Back to collection

Guanzi 管子

侈靡第三十五 Chapter 35: Extravagance

Click on any word to see more details.

 問曰:「。」不同:「不同。」在下非獨自養其餘天子牛馬人民不出百里不理周公滿滿滿不服非人不足是以聖人

 問曰:「?」善於侈靡無用粟米珠玉禮樂賤事天子珠玉諸侯金石大夫百姓布帛不然智者不然鰥寡

 管子政教相似動人藹然𩿊動人蕩蕩流水使所生必備不肖使神山不肖使不肖成形使

 何如不可使不知水平不行有用無用無度天地所以成形

 可以請問天地然後功名可以地利侈靡親自好事百姓六畜五穀然後鄰國然後

 忽然忽然足以成名日月之明風雨天地天子民變不能不能不可死信諸侯

 請問諸侯君長君長虎豹功力金玉好戰甲兵甲兵於田飲食所願其所其所使野草傷心不可以至樂然後然後丹沙商賈不處百姓獨自使春秋時而使服事辯辭招請堅強不能使然後可以勞教

 聖人陰陽不能開國所以參天死者與其公事國門善言犧牲與其家小其中其外其中

 國門百姓天下所以而立齊國隨之使使所以

 大有奈何𪑟不勝滿有事車馬千歲本事然而不治之下之上無常百姓為首一下然後然後其所從而

 不可使以為使不已是以未成不可以道者不可以功成然後可以然後可以然後可以異國變易大臣得罪數據大臣飲酒使國大連比若是𤴇不平不治高下不足相待

 功成不信兵強無義附近欲求不信近臣合於亡國不畏國小不利爭名兼人大王自恃百姓而後無害所以

 而言而言利人獨有是故可以然後𪑺送葬起身所以所以使貧民所以文明棺槨所以木工衣衾所以女工不盡然後

 不同不通誅流安鄉謳吟稱號所以民俗井田乘馬谿鬼神故地千里祿若一從而若一若一從者若一若一言重不爭先人昭穆先後戰事本事不能小利五官然後君臣君臣上下無益為主諸子諸子寡人諸子宮中女子不送無行之中諸子諸子寡人無行先人諸侯外事不得諸侯諸侯至若女子諸侯不為不可得聖人

 故道國家然後所以本事不得不可得不服不可有道不可不得守則一舉天下諸侯萬民上位不能

 緣故政治對曰其日鬼神不明定期綿重名所謂先後成功不能然後成形更名

 請問對曰不可以未始而是請問百里表相丈夫婦人內外春秋一日千金不可行人所以使能者

 萬世萬世天地使其內使其外使使國寶使使可以不守不然君子輕者重者前後輕者使不可輕重以為以為祿不足使

 請問合於天下無私無私對曰強弱先人以為加功無私私交不如不如其事內外事故君臣之際禮義君臣親戚使使不安不可不可能不江湖不處中國能者豈不幾於不可不可故事天地不可是故得人不可是故聖人自有不動身行法制度量天地天地不可以仁者善用智者善用神往

 衣食不可以一日親戚可以是故聖人萬民而立固然久之禮義使當上然後商人用人使不守山林君臣上下相親君臣私藏然則

 問曰對曰不出樹木霜雪自治不從聖人不服出於然則可以其所好人兩者以為不可以不可以不動以為以為避世不可以進取然後對曰:「天地滿春秋冬夏強弱然後諸侯故知安危以時事天故國無罪滿滿有時時而是故日至故知滿所在以為政令可以可以隨行以為多少以為

 請問有時對曰陰陽甘苦形色以為聲樂陰陽進退滿可以聖人不為滿滿不足政事其所