Back to collection

Book of Han 漢書

卷七十七 蓋諸葛劉鄭孫毌將何傳 Volume 77: Gai, Zhuge, Liu, Zheng, Sun, Wujiang and He

Click on any word to see more details.

七十七 諸葛第四十七
寬饒
寬饒文學孝廉方正對策諫大夫郎中將事將軍世子侍中彭祖不下殿居位無補彭祖寬饒大臣司馬

司馬衛尉拜謁使寬饒視事官屬以下衛尉使寬饒寬饒官府尚書責問衛尉由是不復使司馬司馬自此

寬饒司馬殿案行士卒飲食居處疾病臨問醫藥及歲交代叩頭寬饒寬饒太中大夫使風俗奉使稱意校尉迴避眾多廷尉不用公卿使長安恐懼犯禁京師

丞相御史將軍二千石寬饒不行西東鄉自酌:「。」寬饒:「。」丞相:「何必?」卑下少府起舞大笑寬饒:「富貴無常謹慎不戒!」少府失禮不敬少府良久

寬饒為人剛直奉公家貧耳目身為步行北邊如此深刻陷害在位好言犯上儒者不得後進九卿寬饒有益凡庸失意不快上疏太子庶子寬饒如此:「明主潔白公正不畏奉使官厚祿夙夜當世奉法宣化憂勞天下有益足以稱職報恩自古三王制度而已以太久遠天子不用難聽左右所以令名壽命用事法令足以足以不惟不測夫君。《大雅:『。』聖人。」寬饒

上方刑法信任尚書宦官寬饒:「儒術不行法律》、《》。」易傳:「五帝天下三王天下四時功成不得不居。」寬饒二千石執金吾以為寬饒欲求大逆不道諫大夫寬饒不當上書寬饒:「猛獸國有忠臣奸邪校尉寬饒退死節直道而行上書國事有司大辟大夫之後不敢。」寬饒寬饒莫不

諸葛
諸葛琅邪文學剛直御史大夫御史校尉京師:「諸葛。」光祿大夫

侍中以外奉法賓客犯事相連其事適逢侍中:「!」侍中於是

上書:「不足不足陛下能否校尉未有光祿大夫年歲溝渠使論議譏臣無補一旦不待時而奸臣於都使四方明知然後斧鉞之誅甘心布衣刎頸四海苟合國家是以災變百姓臣下不忠凡人莫不危亡忠臣陛下無不使尚書:『不法非得中和經術。』頓首幸甚不勝憤懣陛下。」不許

不用上書:「隱公不能刑戮豈不足以使臣安國未有正直忠臣杜口。」

在位多言城門校尉上書光祿勳光祿大夫御史:「城門校尉光祿勳光祿大夫在朝稱言校尉不順四時法度不忍以為城門校尉內省以求恣意不顧前言不信耆老不忍加刑庶人。」終於


河間宗室孝廉上書得失召見諫大夫皇后下詔列侯上書:「符瑞災變神明自然占驗武王周公承順天地君臣色相季世繼嗣夙夜自責改過天命窈窕宗廟天下子孫縱欲卑賤天下不畏不愧莫大里語:『不可以不可以為主。』天人不予朝廷一言傷心得以同姓拔擢尸祿不忠污辱不敢不盡陛下。」使御史掖庭群臣

於是中朝左將軍將軍光祿勳太中大夫谷永上書:「寬容然後在位不懼後患朝廷元首失道諫大夫縣令求見諫大夫至於旬日之間收下以為未知朝廷忌諱不足隱忍而已治理趙簡子大夫孔子臨河今天災異寬廣震驚假令直言不著天下不可同姓近臣不宜掖庭公卿以下陛下進用折傷精銳正言所以廣德陛下留神省察。」

共工死罪一等終於


子游高密大族王家嫁娶祖父明法御史文學史丞相大車武侯同門友善大司馬尚書僕射求見革履:「尚書。」

久之祖母太后從弟:「皇帝日中祖母從昆弟皇后武侯三公因緣無故制度逆天:『短折犯人。』周公:『不知艱難。』夭折。」詔書太后大怒:「有為天子顓制!」下詔:「太太自養免於襁褓至於成人。『昊天。』太太后父侍中光祿大夫太太后父自保恩義。」

過度由是得罪職事骸骨不敢尚書宗族:「何以主上?」對曰:「。」


鄢陵御史大夫更為不平主簿祭灶比鄰使:「大夫不為主簿前後?」:「不為主簿大夫莫言安得獨自前日不可無不主簿!」上書質直近臣議郎諫大夫

廣漢益州刺史廣漢太守大司馬車騎將軍軟弱任職入山率皆悔過歸田矯制,《春秋首惡而已下獄坐失死罪益州功效車騎將軍冀州刺史丞相

使太守數百頗有少府開發上書縣官萬萬以上丞相按驗狡猾下獄大司馬將軍當代其弟曲陽大司馬將軍益州蠻夷犯法不安著名西廣漢太守二千石黃金三十蠻夷

京兆尹故吏剛直不苟不肯布衣酒食妻子相對進見賓禮數月立秋東部:「今日順天奸惡?」:「不敢。」:「?」:「霸陵。」:「其次?」:「豺狼橫道不宜狐狸。」默然大俠衛尉淳于大鴻臚車騎將軍淳于視事:「威名有所如此終身。」:「受教。」耳目杜門不通水火穿自治自陳如此:「土壤睚眥將命分當不治前事門戶。」不敢犯法明年病死京兆尹京師淳于季子遊俠

即位諫大夫太后中山孝王太后太后使有司太后自殺太后大怒:「主使明白E74E。」尚書僕射朋黨敦煌大司馬光祿大夫太后

頃之下獄上書:「奉使不敢視聽尚書僕射下獄將死道路纖介浸潤樞機近臣蒙受虧損國家。」天子名臣不忍丞相司空:「尚書僕射尚書近臣罪惡?『國家。』庶人。」

王莽王太后以為光祿大夫中山大司農黃龍太師司徒功德周公宗廟:「周公召公經典風雨未時百姓不足群臣得無。」大臣失色侍中都尉即時妻子直陳三公對曰:「七十妻子。」終於建武


東海大司馬車騎將軍尚書兵馬從事參謀從事諫大夫