Back to collection

History of Jin 金史

卷二 本紀第二: 太祖 Volume 2 Annals 2: Taizu

Click on any word to see more details.

 世祖大聖皇帝阿骨打世祖第二皇后遼道宗五色雲氣東方:「異人非常非人所能。」戊申七月一日太祖幼時兒戲舉止世祖世祖世祖太祖:「長大?」弓矢成童善射一日使太祖弓矢使使:「男子!」太祖散步門外使不能太祖一發三百二十宗室最善不及

 世祖太祖世祖不許請和請和太祖二十三號令諸軍城中壯士駿馬太祖太祖不及其間刺中世祖重兵獨行隘巷失道高岸世祖太祖世祖:「五月未半。」太祖前世一日世祖太祖太祖穆宗:「烏雅束契丹。」穆宗太祖出入太祖穆宗

 世祖肅宗使太祖家屬太祖太祖詳穩穆宗詳穩久之偏師鄉導沿夜行妻子忒殺穆宗太祖太祖穆宗:「。」大雪沿土溫之間穆宗太祖

 土門庫德將佐邊地部落城堡不能太祖穆宗使太祖:「可疑甲士七十。」土門土人使告急太祖太祖:「在此使得志。」甲士四十太祖三十:「嶺南。」太祖:「?」不見及至塔城城中太祖塔城後者塔城太祖:「食器。」:「不得。」太祖:「。」:「。」家奴穆宗海里未嘗滿太祖勇氣:「甲兵不可!」海里勃海留守太祖太祖不受穆宗不受:「戰勝則是成功。」穆宗末年不得置信號令自此太祖

 轉而太祖:「殺人不可所致。」盜賊三倍民間妻子不能官屬會議太祖在外:「不能妻子償債骨肉人心自今。」遠近歸心癸巳十月不能太祖射中:「不能。」即世太祖都勃極烈使:「何以告喪?」太祖:「不能以爲?」他日太祖既而畋獵政事四方往往不見穆宗及其部衆不能南江居人高麗太祖使妻子

 年甲六月太祖江西使使節度遣使海東青海上道出境內使者公私使者太祖節度家奴以此二者至于然後宗室完顏驕肆廢弛于是官僚耆舊告之使城堡使節度使:「異志戰具守備?」太祖:「自守!」太祖:「大國不敢廢禮大國德澤以此無望朝貢豈能束手受制。」調諸軍江州太祖使形勢:「不知。」太祖:「調豈能如此。」:「江州渤海八百。」太祖:「吾言。」將佐:「舉兵軍備先發。」:「。」皇后:「父兄可則。」太祖出門不歸用兵皇天后土太祖僚屬號令使阿魯不迭使江州渤海大家于是:「舉兵?」太祖:「舊國。」

 九月太祖進軍江州徵兵後期督軍流水五百天地:「世事海里罪人問罪天地。」:「等同盡力奴婢庶人先有輕重誓言家屬。」諸軍而立烈火之上以爲明日如初將至使士卒渤海左翼謀克中軍先驅太祖:「不可。」敵人耶律墜馬太祖乘馬太祖太祖將士:「。」勇氣死者十七不及會戰使戰勝告之使完顏希尹稱帝勸進太祖:「大號。」進軍江州諸軍攻城東門邀擊

 十月防禦使使俘獲將士渤海使鄉人:「渤海同一興師無辜。」使完顏皇后宗室耆老將士三百謀克謀克猛安酋長

 十一月步騎十萬鴨子河北太祖鴨子太祖:「神明!」黎明壯士大軍登岸甲士七百之一大風塵埃乘風車馬甲兵珍玩不可官屬將士彌日滿不可滿節度使賓州賓州所部西完顏

 勸進元日尊號太祖不許離合家奴:「大功稱號天下。」太祖:「。」

 元年正月壬申群臣奉上尊號是日皇帝:「變壞不變完顏。」于是國號改元丙子黃龍益州黃龍其餘耶律耶律二十步卒戍邊黃龍古城江州西使家奴議和國書使屬國庚子火光:「!」白水將士莫不喜躍進逼古城登高連雲灌木左右:「不足!」右翼左軍左軍左翼力戰其中力戰中軍使疑兵乘勝追躡黎明步卒諸軍屯田獲之

 二月三月辛未四月耶律國書回報五月庚午避暑近郊甲戌故事五月七月十五九月以爲

 六月己亥耶律國書使七月戊辰勃極烈勃極烈勃極烈勃極烈甲戌使九百

 八月戊戌親征黃龍混同江使人道白馬:「所指。」諸軍隨之使不得黃龍濟州以太

 九月黃龍班師丁丑黃龍己卯黃龍空中癸巳勃極烈勃極烈離合勃極烈

 十一月黃龍七十五萬四十

 十二月己亥行次:「七十人馬疲乏。」丁未騎兵西是日戊申:「追擊。」迎戰以此?」:「誠欲以往不得。」:「不可其中其中可以得志。」使右翼左翼其中敗績死者百餘輿兵械寶物不可謀克完顏力戰不已班師

 正月戊子:「四方自今契丹渤海室韋俘獲逃遁以爲酋長使宜居。」

 閏月永昌東京使求援高麗遣使自取二月己巳:「庶民艱食依附奴隸犯法過期。」四月乙丑內外諸軍永昌五月永昌永昌東京州縣稅賦猛安謀克一如本朝勃極烈九月己亥近郊乙巳金牌十二月庚申勃極烈群臣尊號大聖皇帝明年元年

 元年正月討平勃極烈泰州四月晉國耶律五月丁巳江州同姓七月戊申完顏東京八月癸亥高麗遣使十二月甲子耶律蒺藜

 使登州防禦使國書