Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷十一 為人者天第四十一 五行之義第四十二 陽尊陰卑第四十三 王道通三第四十四 天容第四十五 天辨在人第四十六 陰陽位第四十七 Scroll 11

Click on any word to see more details.

為人者天第四十一

 為生不能為人為人曾祖父之所以形體天數血氣德行天理好惡喜怒寒暑受命四時人生有喜哀樂春秋冬夏之類在乎情性為人使四時堯舜不可使不行非法

 天子受命天下受命天子受命順命兆民

 父子大臣不和百姓不安孝弟孝弟所以百姓天地不能寒暑春夏秋冬聖人不能威勢教化博愛難得君子天子威勢不足教化不大

 天生聖人孝弟禮義財利躬親萬民善於先王見教可以

 衣服容貌所以聲音應對所以好惡所以君子衣服容貌理應仁厚淺薄善人可樂容止可觀

五行之義第四十二

 天有五行五行五行五行之中天次生火生土生水水生其父居中央其父是故其父其父使是故五行孝子忠臣五行五行是故聖人知之養生送終天之制如火喪父可謂行人五行五行是故東方南方西方北方是故金主使居中央股肱不可一時五行四時兼之水火不立辛苦不能五味五行五行土氣五味不得不是故聖人莫貴於忠天官所生

陽尊陰卑第四十三

 大數天地之間生長天數聖人天數以為更始世世不知其所其所見天見天貴賤所在貴賤所在天地聖人是故陽氣正月出於生育十月十月合於天數是故天道十月十月合於天道陽氣出於東北西北孟春莫不出入終始三王以此貴陽而賤陰數歲不得是故春秋不宜天道丈夫婦人之中之中在下之下天雨不敢其所不受之至是故春秋歸於歸於為人視地事天為人居中央七十二調和然而得以不敢之至是故孝子忠臣事天是故天地之精陰陽之類加以不在上下大小強弱不肖之類是故逆行順行是故以此見天而後陽氣陰氣陽氣陰氣陽氣陰氣陽氣陰氣陽氣陰氣陽氣陰氣是故空位大德而後貴陽而賤陰不得使得使閉塞大德是故人主遠天是故天數不可不可為政逆天王道

王道通三第四十四

 其中天地其中天地之中以為是故時而起事在於萬物事功無已終而復始無窮受命是故受命父兄子弟忠信有禮是非文理然而廣大人道可以參天春秋冬夏天下安樂一世好惡喜怒備用然而好惡喜怒春夏秋冬清寒變化成功不時人主四者不義是故治世亂世惡歲以此見人天道喜怒哀樂寒暑其實一貫喜氣怒氣太陽太陰非人所能不可人生喜氣怒氣四肢四時寒暑不可肢體肢體寒暑喜怒亂世上下生物成功養生是故之所以之所以氣溫之所以之所以為人四時父子天地君臣陰陽聖人喜樂憂悲是故大人是故而後人資固有然而而已人主生殺變化莫不天地四時暖氣暑氣寒氣閉塞人主好惡喜怒習俗清寒草木喜怒時而不時天地人主然則人主好惡喜怒清寒不可惡歲人主亂世是故人主在於使好惡喜怒清寒人主使好惡喜怒未嘗春秋冬夏未嘗可謂參天四者使可謂

天容第四十五

 有序反而積蓄聖人是故好惡喜怒不出清寒告之政令顛倒其一敦厚忠信默然功德不阿偏私汎愛兼利之所以成物其內自省以是不可以不時人主有喜不可以不時為時喜怒不義喜怒寒暑
第四十六

 :「陰陽南方中夏北方於是?」「水火陰陽相與其實非獨陰陽然而陰陽因之其所太陽太陰其實不同獨有是以陰陽四時喜怒哀樂不獨在於不獨在於何以博愛何以成功何以何以喜氣何以生育怒氣何以何以何以有喜哀樂春秋冬夏匹夫可以是故陰陽六月遠近所在東方西方以為天下昆蟲出入天下草木天下三王改正天下尊卑序位老者不得當陽不當臣子當陽故人南面天之制敬老成功

陰陽位第四十七

 陽氣東北西轉而陰氣東南北行西轉而是故以南以北以北以南大暑大寒是故長於