Back to collection

History of Jin 金史

卷四十四 志第二十五: 兵 兵制 禁軍之制 養兵之法 Volume 44 Treatises 25: Military - Military Administration, Administration of Imperial Guards, Methods for Training Troops

Click on any word to see more details.

兵制
  用兵如神戰勝無敵當世十年大業成功兄弟部落加之衣食有事苦戰俘獲筋骨寒暑徵發調遣同一是故一旦奮起及其得志中國宗族國人土地漢人使效力猛安謀克契丹漢人國勢土地遼東渤海漢人猛安謀克其內漢制漢軍部族國人不知制勝長策在於用力其所極盛宗族國人猜疑自戕將帥兵士,「忠孝召禍所謂不見可恃豈非家法新造不可以保長久之天下奉詔金史》,興亡得失兵制養兵

  初年徭役平居下令遣使徵兵步騎部長猛安謀克多寡以為猛安千夫長謀克謀克士卒定制太祖即位五百耶律三百謀克謀克猛安繼而猛安謀克首領滿東京山西外籍部族以北三十謀克漢人漢人六十五謀克所部猛安天會風俗民情便長吏以下調燕山中京上京東京遼東遼西長春民兵萬戶其間萬戶漢軍遼東漢人渤海猛安謀克承襲國人猛安謀克宗室次之海陵庶人中京東京咸平泰州猛安謀克稱為猛安謀克,」舊制徵發死亡貞元遷都上京路太祖猛安猛安猛安太師宗正之中和尚三國太保詹事定遠猛安山東阿魯北京河間兵部尚書節度使使南伐統制左右領軍大都三十二神威武勝武定武威武安武平武成威信威烈巡察使沿邊契丹妻孥不可大名世宗東京

  契丹猛安謀克河北山東父兄子弟丁男猛安謀克富強十三東北漢軍內地十五十月吏部郎中分行天下猛安謀克謀克不過三百謀克謀克猛安十七以西西北契丹餘黨生事不為上京:「北邊寒暑往來千里甚為勞苦一二不得耕種使安於不知何如?」左丞對曰:「北邊不堪耕種不能。」:「一日安能遍及宰相以此急務以為一言參政貧戶邊境使耕種富戶免於更代使農務可謂盡心部族泰州。」十八部族二十祖宗平定天下以來建立猛安謀克因循既久其間戶口繁簡遠近不同之後無度天下謀克以下承應以上族人行者猛安 謀克不得戍邊軍士五十五以上二十一三月大興完顏河北東路猛安:「安置自相姻親長久猛安猛安不如兵部尚書雜居。」二十二山東屯田邊鄙之一協力蠶種右丞:「所得兄弟不同。」參政:「舊時兄弟相聚不然約束。」猛安謀克不明差役賑濟增減不以二十三遣刑尚書山東東路謀克河間山東東路黑河猛安謀克猛安謀克謀克人戶謀克 舊地遣使

  海陵未能二十四以上遣刑尚書府庫猛安猛安二十四謀克上京緩急當是時河北山東使甲兵猛安奢靡飲酒騎射Я,備至宗室七十猛安二百謀克八百七十八六十一五千六百二十四東北部族承安改為節度使承安改為節度使二部五千五百八十五其他部族部族部族部族部族特本部族西北西南上京節度使國人文武猛安謀克進士策論以定科甲高下承安:「陣圖何如宋白》,攻守難行。」右丞:「兵書一定難以應變本朝不克。」:「自古用兵不出兵法未能自得陣勢不可遵行不知。」泰和武舉選舉》。

  所謂渤海渤海猛安所謂猛安山西河東漢軍中都所謂諸軍更代戍邊西北有分屯戍奴婢使泰州河南陝西邊界河東順德三十二十三十以下十七以上強壯所以雜役京師防城世宗十七三月改為京師巡捕盜竊漢軍有事天會鄉土思歸漢軍威烈順德

  邊境三十八鳳翔延安保安綏德保德東勝置於十一南京東京京兆太原臨洮宣宗兵勢猛安渡河器械Я膏血不足人從舉家戰士京師數年以為三十萬分河南樞密往往強壯羸弱使不能取勝乃至二十五人為謀克謀克猛安謀克旗鼓十八不足隊伍而已:「兵制征伐邊釁下令使遠近騷動民家丁男強壯無遺號泣鄰里道路使!」下令一時吏部官軍哀號宰相鹵簿丞相大怒左右弓矢不可元光潼關黃河使者居官文武職事充軍御史六十以前監察不可以軍

  宗正大二精兵直隸相合數萬軍勢名為都尉不敢貴重十五都尉裕安完顏金昌乞兒完顏南京完顏潼關都尉完顏歸正不問鞍馬譯語能否三倍歲時忠孝燕山加以鄉土忠孝犒賞使故此七千以上將帥歸正過多忠孝忠孝不能一再然後忠孝所謂舊時武藝忠孝五千忠孝次之立馬隊伍兵甲一切更新將相國家全盛之際至於軍士精銳今日中興有望一日布列忠孝七千五千京師都尉萬人住所四千控制樞密院場地三十不能都尉十三不在此外招集義軍忠義亡命不可異時使亡者即此

禁軍
  謀克親軍近親貞元遷都以太猛安侍衛親軍侍衛親軍諸軍護駕海陵又名上京南伐使調侍衛親軍猛安太祖王猛猛安未詳太祖猛安三十以下六百騎兵步兵宿衛親軍大興府左右驍騎所謂指揮使點檢指揮使宣徽院親軍四千二十二五百上京守衛尚書省:「上京皇城守衛。」:「四百五十一百二十更代異時至上巡警半年交替日給五十猛安謀克四十上下軍士三十以上。」承安五千承安營造尺度親軍身長善騎射猛安謀克兵部點檢宣徽院護衛二百近侍兵仗官子宗室親軍承應身長二百出入

  大將府治稱號元年十二月經略永昌內外諸軍改為六部猛安上京泰州處置萬人渤海猛安猛安之上之上萬戶萬戶之上亦稱猛安猛安猛安燕山樞密院廣寧漢軍太宗天會元年西南西南西北更為元帥元帥監軍元帥不出方面兵馬節度使沿邊防禦使五百人為指揮使設使分為左右有餘不足不可三百二百指揮使使以上不及