Back to collection

Guanzi 管子

形勢解第六十四 Chapter 64: Resolving a Situation

Click on any word to see more details.

 父母不解奉養父母不解臣下不解爵祿不解美名不解不得:「。」

 所生寬裕純厚民人父母受教教訓失理臣下盡力之所以孝弟無水萬民父母臣下不忠不安:「淵深。」

 萬物寒暑日月星辰終而復始萬民治天下百官終而復始子孫親戚父母終而復始忠信臣下終而復始親善敬奉終而復始寒暑日月星辰群臣百官其事父母子孫和順親戚臣下過失官職政治長幼親疏失常未嘗其所不變

 生養萬物治安百姓家事父母死節臣下盡力不易萬物不易百姓父母不易故家臣下不易過失不易不用未嘗其所不易

 陽氣萬物陽氣萬物陰氣萬物陰氣萬物生長收藏四時賞賜刑罰四時未嘗生殺未嘗賞罰春秋冬夏

 萬物萬物四時生長萬物收藏以至:「古今。」

 蛟龍人主天下蛟龍而後人主而後:「蛟龍得水。」

 虎豹之中人主天下虎豹人主迫於虎豹

 貴賤美惡強弱風雨至公無私無常:「風雨不及。」

 人主之所以莫不莫不利人殺害禁止之所以行者民樂:「行令。」人主之所以使盡力天下德澤天下惠施萬物父子得以得以萬民倉廩死敵安社稷勞苦不敢賤人之所以:「。」

 起居飲食寒暑壽命起居不時飲食寒暑不適形體壽命:「貧富。」民樂法令合於民心符節相得主尊:「。」人主出言合於民情名聲:「。」明主治天下:「。」

 人主度量法式不以所謂:「廟堂。」

 將將貌美民歌民樂明主:「鴻鵠將將民歌。」

 濟濟多士長者周文王故國群臣明理舉首文王文王:「濟濟多士。」

 為主百姓使天下大臣小民天下文王自取:「。」

 法程明主無度明主不許:「不在。」

 君臣父子諸生明主在行不顧:「不顧。」明主動靜號令順民誅殺賞賜不用犧牲鬼神鬼神天地舉事有福動作義理號令民心誅殺不當賞賜不當犧牲鬼神鬼神天地舉事:「犧牲不足鬼神。」

 之所以富強國富兵強諸侯不用諸侯諸侯不敢之所以貧弱故國不勝守則不固出名器重不免死亡:「。」

 羿善射調和弓矢堅守高下明主羿平和廢置堅守道者羿之所以之所以弓弦:「羿。」

 飲食度量馬力遠道明主度量技能立功之所以遠道之所以立功:「。」

 曲直規矩相得成器堅固明主言辭動作術數相當上下相親之所以之所以:「。」

 四方其所:「使無為。」

 父母親愛純厚親民親民:「親近。」

 明主使所謂夜行天下:「夜行獨有!」

 為主父母臣下不忠不孝四者在身不得所謂平原不得:「平原。」

 為主父母臣下四者在身小過不為不肖所謂大山不以:「大山。」

 不肖人主大事不成禍患:「。」

 明主天下海內天下後世久遠:「。」

 聖人可言而後可行而後而後有害而後聖人不為聖人:「。」

 小人主意如此禍患之至聖人不用:「。」天下所見:「長者遠見。」

 萬物萬物人主眾人:「。」

 樂之人主莫不道德樂之:「美人。」

 聖人可否不義可則不可其所小人不論不計可否不義不可其所未嘗:「必得不足。」

 聖人可否不義可則不可未嘗不信小人不義不可未必:「不足。」

 一家一家天下天下是故其所其所其所其所:「不大。」

 不辭不辭土石明主不厭不厭所以所以不安:「。」

 道德忠信孝弟天公無私美惡莫不公平無私莫不公平無私不肖莫不天地無私:「天地。」

 明主其所其所故事無不無不不知各有所長必備辯明禮義所長高出所長所長:「大難。」

 明主舉事聖人眾人故事聖人眾人專用故事:「舉事。」

 乘以不行未嘗所以不守未嘗:「不行不違。」

 天生四時萬物明主天地教民以時:「天地。」

 簡慢事主不忠事父母不孝起事不成:「不及。」

 規矩尺寸長短故事:「。」

 事主不盡事父母不盡受業學而不加不成勉力:「其事。」

 名譽修行謹敬無情名聲修行污辱:「邪氣正色。」

 為人不明君臣不知:「不臣。」為人不明父子整齊不知為人其父:「。」

 君臣上下萬民君臣上下不和萬民不行不止:「上下不和不行。」

 言辭動作衣冠臣下言辭動作衣冠臣下:「衣冠不正萬物程式法度萬民儀表禮義尊卑儀表不行:「進退政令不行。」

 人主溫良寬厚整齊:「。」

 人主民事其父不為不死:「樂之。」

 之所以不衰之所以報上報上不能不能:「來者道者扶持使得生育性命治國治天下:「其父兄弟習俗使民樂主幹:「。」

 有道有道無道:「來者。」

 道者所以變化正理故道在身自理:「。」

 滿不衰明主天道