Back to collection

History of Jin 金史

卷四十七 志第二十八: 食貨二 田制 租賦 牛頭稅 Volume 47 Treatises 28: Finance and Economics 2 - Administration of Farming, Rent and Taxes, Taxes on Oxes

Click on any word to see more details.


 營造二百四十便隨地而已民戶猛安謀克之一使猛安謀克貧民荒地第五減半業者第七減半自首比鄰三分之二黃河退

 太宗天會五月勸農使者十四混同耕牧海陵元年二月遣刑尚書十一分行大興府山東真定牧地外路本業大興府僧尼道士猛安謀克

 世宗十二月京畿猛安民戶大興完顏巡察十年四月圍場十一:「往歲山西牧地下令使以此依舊耕種失業不知不為自今。」十三有司:「猛安謀克農事煩擾自今職官。」十七六月男子簡言:「官田河灘豪強貧民人戶輕重均平。」有司猛安謀克率皆薄瘠租佃官田往往為己:「人戶鄉土四千薄地不拘良田。」參知政事:「土地良田出獵至此不能自給。」:「所以。」條約令人自陳同知中都路轉運使九思十九二月牧畜親王公主勢要牧畜所屬縣官

 十二月:「本朝元帥租佃開荒為己業者可以其間播種失業。」地官九思:「不當皇后太子之類名稱便百姓一切不問相鄰使失業。」二十四月行幸不便戶部沿路耕種太保山東四十中都路山東五月有司:「石門其間往來差官荒地。」

 二十一正月:「山東大名猛安謀克往往驕縱稼穡家人農作漢人而已富家酒食欲望家給人足奴婢口授飲酒。」:「猛安咸平泰州肥沃精勤農務收穫?」左丞守道對曰:「。」:「肥美水害。」三月豪強:「參政椿占地八百山西一家一口三十頃者以致小民陰山何以以上貧民。」:「椿猛安參謀太師長壽親屬七十占地。」:「牛頭。」:「山東分給屯田人戶租稅。」六月:「大興府水災今年水災。」中都大水修治懷來以南道路以來都城減價:「遣使猛安謀克往往荒蕪自今人力使耕耘不及租賃飲酒勸農謀克猛安謀克等第收穫等第。」七月:「宗室河間地處不回舊地自今一處山東分給屯田有餘。」八月尚書省山東:「以此不以無明何不?」:「黃河故道梁山退遣使安置屯田恣意。」:「大名濟州梁山。」:「曾經納稅無明 本人。」十月

 二十二猛安一家:「勸農治罪。」:「違例。」:「愚民安知。」大興六十謀克四十百姓無罪梁山流民給以人戶契據刺史肅州刺史猛安官田:「工部尚書九思不通官田以來名稱長城燕子之類以為官田百姓為己不知百年所見如此何不。」八月中等王府官田長史安次新城昌平永清懷柔縣官

 九月遣刑尚書山東猛安謀克河北東路猛安舊居河間宗室無力良田豐年以為:「猛安貧窮官田條約民初未嘗為己業者如此先令猛安謀克人戶實數不足以前萬餘不足。」萬頃沒入

 二十七隨處人種有司五十不盡租佃二十九五月貧民過期有餘告訐平陽一路盡數貧民:「不顧平陽一家三十二十餘者貧民。」七月尚書省:「宿水陸等級征納公私有益河南沿邊不惟貧民租稅。」八月尚書省:「河東凶荒流亡相繼河南地廣人稀招集流民河東饑民減少河南曠地。」九月戊寅:「乞免。」十一月尚書省:「河南如願為己免稅並不貿易豪強三分。」

 元年二月諭旨有司:「官田。」三月:「軍人不足隨地折錢不願。」六月尚書省:「猛安謀克栽植所屬州縣民戶不及怠慢輕重。」八月:「隨處百姓仍舊屯田猛安謀克。」六月尚書省:「南京陝西牧馬不分以致軍民差官凡民改正其中牧地南京路五百二十陝西三萬五千六百八十。」諭旨尚書省:「遼東百姓量力。」二月長吏勸農殿定制:「勸農每年謀克猛安縣官不怠猛安謀克縣官一等之一三十分數猛安謀克縣官。」二月陝西陝西:「水磨官田水利。」:「水利未可占地。」

 承安戶部郎中上官西京沿邊軍民耕種戶部郎中規畫農事軍人不得租賃違者地主泰和九月定制四十余者便宜租賃違者其間屯田冒名有空稅賦物力應詔二月尚書省:「照案紛紛何時?」輸送泰和清河分為八月戶部尚書:「舊制人戶荒地第五減半第七減半自首比鄰三分黃河退向者小民不為告退無人業者自首退當年。」

 宣宗七月河北河南所以:「官田牧地日給。」太常:「牧地費力本業固守。」御史上書:「朝廷無不向者河北山東為此爭訟至今不可不能所得無幾使紛紛!」

 八月未有定論北方河南由是保守不能所以軍糧眾議可分耆老二者便參政:「河南一旦何以小民一時忿山東富家貧戶無益有損軍食牧地失業!」十月:「河北河南百萬日給三百六十三百河南租地二十四萬頃一百五十六經費之外。」官田牧地三十

 十一月牧馬尚書右丞總之:「籍甚不可得無僻遠不能數百之外農田不能有餘草根糾結荒地不可諸軍:'自養不能何所?'未嘗其實所以不如不得州縣承風不足所在騷然三倍平時不暇為此何以何為以此獲利不可陛下。」河南牧馬所以:「四十四八千當口來者相去數百豈能故而月支口糧不可僻遠不願荒地軍民軍民。」:「牧馬