Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷九十二 列傳第八十:  恩幸 Volume 92 Biographies 80: Noble Favorites

Click on any word to see more details.

恩幸

承祖

巧言矯情眄睞常道便俯仰擅權夏桀所以所以二京

太和孝昌其間污辱枚舉以降當機西域龜茲封王接武比肩幸臣朝政賜予帑藏短促神武文武貞幹小人明德之後所幸通州刺史左右驅馳內外朝廷大寧之後奸佞顛覆生靈不幸

魏書恩幸閹官》,《齊書佞幸》。以為恩幸舊書恩幸家傳其餘之一千端萬緒其事姓名胡人樂工

太原晉陽世祖張軌參軍子孫武威天文卜筮涼州家貧自給終於天安平遠將軍涼州刺史姿偉麗景穆東宮興安太史承明元年文明太后臨朝因緣超遷給事中散騎常侍太史承明元年文明太后臨朝因緣超遷給事中散騎常侍侍中吏部尚書賜爵太原於是內參機密政事太和孝文文明太后猛獸登門幾至左右侍衛猛獸退東陽尚書中山大將軍王官二十二中書侍郎郎中以下當時名士沙門牽引:「有罪斬首原赦不亦!」

出入帷幄太后珍玩閹官前後不可勝數加以田園奴婢牛馬大臣左右是以疾病孝文太后相望上疏孝文文明太后親臨哀慟宕昌監護喪事大將軍太宰宣王墳墓孝文城樓京都文士百餘于都二十大道以時並立碑銘五家褒揚猛獸殿京邑弦歌中山》。樂府

次女趙國宮中公主王女太后殿丈夫婦人東西女子太后中路天子太后嫁女送喪榮利

太原晉陽兄弟封爵州郡侍中西將軍光祿大夫三司武威立碑父子相去太原晉陽故地

字元孝文尚書吏部太后禮遇不復時事刺史輿置於大路相稱尚書降號二等豫州刺史

椿字元正始太原太守椿僮僕于時有權椿椿巧思由是正光中元辟雍大匠椿孝昌汾州椿慰勞椿聲望降下太原太守莊帝遼陽縣真定永熙刺史有風詔書椿上疏政事椿不容所在天平滿還鄉椿極為:「太原太原?」椿太原未幾椿太原神武晉陽所在人士椿老病客居西鯉魚尚書僕射太尉冀州刺史神武親自

椿巨鹿次女明達前言在華虧損長公主永安以為南和縣不以所在椿名位終始有力巨鹿郡椿

細微殿尚書給事左右校尉孝文馬圈宣武即位中郎將光祿大夫將軍退不若倨傲無禮咸陽出奔當時上下震駭安慰領軍機要馬圈上党郡開國受封車駕宣武常侍左右外事承望長史彭城太守寒微京兆雍州大中尚書北海不決徐州輕侮司馬太守長壽僮僕長壽北海厲色大言:「徐州先帝朝廷云何至此紛紜豈不!」宣武下詔封邑刺史

宣武姿武賁將軍出入拘忌以上大中不能甄別刺史

房子給事東宮白衣左右頗有膂力宣武踐阼天性書疏宣武轉授設宴王公

劇飲至於北海廣陽王嘉不免郊廟出入華林乘馬咸陽家財百官王公無不弔祭祭奠填塞,。京師碑銘石柱財用公家道路供給出於宣武竿東門左右修道嬉戲戚容賓客婦女從者喧嘩莫不宅舍高堂四面鄰居兄弟長史

致富無禮在外左右忿淫亂不軌長安[A181]構成無所不至相連罪惡之一敦煌為兵家宅在內是日領軍未及羽林驚起領軍問事有力更迭其實三百肥壯轉動驛馬西門驅馳追隨不得八十

死後領軍棄絕疏遠

本名巴陵彭城寓居淮陽上黨十五徐州刺史孝文白衣左右宣武踐阼宣武山陵黃門侍郎切諫不樂內官濮陽太守其父兗州陽平太守子爵父子相接不以微細中郎將雁門雁門司徒大中驍騎將軍華林工巧西採掘其間上下頗有以時臨幸

政事太傅北海以下僕射從母不許:「官職如何婚姻?」敏慧折節自經西朝貴留宿不還未幾祿不已馬圈從先

北海感恩常規陷害交關宣武中尉納賄即日翌日

字元將軍

宣武騎乘司藥

彭城宣武衣服便居中親密常在左右不歸小心謹慎死後宣武晝夜光祿大夫

令和雲南潔白司空少年出入奔走諸子束帶太和給事左右殿宣武即位太常荊州大中荊州刺史母喪宛城金紫光祿大夫相州刺史宣武出入郊廟常侍侍中都尉南陽荊州給事中南陽中正荊州大中宣武給事黃門幽州刺史范陽盧氏早亡不從北平至於訴冤處死孝昌

河南洛陽其先寒微善於出入嘗食宣武質直中郎將刀劍左右太子中庶子宣武侍中明帝東宮衛尉侍中撫軍將軍大中熙平侍中相州靈太后:「擅權抗衡不屈未盡引入。」太后

尚書長孫承業司空任城:「。」掠殺試射羽林御史中尉大辟尚書任城靈太后封三嘗食於是頗為失意太和進食太后三十至此御史中尉太傅清河車騎將軍御史中尉領軍執政長子妹夫侍中將軍嘗食以為御史中尉軍旅不足征人明帝

孝昌元年領軍領軍靈太后尋出冀州刺史朋黨內外將軍終於永安司徒以上先有於是

樂安家世寒微好學見稱宣武自主舍人志氣故事以此久之舍人太傅清河文翰雁門太守

靈太后舍人是以信任給事黃門侍郎舍人軍國詔命莫不急速執筆造次失事黃門侍郎太原王遵琅邪並稱文學不免執筆指授公斷終日不以休息沙門講論心力嘆服浮動權利外似謇正書生貧士機密一時遠近