Back to collection

Guoyu 國語

吳語 Discourses of Wu

Click on any word to see more details.

吳王夫差句踐大夫:「吳國甲兵未嘗有所善射未可見成而後不可以授命不如辭行吳王諸侯罷弊無有。」 許諾:「句踐使不敢顯然行禮執事越國得罪天王天王句踐君王于越死人白骨不敢天災君王句踐天王大德得罪執事句踐重罪。 「君王盛怒越國越國貢獻君王不以使軍士使句踐王宮春秋貢獻不解王府天王諸侯。 「:『是以無成。』今天越國天下天王無成四方諸侯使天王!」

吳王夫差大夫:「大志。」 :「不可忠心兵甲大夫吳國股掌之上君王好勝婉約使淫樂使甲兵民人憔悴然後愛民四方炎炎可以?」 吳王:「大夫于越足以何以春秋軍士?」使:「有益足以無益君王甲兵使鬼神?」吳王

吳王夫差師徒:「天命句踐恐懼甲兵以為疥癬豈能此地。 「靈王箴諫之上罷弊楚國方城之內不忍三軍谿獨行屏營仿山林之中:『。』王覺匍匐棘闈棘闈諸侯? 「高下姑蘇薦饑有所譬如一個來襲?」 十二齊人敗績

吳王夫差齊人使行人:「寡人吳國之上不敢左右大夫吳國師徒不知有罪何以使!」

吳王:「先王上帝譬如農夫四方大夫大夫恬逸百度妖孽吳國今天豈敢先王大夫。」 對曰:「先王輔弼陷于大難孩童:『不違。』不違不違不得吳國先君以時天祿不忍。」自殺將死:「東門吳國。」:「使大夫。」使

吳王夫差北征之間西于是句踐范蠡沿海王子句踐中軍姑蘇未成乃至吳王大夫:「齊盟道路與會?」王孫:「不齒二者:『!』無生命諸侯見天不能不忍。」 王孫:「?」王孫:「無疑道路悠遠無有可以濟事。」王孫大夫:「不可以死事不可以為生無為雖然豈能今夕挑戰民心高位刑戮諸侯無有諸侯既而一日一日安步以此之間至于。」吳王許諾

吳王擐甲士卒以為行頭大夫將軍萬人以為方陣●、白旗而立左軍如火帶甲三萬雞鳴鳴鐘丁寧三軍天地師大不出:「接好日中為期大國。」 吳王:「天子貢獻上帝鬼神不可以日夜相繼匍匐王室不平力征一二兄弟先君不敢退不可以為諸侯今日不得今日使者聽命藩籬之外。」 :「司馬。」致命趙鞅:「吳王嫡子國有大難不可然而不可。」趙鞅許諾復命:「使復命:『諸侯失禮天子諸侯以下天子日至伯父春秋諸侯伯父用命周公一二兄弟東海名聞天子吳王諸侯是以諸侯天子不祥不順!』許諾。」 吳王許諾退吳王為己王孫以為

吳王夫差退使王孫:「人為共王一二兄弟先君闔廬不忍被甲楚昭王中原敗績至于執事社稷其父昆弟作亂是以復歸共王一二兄弟夫差不忍被甲相望夫差豈敢沿江出于之間兄弟夫差有成使執事。」 答曰:「伯父降禍不祥伯父:『同德。』伯父介福伯父歷年伯父!」

吳王夫差不戒大夫:「吳王不戒忘我不可以薦饑鹿空虛東海人事卜筮使邊鄙吳王不須中國幸而不能吳王結成取名。」:「!」使于越句踐:「吳國社稷宗廟以為平原使車馬兵甲卒伍請問?」:「不知。」對曰:「博取諸侯君王之所以?」:「未嘗不分飲食不致不盡以此。」:「未可。」:「越國之中死者以此。」:「未可。」:「越國之中以此。」:「未可。」:「越國之中不足有餘使貧富以此。」:「未可。」:「越國西春秋子女賓服未嘗以此。」:「未可次之次之不智不知天下不仁不能三軍不能大計。」:「。」 句踐大夫:「社稷宗廟以為平原使車馬兵甲卒伍王孫大夫句踐大夫大事。」大夫對曰:「可以?」:「。」大夫對曰:「罰則可以?」:「。」大夫對曰:「可以?」:「。」大夫對曰:「可以?」:「。」大夫對曰:「可以?」:「。」有司:「國門之外。」:「國人不利不行。」 夫人背屏而立夫人:「自今以後內政。」夫人不出而立大夫大夫:「不均軍士不死自今以後內政。」大夫不出至于有罪:「莫如。」明日有罪:「莫如不從。」明日有罪:「莫如不用。」明日至于有罪:「莫如淫逸不可。」 有司:「父母耆老昆弟。」:「大事父母耆老父母溝壑歿父母有事。」明日:「兄弟在此。」:「大事昆弟在此則是欲歸。」明日:「。」:「大事有事。」明日:「不足甲兵不足聽命。」明日有罪