Back to collection

Huainanzi 淮南子

卷十三 氾論訓 Chapter 13: Overflowing Discussions

Click on any word to see more details.

十三 

古者天下天下懷其德陰陽和平風雨時節萬物禽獸章甫古者不勝霜雪夏日不勝暑熱聖人作為以為宮室風雨避寒百姓網羅後世機杼以便得以御寒古者後世耒耜古者道路不通往來以為故地千里肩荷作為輿駕馬以致猛獸傷人作為鍛鐵以為兵刃猛獸不能便其所其所其所不可器械不可先王法度婚禮主人非禮文王武王三十文王十五武王非法阼階之上之間西之上不同人牆不同日出不同大夏樂之不同五帝異道天下三王後世皆因禮樂師曠推移上下禮樂□魯昭公慈母慈母夫人夫人先王不宜末世是故禮樂未始聖人禮樂禮樂治國政教行為利於不必不必不變三代聖人衣服器械便法度未可百川歸於百家王道禮義春秋春秋儒者教導三代春秋春秋不若先王不若不若其所其所故道道者非常周公文王專制無由不勝不出奉持文王不能可謂武王成王周公文王天子天下平夷諸侯顧問天地四海可謂成王周公北面而後而後姿可謂所以應時何況威勢嗜欲一行一定應時不能聖人所為金石調琴瑟調法制禮義所以以為以為萬世天下常法世事人理天地鬼神可以古者是以政教風俗今世民俗神農刑罰至當神農諸侯天下辭官之下豈可而已晚世之所以之所以之所以之所以神農伏羲賞罰不為然而立政不能干戚有苗然而征伐不能甲兵由此法度所以民俗緩急器械聖人作法萬物不肖不可拘禮不可使應變不知清濁不可調音不知治亂不可然後春秋三代不同大人弟子法治應時不知法治今世禮義學者守舊以為不治得宜墨者三代文武其所不行其所其所其所是以無益無補鬼魅鬼魅馬可治亂不能有餘不用聖王聖王天地莫大陰陽調日夜生物春分秋分必得聖人聖人正在剛柔之間陰陽相接聖人身體不窮不和國家專任大臣將相公道不行使成田使柔懦所生陽剛舍人畏罪所致不知道柔懦剛毅剛毅柔懦見聞終身不知及至曼聲發音莫不人心以定清濁不受儀表君子小人溝壑接物兩用吳起西專用文王兩用呂望召公楚莊王專任孫叔敖弦歌鼓舞以為盤旋送死孔子墨子兼愛非命墨子不以孟子是非無非大夏是非各異習俗相反君臣上下夫婦父子使有所五音鐘鼓四方號曰:「寡人道者擊鼓寡人寡人寡人獄訟。」天下不能效忠才不臺榭大為苑囿馳道稿少府丈夫西臨洮東至會稽豫章桂林陽原道路死人忠諫不祥仁義至高皇帝存亡天下大義奮袂以為百姓皇天天下暴露而後谿壑紿一生天下一旦墨者以為不肖暴亂海內天子圖籍先聖遺教天子大路擊鳴鼓干戚見疑一世之間文武雌雄有時今世文武不知時世之一不知廣大東面不見西牆南面北方不通之所以道德之所以亡者天下諸侯文王之間地方不過百里而立天子王道夏桀莫不郡縣然而死人天下聖人盛衰王道將亡太史令古先太史令文王,聖人存亡成敗之際甲子無不霸王無不破亡存亡晉陽三晉大齊即墨故國不足不可由此存在不在失道不在:「西。」仁義道德其所其所不能其所文王大勢仁義三光萬民天下非一之所以有道之所以無道不行之所以之所以武王五行周公:「不可五行險阻使天下貢職使暴亂天下。」所以三十六周公可謂滿周書:「。」存亡聖人天下其父攘羊尾生婦人溺死三軍矯命秦穆公興兵賈人西之間十二鄭國故事有所何謂失禮大功衰微公孫相與衰微失禮四大娶妻所謂不可行者是故聖人論事曲直屈伸無常儀表剛強青雲乘時應變夫君屈膝迫於天下是故所在不足孝子不得不孔子:「可以未可未可可以未可。」聖人而後而後不知不知之中是故聖人從事凝滯是故成事號令天下猩猩不知不知天地日月風雨律曆不通然而不能自知車裂蘇秦匹夫徒步經營諸侯免於車裂被服身行仁義陸地