Back to collection

History of Jin 金史

卷九十 列傳第二十八: 趙元 移剌道本名按 高德基 馬諷 完顏兀不喝 劉徽柔 賈少沖子:益 移剌斡里朵 阿勒根彥忠 張九思 高衎 楊邦基 丁暐仁 Volume 90 Biographies 28: Zhao Yuan, Yiladaobenmingan, Gao Deji, Ma Feng, Wanyanwubuhe, Liu Huirou, Jiashaochong son: Yi, Yilawoliduo, Aleigenyanzhong, Zhang Jiusi, Gao Kan, Yang Bangji, Ding Weiren

Click on any word to see more details.


 涿州范陽進士尚書員外機宜文字樞密使天會同知殺人官吏所為路人耕夫田中來者:「。」左右:「眉睫。」其後朝廷宣和皆除名籍

 齊國名士官屬選中兵部郎中大名河南戶部調員外殺人死者不從反復不可仰天:「殺人死者天下?」不能員外吏部在行十年深知有事上相曾經?」如此汴京留守同知大名河北西路轉運使武勝節度使致仕


 本名宗室山東東路兵馬簿往來元帥計議元帥元帥尚書省監察御史再遷大理工部員外海陵南伐使芻糧所在道路間關淮南承問四方盜賊海陵七十使督戰渡江海陵

 工部郎中奉詔招撫猛安謀克欲降猛安不敢發兵男女謀克留住妻孥是日猛安家人禮部郎中金牌翰林文字招降

 奉使河南勸課農桑吏治得失御史修國史職官殿:「職官貪污其餘因循歲月百姓可就滿。」於是刺史耶律刺史家奴節度使陵縣貪污同知防禦使真定縣令一百五十除名同知睢州阿里一百奉旨不得錄用於是同知大興:「京師犯法罪狀執政不以。」

 刑部尚書使使點檢刑部自問點檢刑部使刑部大興府於是郎中解職大理簽書樞密院再遷西京留守


 字元遼陽渤海進士尚書省海陵篡位郎中諭旨:「果敢南京行省勾當。」海陵燕京燕京員外戶部員外中都路轉運使戶部郎中

 左丞參知政事營建南京宮室明年御史刑部侍郎中一營造海陵使使:「銀牌南京尚書省。」銀牌使:「與否?」三十中一同知開封

 同知北京路轉運使氾濫京城長樂使不能刑部侍郎中都路轉運使刑部尚書犯罪死者宰相:「。」不從:「刑部。」尚書:「即位以來政事宰相是非而已自今不合。」生日使禮物:「無名。」

 十一戶部尚書上疏乞免未報官俸折錢增高市價出官四十萬貫使:「尚書取悅近臣出官官爵出於奈何如此。」於是八十戶部郎中員外同知中都轉運使使長壽判官使使判官自大十一十一月郊祀尚書省御史台戶部轉運折錢追還蘭州刺史大興府推官河北西路戶籍判官東京使長壽東京留守推官河東南路戶籍判官縣令寶清縣令皆除十二五十四


 大興遊學汴梁宣和進士汴京進士調廣靈信令視地高下疏決尚書省刺史不軌株連無狀歡呼再遷南京留守大理御史大夫貴重權貴威嚴中傷不能假借海陵海陵太祖大理歲餘順天節度使大理刑部尚書節度使致仕

完顏
 完顏十三字學上京契丹文字尚書省吏部謀克人稱拾遺海陵:「吏部其實優於所聞。」郎中海陵淮南世宗即位遼陽其事海陵沉思良久:「已知遣人大事。」滿當代世宗:「為人後來有如薦舉。」如此

 契丹猛安謀克戶口作亂猛安謀克猛安謀克人戶處分未經猛安謀克承襲承襲貧乏契丹馬匹官員年老不在頃之世宗契丹未嘗一概猛安未嘗仍舊平章政事完顏契丹不從契丹雜處右丞參政不能:「事先然後不知。」頓首:「契丹猛安租稅附近猛安謀克契丹官員。」同知大興海軍節度使以為


 大興安次進士真定欒城主簿開遠節度掌書記洪洞聽斷以為熟視:「?」:「神明不敢。」置於滿不得彌日大理評事同知河東南路轉運使第一平定大理同知南京留守十年中都路轉運使


 通州數百家貧天會調民兵未嘗釋卷中天進士:「富貴。」調軍事判官定安刺史不法屬吏曲從守正不阿再遷吏部節度使河中判官海陵失道:「天下不可。」滿求仕調御史台刑部郎中北京首惡牽連其中皆釋不問全活本職員外刑名退:「如此。」同知河間數月秘書起居注補闕

 從容世宗十四生日使祈請對曰:「。」別致珍異:「行人自有常數。」不受使世宗諫議大夫秘書起居注如故十七防禦使河東南路轉運使太常秘書致仕不許順天節度使

 不喜諸子:「所以庇身不可。」


 穎悟成人十四秘書生日使起立接受國書:「不決奈何?」:「可謂使。」十九進士調河津主簿尚書省定海節度使監察御史治書御史御史登聞鼓院少府未幾禮部郎中登聞鼓院文字郎中吏部侍郎鄭州防禦使陝西轉運使順天節度使大安吏部尚書安國節度使調城郭戰守按察司:「按察。」既而 國軍節度使宣宗吏部尚書侍郎相得汴京所在太常十三戶部尚書河北軍民不便致仕元光元年


 五院契丹天會有司尚書省十五右丞官軍邀擊財物有司修武校尉河南宣武將軍六部以為二部未幾大理同知節度使孟州防禦使同知北京留守猛安契丹發兵南下松山為主契約:「豈能契約不可得。」不可使布衣九月北京路轉運使防禦使再遷節度使農民三十鄰家鄰人縣官械系鄰人:「劫殺。」鄰人自陳節度使


 本名合山好學天會十四尚書兵部尚書省大理同知會寧尚書禮部郎中貞元本部侍郎海陵庶人有所使裁決間有不合固執不變海陵明年御史尚書戶部侍郎侍衛親軍指揮使海陵南伐南京路轉運使大名兵馬刑部尚書北邊艱食戶口泰州接境安置七十芻糧未及五十三

 孝友使所得兄弟親友榮祿大夫有司

九思
 九思錦州直譯同知亳州防禦使九思往歲使者使者銀幣數百以為九思不肯自大評事再遷大理自陳:「永安不從。」大理寺九思:「奮不顧身守節忠孝。」世宗九思工部郎中大興同知中都轉運使刑部侍郎工部

 九思急於進取一切功利任情不恤百姓檢括官田地名疑似皇后太子之類不問一切鄰接世宗如是:「元帥民間為己此類其餘一旦百姓失業如此。」御史九思屯田猛安人為家貧家貧不能事主相當臨洮完顏屯田九思

 工部尚書年高左丞:「九思何如?」於是九思尚書省亡命其事:「九思豈不知授職。」九思


 遼陽渤海好學少有使一日執筆怡然彬彬可觀二十六進士調尚書省母喪吏部員外員外

 吏部選中吏部進士第一之上防禦判官臨海節度判官沈州觀察判官郎中:「防禦。」臨海沈州會試慶雲尚書省權貴海陵左右」。遼陽太后族人東京使太后求見海陵不許鄉里貴德縣海陵大怒於是吏部侍郎慶雲一百五十未幾慶雲清水縣主簿兵部員外吏部宜君縣主簿吏部主簿尚書省伯傑主簿

 大理戶部員外同知中都轉運使太常吏部郎中郎中世宗孜孜群臣承順旨意匡正:「即位將相大臣同心輔佐百姓上書有所聽斷獄訟簿期會何人不能'舍己'。專任謀臣。」使:「上書有司。」

 吏部尚書每季吏部檢閱