺史建安刺史

皇始濟陽太守篤志好學經典公羊春秋》、》,教授儒者當世幽州秘書秘書退博士司馬陳壽三國志》,》。》,清貧

慕容以降帝王傳代升降品第是非號曰》,百餘安貧樂道不以博士久之幽州寡欲資產衣食不足妻子不免饑寒秘書丞河間北平河東廣平駿金城為著博通經籍

並不自棄恆常忿不為任意:「煩勞!'不得及其經籍自給妻子酒食東安家人太和十年秘書幽州刺史都昌

河北少孤奉母至孝經典馬融鄭玄解經著述五經》。孝經》、《論語》,河間秘書引入》「」,:「蔥嶺以西西而言蔥嶺西?」護短以為小人:「身為君子小人。」:「小人祖父何人?」:「東部。」:「?」:「而言東宮?」秘書不復

冗散數年通識非凡:「何為簡牘章句!」:「小人?」論語》、《孝經》,:「貴人不乏樵薪論語》!」京師傳授皇太后碑文名字司徒檢對

有人不得不遂假人司徒平原才學遷延經年寬宥及其未及:「來年冬季。」受害其所:「好風不敢。」

郡守論語未能鄭玄往往司徒

饒陽》《》。受業勃海觀眾:「使不為千載誰知?」其所:「屈原離騷狂人孔子'無可無不可',。」學者:「立身四科德行為首忠信不待天下自知不能博聞多識不過眩惑將來立身孔門嗟乎先達自覺?」由是四方學者莫不

春秋》、《毛詩》。左氏》,隱公便:「不復。」由是弟子不能究竟孝廉稱病孝文中山校書:「不如莊周!」中山齊名四海門徒行業著錄數百而已通經於是優劣

喪亂之後,《五經大義師說海內諸生六藝宗旨三禮大義,《傳略毛詩並立章句》,

吳子中山聰慧身長容貌奇偉十八太學博士》,》。開發而已一遍便戶牖世人》。:「左氏》,不能。」:「》。來日。」而已