Back to collection

Guanzi 管子

明法解第六十七 Chapter 67: Explanation of Wise Edicts

Click on any word to see more details.

 明主術數不可法禁不可不可群臣不敢不得不得孤寡老弱其所境內明辨踰越治國明法:「所謂治國。」

 明主之所以使之所以私行人主孤特獨立人臣如此明法:「所謂。」

 明主上位群臣不敢是故群臣不敢威勢百姓法令明主必勝令行禁止主尊明法:「尊君。」

 明主爵祿有利使刑罰爵祿刑罰故人奉命百官奉法爵祿刑罰明法:「百官刑罰。」

 人主生殺威勢令行禁止群臣人臣卑賤臣道臣道上下君臣明法:「君臣。」

 人臣之所以事主使不可得生殺大臣未嘗治亂不以重臣生殺寄生故人威勢劫殺法制如此明法:「。」

 為主不得群臣威嚴權勢不得群臣百姓使如此明法:「不出。」

 明主卑賤不待尊貴大臣左右百官群臣顯見主見賞罰不差不然法令不得至於疏遠不得如此明法:「。」

 人臣之所以不得下情不上人臣君臣使美惡禍福不通人主迷惑無從如此明法:「下情不上。」

 明主兼聽獨斷門戶群臣不敢不然術數斷事不以無能忠臣不得如此明法:「下情。」

 人主治國莫不有法賞罰法令賞罰主尊法令賞罰不當群臣壅塞朋黨劫殺明法:「所生不立。」

 法度之所以天下姦邪所以領海宗廟私意所以公正所以壅蔽危亡法度私意明主無罪法式得失非法留意明法:「先王治國之外。」

 明主治國正理群臣不得群臣不敢所以天下禾穀盜賊良民公法則是姦邪暴亂則是使幸而有罪則是使公法明主不為明法:「不為之內」。

 凡人莫不使民用治國使莫如莫如然而不敢使不能然而不敢百官群臣並進明法:「無非所以。」

 人主之所以臣下威勢威勢在下威勢然而不行不止不得威勢威勢在於群臣畏敬法政出於天下威勢不行法政出於明主治天下威勢在於法政不從明法:「不二不二。」

 明主一度堅守天下程式萬事儀表明主不怨受賞明法:「以法治國而已。」

 明主有法群臣出於方正不敢百姓從事故吏使者有法無法相距從事不得嫉妒不得賊心不得千里之外不敢明法:「有法不可。」

 權衡所以輕重然而不事不能多少不能輕重知事權衡無益不事明主上位不得枉法不得知事無益財貨不行權衡平正不得明法:「有權不可以輕重。」

 尺寸所以長短尺寸短長是故尺寸富貴不為貧賤不為公平不能明法:「不可長短。」

 之所以事情明主其實是故虛言不敢不肖不敢不然其實群臣虛譽如此群臣美名不為明法:「。」

 功勞罪過如此忠臣無罪盡力賢聖無從行貨爵祿污辱寄託不肖公法如此廉潔明法:「。」

 無私姦臣不得姦臣人主罪過姦臣不能貴重刑罰祿明法:「公道。」

 姦臣積漸使迷惑自知使主尊使其所利害如此群臣明法:「是故。」

 術數群臣無明百姓是故姦邪國事群臣利害如此人為視聽大義無從明法:「朋黨。」

 所謂忠臣明法日夜度數治天下姦邪法術姦臣法術是故使無明得所方正姦邪方正姦邪姦邪不能日夜人主忠臣無罪姦臣富貴明法:「忠臣。」

 富貴天下人主莫不令行禁止海內無敵人主莫不侵凌人主莫不天下宗廟人主莫不忠臣明法以致姦臣忠臣無從公正明法:「死者然則為人。」

 爵祿不以法令功勞行刑不以法令罪過重臣有所有所公法重臣如此群臣重臣重臣明法:「至於私人不一至於。 」

 明主成事不勝群臣盡力其事不然群臣官位祿治國明法:「不一。」

 明主上位盡力百官安國不然勇力大臣大臣不得百官不得如此有人其實明法:「尊君百官無人。」

 明主使盡力守法群臣不敢分明上下大臣各處不敢不然法制不行群臣君臣上下群臣如此朝臣不為明法:「無人朝臣家務尊君大臣。」

 人主而已使百姓盜賊是故其所祿其所祿爵祿人主之所以使吏治祿不以如此明法:「小臣持祿不以失職。」

 明主賢人以軍智者戰功官職不然妄言任人不肖明主法案其實專任自舉明法:「先王治國使自舉。」

 所謂主上萬民戰勝攻取使危亡百姓軍士之所以使萬民奉養之所以救主明理無邪之所以明主功勞明法:「使。」

 明主是非事情度量合於法則不合法則智能而後見過而後如此不肖明法:「能不不可。」

 明主以求爵祿刑罰如此群臣不敢無罪不能退明法:「不能不能退。」

 群臣生殺縣令威勢卑賤畏敬令行禁止奉法聽從君臣相與高下不同君臣主尊如此應聲法主以求易治明法:「君臣易治。」

 明主臣下使群臣智能長技智者能者以前後事不當吏治成功守法煩勞明法:「守法。」


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary