Back to collection

History of Jin 金史

卷五十 志第三十一: 食貨五 榷場 和糴 常平倉 水田 區田之法 入粟鬻度牒 Volume 50 Treatises 31: Finance and Economics 5 - Monopoly Markets, State Purchase of Grain, Rice Fields, Agricultural Land Administration, Buying of Titles or Pardons with Grain and Selling of Ordination Certificates

Click on any word to see more details.

榷場
 敵國嚴厲屋宇有助於五月置於九月鄧州鳳翔海陵正月鳳翔西置於八月榷場南京西北燕子羊城之間北方牧畜世宗榷場尚書省鳳翔秦州不得米麵可作軍器外界十七二月:「生事交通生靈不可不備陝西沿邊榷場一處奸細。」前此以防奸細西蘭州保安綏德榷場二十一正月國王保安蘭州而且綏德要地陝西西夏邊民越境盜竊榷場奸人往來東勝依舊陝西:「東勝陝西道路隔絕貿易不通。」綏德

 十二月榷場商人錢幣

 七月尚書省榷場關防東勝慶州仍舊五萬四百六十七承安元年十萬七千八百九十三六百五十三雜物五百五百金橘橄欖五百芭蕉三百蘇木七千橘子八千沙糖三百生薑六百梔子九十丹砂之類秦州西子三萬六百五十六承安元年十二九十九承安置於保安蘭州九月樞密院:「榷場安置。」自今十一月貿易定制榷場見錢外界外人交易者以上泰和八月置於

 宣宗元年秦州榷場陝西安撫使開設十數七月榷場計數:「如此公使外界。」平章盡忠參知政事:「賞賜莫如府庫不足自如不及。」平章:「小人不行在外不禁公私!」:「。」元年集賢:「榷場數百之後。」

 金銀世宗寶山御史台河南府金銀百姓:「流通豈可?」十二金銀收稅二十七尚書省:「。」天下二百五十五御史台隨處金銀尚書省:「國家承平戶口生計聚眾杜絕無利犯法貧民雜役有餘如此可以糜費。」定制謀克縣令召募官吏不得長官:「長策。」參知政事:「如此有利然後。」以為墳山西凡百

和糴
 十月西東京河東河北山東汴京秋熟有司和糴世宗之後倉廩太子完顏守道山東西軍糧戶口:「國家經費山東和糴四十五自古有水所以患者蓄積山東賑濟宿京師戶部。」:「積貯國本倉廩和糴外路文具而已不留心委任。」八月有司之後正月:「不能誓約不虞去歲河南所在州縣和糴百姓。」十二

 十二月和糴倉廩使錢幣秋熟十六五月左丞:「西邊自來不備儲蓄所在和糴緩急。」十七尚書省:「奉詔賑濟東京饑民不能。」:「豐年天下倉廩盈溢賑濟自古帝王蓄積即今自今以為。」四月尚書省:「東京十二猛安。」檢視富家蓄積有餘居民十八四月泰州猛安西北猛安咸平慶雲縣豐年和糴

 七月諭旨戶部:「通州平價何如?」於是有司:「中都路去歲商旅差官市價貧民秋收常平倉條理。」五月:「有餘不須。」七月:「減價貧民何以賑濟。」以為:「州縣然後賑濟無恆賑濟。」間隔饑荒可以減價貧乏賑濟

 宣宗十月河南御史申言:「之外其餘以為強取二百。」十二月附近郡縣京師出境河北行省:「河北沿商人無利陛下赤子得以便。」軍民私販渡河沿譏察河北散失民間尚書省:「山東河北分數河北艱食立法渡口南岸財貨金銀商販見錢不惟使京師。」:「比年以來艱食調度征斂兼併私立名為無利實數饑民惟恐不得未了國朝立法財物月利不過三分積久不期三倍有司舉行日增和糴公有。」河東南路宣撫使

 元年百姓和糴棄業加意八月戶部郎中陝西六部尚書

 六月和糴

常平倉
 世宗十四定制中外元年八月御史:「舊制豐年市價市價之一所以減價常平使天下今天使不惟不以時而腐敗有司經久諸郡縣戶口月支三月千萬足以物價官兵三月不及豐年立法郡縣推行中都路常平之一。」

 八月:「常平倉有司奉行奉行糾察。」:「隨處常平倉往往有名無實人戶跋涉縣官。」定制六十六十戶口三月以上三萬以上以下五千以上五千五千以下五千河南陝西不在州縣仍舊否則郡縣一月交割上交 差官本處不及體察尚書省斟酌黜陟

 九月常平倉縣官其事多寡升降尚書省:「上京路未有常平倉。」十月尚書省:「上京猛安謀克民戶十七有餘收稅二十五千二百四十七以為此地足以賑濟不必。」

 九月尚書省:「常平倉天下常平倉五百十九七百八十六官兵八百三百四十萬貫以上見錢比年未便。」中外常平倉和糴舉行

水田
 十月郡縣州郡既而 不可中都定興引河四千詔命十月定制縣官任內水利以上謀克屯田三十以上二十租稅承安白蓮閘水百姓高梁灌溉泰和七月按察司規畫水田:「水田沿平陽種田灌溉比年無水鑿井六百以此無不可行。」轉運審察按察司勸農按問開河如何便規畫

 八月:「碭山稻田退陸地之一十萬。」五月南陽開水四百升職二等

 十一月水田:「南陽灌溉三萬賈逵汝水二百淮陽大治穿三百萬頃河南郡縣開水收穫多於陸地。」敕令分治戶部州郡不復陝西白渠施行元光元年正月戶部郎中大有京東西開水

區田
 嵇康養生》,歷代未有天下通用三月上前:「農民可行。」四月久之參知政事:「今日戶口費用良多利益。」:「 自古可行何為不行?」:「所以不行未見試種監督使收成行者。」參知政事以為:「用功。」:「試行。」六月參知政事:「如何?」對曰:「七月可見。」「河東代州今歲?」:「常年。」是日近侍巡視京畿正月農民使人武人丁多少定數尚書省既定敕令農田以上瀕河三十多種無水便謀克縣官依法

 承安元年四月十五以上六十以下二月祿:「聖訓農民頃者以為不同。」

 泰和九月尚書省:「奉旨區田天旱倉卒未必有益五方不同使皆可農民有利不然督責徒勞。」所在長官按察司不能

入粟
 三月陝西富民入粟世宗元年下令饑民人數:「未定財用寺觀名額邊鄙天長折錢二十。」山東河北承安寺觀令人入粟西京

 宣宗大興府進宮升職丁憂應舉求仕從良之類入粟五十使七百簿朝廷縣官二千石定制縣官五千以上