Back to collection

History of Jin 金史

卷九十二 列傳第三十: 毛碩 李上達 曹望之 大懷貞 盧孝儉 盧庸 李偲 徒單克寧本名習顯 Volume 92 Biographies 30: Mao Shuo, Li Shangda, Cao Wangzhi, Da Huaizhen, Lu Xiaojian, Lu Yong, Li Cai, Tudan Kening former name Xixian

Click on any word to see more details.


 弓馬子弟中選調高陽安撫準備差使河間兵馬本部齊國第一副將行營中軍統制汴京山東西路兵馬元年亳州柘城人傑發兵柘城城門耆老人傑以降百姓其事刺史元帥武義將軍書生投書僚屬不能之上:「使。」鄭州防禦使通州陝西轉運使右邊不過蕎麥市井交易商賈不通汴京燕京交鈔通行順道從輕便朝廷秦州百姓本州公私便河東南路轉運使:「頃者土產厚薄戶口多寡今昔物價一概失身破家逃竄奸吏河東四百萬貫公私自今不得便。」 至今滿南京路轉運使致仕文雅好事古人行事有益以為

上達
 上達達道東平參軍東平上達齊國吏部員外戶部什一歉歲古人收斂蓄積不以不肯於是告訐獄訟公私上達齊國河南上達隨地河南上達同知大名按察陝西河南上達以便百姓山東西路轉運使上達三十萬貫戶部上達長於不能六十一


 其先宣德天會字學十四西京教授元帥轉行教授修武校尉吏部侍郎不肯改行吏部員外

 海陵不從元年調同知久之節度使戶部員外猛安南京燕子八十諸軍一日如期本部郎中進士及第

 軍食給與有節三十五十以為元惡不可既而大軍追討賴以修國史榷鹽貿易聚落可以無窮其後二十東北賴以不可勝數

 :「農桑失業猛安謀克屯田不如。」戶部侍郎大興同知中都轉運禮部侍郎禮部郎中戶部員外完顏監察勸農職官胥吏胥吏如故於是禁用本部侍郎大內財用費用進階召見

 家奴一言大興府使戶部其事大興其事輔以:「交相傳說?」於是一百八十一百五十除名

 頃之運河世宗:「戶部不肯以致如此。」:「有水陸運。」尚書省夫役數萬:「春耕不可東宮王人不足五百。」

 《太宗實錄監修國史二十修國史銀幣:「勤勞者。」無何翰林學士:「他人便不及。」世宗德州防禦使:「為人能幹不忠前往臣下退不忠不孝,《太宗皇帝實錄銀幣盡心竭力滌慮不然。」德州百姓同知西京留守

 上書便宜其一山東河北猛安謀克百姓雜處失業之間百姓複數百姓亡命避役使還本以為客戶佃戶姓名州縣猛安干涉庶幾軍民協和盜賊其二薦舉虛文宰相拔擢及其不及其所不識內外不用以為朋黨不敢御史大夫以下內外自此以下差等不舉後任三月吏部品第第四以下吏部每季上外職官姓名名下使以上功過六十以上調有司視聽精力不堪給以祿其三將帥沿邊州縣軍民監察周行出身契丹人縣令簿能者風俗簡易饑饉以此監視饋送人戶野菜艱食往往妻子數年之後邊防臨時賑濟十倍無益財用用盡不堪邊民負重往往賤賣公私便陝西正副猛安謀克土人土人弓箭以下校閱太平經略

 鹽場用人戶部公議漕運幾何通州容受幾何京師幾何河州小民實數民間五百一月過期錢物戶部簿使盡審閱工部營造調發民生人數武藝年成調

 採納六部北邊戶部尚書:「侍郎不忠練習尚書。」

 戶部尚書高估世宗出納使:「而已。」十五世宗:「宮中民間。」良民夫婦東京留守完顏期終尚書省東京留守不肯

 剛愎執政刑部尚書使世宗以為執政炫耀世宗左丞:「急於。」濟南數年參知政事終於戶部尚書五十六世宗未及使五百二十二百筆硯承奉

 其後出身六十可以世宗:「為此盜取謀生不可。」由是更改監臨格式戶部尚書不肯世宗:「不如。」

 讀書刻苦詩集三十


 遼陽使宣徽使武勝防禦使萬戶再遷節度使縣尉宿株連萬人亂民十八皆釋就中異常問曰:「何許人?」對曰:「山西。」:「殺人?」對曰:「。」明察錦州富民途中殺人有司不得置於節度使


 宣德調軍事判官尚書省太原陝西用兵尚書省路稅平涼充軍平涼失期人稱二階同知廣寧流亡失業其一使貧民獲利山東東路轉運使儉素同僚王公失歡不知既而河北西路轉運使其事莫測所以章丘自縊


 豐潤二十八進士調軍事判官調縣令尚書省南京轉運使中都戶籍判官禮部鳳翔大安陝西屯田中都三司潞州放還屯田刺史吏部郎中元年陝西按察使人犯治平涼城團結

 十一月平涼濟急府庫平涼賴以陝西行省大概慶陽平涼陝西重地長安以西重兵平涼按察轉運使按察司講究便宜:「長河大山弓箭手地利向者即時近年人情樂土緩急。」:「之際。」:「不宜臨時兵家?」無何不勝未幾定海節度使山東不能按察司審理請求醫藥致仕


 定州中天進士調簿戶部復舊同知河東南路轉運使同知中都路轉運使忠義行省汴京幕府世宗:「京畿行省。」再遷戶部侍郎:「戶部財用出入滿因循歲月自勉。」朝會私語右丞:「何如?」:「幹事。」同知北京留守防禦使沂南戶部急用:「如此農民失業。」轉運調數萬泥濘不能前其事緩期百姓郡縣一切奉承號令百姓使如初然後教民齊一三五使端正便陝西西轉運使

 上達能吏悻悻以求大用君子


 本名其先猛安山東萊州汾陽節度使資質渾厚寡言善騎射勇略契丹左丞侍衛:「。」以為滿明日:「剛直。」護衛侍衛親軍馬步指揮使節度使

 嘉祥縣大宗正事海陵西京留守宿州防禦使節度使兵馬會東左翼同知完顏肇州防禦使元帥完顏契丹濟州契丹計策殿使伏兵左翼萬餘四百突出左翼伏兵之間善射二十:「不若伏兵合擊大軍相依可以萬全。」:「不可前後夾擊大軍不可。」於是左翼萬戶大軍合擊四月一日𩃭左翼十五不得殺傷大軍尚未軍士下馬

 元帥世宗持久:「所以馬力不然不可。」然而:「不少不得隨之所以可以不然十倍未見。」朝廷平章政事忠義元帥聲言乞降:「