Back to collection

Guanzi 管子

匡君大匡第十八 Chapter 18: Correcting a Ruler from Making a Grave Error

Click on any word to see more details.

  僖公公子公子公子小白使小白不出管仲:「何故不出?」:「先人:『知子莫若父莫若』,不肖是以使小白。」:「死亡。」:「如是何不?」管仲:「不可社稷宗廟未可知出乎。」:「不可齊國不立小白不為。」管仲:「不然國人憎惡以及小白未可知所以齊國公子無已小白為人小白不幸降禍不濟社稷?」:「之後天下齊國不濟。」管仲:「君臣社稷宗廟死者社稷宗廟祭祀齊國齊國不利。」:「然則奈何?」管子:「。」許諾小白管仲:「?」管仲:「為人不盡親信親信社稷不定。」許諾僖公公孫無知僖公衣服僖公長得襄公襄公無知無知:「時而時而」,不許因公無知作亂魯桓公夫人齊女夫人偕行:「不可有禮。」桓公使公子:「百姓智者無盡使親戚。(夫君不畏?)二月魯人:「不敢舊好」,齊人五月襄公貝丘從者:「公子」。:「公子安敢」。不得使:「。」而立公孫無知鮑叔牙奉公小白奉公公孫無知無知桓公魯人公子管仲桓公敗績桓公於是使公子桓公:「何以社稷。」:「管仲社稷。」:「」,:「然則?」:「不可得為人必將不受必將。」:「然則?」?」對曰:「不受不死齊國社稷不受」,:「若是?」對曰:「先君不如不死社稷。」:「不及奈何?」:「為人。」:「」。魯君:「管仲其事不濟不受。」未及使:「寡人寡人不得寡人魯君:「管子管仲天下大聖天下因此不能不如。」魯君束縛管仲管仲:「?」:「有所既定雖然為生公子可謂諸侯公子可謂死者成行成名兩立不虛死生有分」。自刎管仲君子:「管仲。」明年襄公小白小白襄公公子國人小白:「不行」。小白:「不可管仲國人不得。」:「管仲可謂豈能?」小白:「不得不得豈不足以?」對曰:「智人不得朋友不能相合。」車駕小白出於小白:「不可以。」:「在此不濟老臣公子。」至於二十小白:「老臣老臣是以:「不濟公子死者前驅公子管仲小白管仲公子桓公公子不能桓公管仲管仲問曰:「社稷?」管仲對曰:「霸王社稷霸王社稷不定。」:「不敢至於社稷而已。」管仲:「不能。」管仲:「不死社稷社稷不定祿齊國不死不敢走出管仲管仲:「?」管仲再拜稽首:「今日相位五官行事異日公告管仲:「諸侯之間。」管仲:「不可百姓百姓與其不如齊國社稷未定未始諸侯。」:「未能。」桓公管仲:「。」管仲:「不可。」為兵桓公夫人夫人明年管仲:「。」管仲:「不可內政舉事不濟。」諸侯興兵大敗管仲:「不實諸侯。」管仲:「不可齊國民用諸侯齊國安得。」:「。」之內關市祿管仲:「異日何如?」管仲:「。」:「?」管仲:「國中尚可諸侯未有。」明年祿刎頸不絕管仲:「死者?」管仲:「安得已然患者諸侯死者。」桓公:「寡人於是寡人。」管仲:「不可社稷社稷。」興師魯莊公興師大敗桓公:「安能。」同甲十萬五千管仲:「寡人。」管仲:「齊國天下帶甲十萬大兵諸侯設備吾人?」不敢去國五十關內桓公許諾魯人:「不帶交兵諸侯不如桓公:「。」從者管仲:「不可諸侯如是退魯君諸侯有事大國設備齊國。」桓公管仲:「不用為人堅強不可以桓公莊公莊公:「去國五十無不而已。」桓公:「。」管仲之間:「無有。」管仲:「。」桓公許諾桓公桓公管仲:「寡人諸侯之後?」管仲對曰:「不可內政不信諸侯。」桓公:「。」管仲:「諸侯而後不信不信是以先王之道。」桓公:「然則?」管仲對曰:「令人使使不可桓公:「?」:「。」宿使桓公一千明年桓公明年桓公:「不可三國所以亡國?」桓公管仲:「?」管仲:「安得其實。」:「。」桓公三百五千明年桓公管仲管仲對曰:「可以諸侯。」許諾關市祿既已管仲:「諸侯。」:「。」管仲:「諸侯鹿桓公許諾管仲以及諸侯:「。」管仲國中諸侯諸侯行事以下衣裳諸侯管仲:「。」管仲:「聰明捷給堅強可以西衛國公子開方為人不能為人楚國不好大義不好大義如是可以施政:「。」公子開方諸侯桓公諸侯:「諸侯許諾二百」,諸侯許諾分之桓公南州召陵:「無道天子天子命令天子無禮諸侯寡人。」諸侯許諾桓公北伐顧問管仲:「?」管仲對曰:「諸侯諸侯不足如此可以。」桓公諸侯其餘不足其事管仲:「?」管仲對曰:「君臣父子可以」,:「奈何?」:「諸侯立妾以為大臣祿庶人棄妻可以。」諸侯諸侯許諾桓公諸侯諸侯桓公桓公諸侯諸侯桓公管仲:「?」管仲:「可以。」:「從今以往其弟敬老諸侯國事大夫庶人大夫庶人孝悌。」桓公莫不乘車四十桓公十九關市五十祿上年中年桓公使君臣晏子無為西三十有司諸侯行者人為宿令人有司不當有罪庶人不通不通貴人不通諸侯大小以為無罪大夫國家從政