Back to collection

History of Jin 金史

卷一百〇五 列傳第四十三: 程寀 任熊祥 孔璠子:拯 范拱 張用直 劉樞 王翛 楊伯雄族兄:伯淵 蕭貢 溫蒂罕締達 張翰 任天寵 Volume 105 Biographies 43: Cheng Cai, Ren Xiongxiang, Kong Fan son: Zheng, Fan Gong, Zhang Yongzhi, Liu Shu, Wang Shu, Yang Boxiong cousin: Boyuan, Xiao Gong, Wendihandida, Zhang Han, Ren Tianchong

Click on any word to see more details.


 廣德節度使父子士族一舉」。次子崇義節度使季子自幼成人及冠篤學進士甲科殿太祖尚書官員外郎錦州起居郎史館修撰從軍有勞少府翰林諫議大夫上疏:「殿點檢殿環衛所以天子不虞天子陛下貴賤弓矢馳逐崎嶇沙礫加之林木迷失是日百官沙漠不知車駕何在瞻望久之皇帝天子出入清道至於雲夢陳兵非常陛下祖宗付託奈何出入沙漠之中斥候陛下有司可否然後下令清道忠義爪牙親信警衛左右麋鹿然後林藪標幟出入馳道不然社稷。」

 :「追尊高祖以下諡號十八大中十六因之陛下'天體明文武聖'十字人臣報上天子太祖皇帝受命開基之間天下功德茂盛振古''何以將來有司諡號庶幾祖宗在天之靈使無窮。」

 :「古者天子巡狩無非省察風俗審理冤獄疾苦宣德巡狩國家肇興新民奢侈詐偽不明四民失業行事天心風俗申冤遣使巡狩漢昭帝疾苦光武如此和氣天下。」

 :「他人而已天下天下安危紀綱而已天下安危紀綱是故四肢無故不足而已天下不足綱紀而已尚書省天子喉舌綱紀尚書省百官綱紀吏部天官進賢退不肖使綱紀興替未始不由。」

 :「虞舜帝嚳周文王夫人淑媛後宮帝王美惡陛下嗣續不可不知告戒。」

 :「本朝富有四海禮樂制度莫不宮禁尚未嚴密胥吏健卒得出闌入尚未嚴禁明法陛下不可不知。」

 嘉納於是有司太祖十二月翰林講學海軍節度使節度使六十二剛直耿介權貴君子風雲


 後唐宰相進士樞密院太祖郡守:「。」不許樞密院西京留守未嘗其後同知燕京行省法制折衷刺史開封工部郎中同知汴京留守山東東路轉運使西節度使東海縣逗遛二百會試避難賞罰四時海陵大喜以為翰林學士太子契丹賊窩竊號用兵以為公卿百官所以異議:「陛下用兵為重莫若。」:「使者?」對曰:「國威一行。」:「為此。」致仕七十


 至聖文宣王四十九宋朝衍聖公主管天會十五齊國即位制度禮樂孔子廟上京孔子承奉衍聖公奉祀論語》、《尚書》、《春秋左氏傳、《》、《》,元年三月戊午孔子廟北面再拜:「幼年不知歲月逾邁以為大凡不可孔子萬世如此。」


 字元衍聖公有加常品國子監久之元年

 字元二十京師尚書省:「先聖使。」:「。」曲阜縣令元年

 四月:「衍聖公超遷大夫。」八月丁未北面再拜親王百官學生承安正月曲阜縣令世襲宣宗大元

 四十八學士讀書樂道古學京師及第小學教授主簿致仕


 濟南屬文進士調書記東平賞識》。

 齊國舍人十五》,》,》,納諫》,遠圖》,治亂》,》,》,》,》,十一祥瑞十二雷同》,十三用人》,十四》,十五》。不能久之尚書右丞左丞侍郎

 什一名為古法其實刑法夤緣窮困境內右丞侍郎不從貶官:「吾言百姓執政百姓。」上疏大略以為國家什一本務官吏奉行犯禁長久」。不加刑部抵罪更為稅法以為

 省事官屬訪求百姓減稅三分之一蘇息許可汝州不知其所久病刺史退大夫致仕齋居讀書妻子

 世宗濟南太常郊祀長安列為五嶽五嶽西嶽」。以為:「軒轅恆山西在華以此未嘗。」:「法官守法可謂守法。」議論不可致仕七十四


 海陵與其教宗進士及第禮部郎中判官海軍節度使刺史海陵即位簽書太常太子詹事海陵:「不能博通有所輔導太子就學父子儒者。」正旦使海陵遣使親臨千萬養子武義將軍


 居中通州三河良家子從軍河間同輩騎射刻意進士調唐山主簿刺史貪污顧忌他事使抵罪優等大夫營建燕京宮室分治尚書刑部員外太原旬日工部郎中本部侍郎從軍郎中員外南京路轉運使世宗御史台:「蠹政。」:「改過不然。」南京轉運使山東轉運使中都路轉運使


 涿州進士尚書省同知霸州刑部員外故人四十泰定節度使大興府戶部侍郎世宗:「剛直出罪陰德非理從輕偷安剛直以為何必徼福?」賑濟密雲三十六猛安人戶三萬尚書省同知北京留守:「多言凡事不肯盡力。」二十四遼東轉運使歲餘顯德節度使以前轉運使使致死解職七十鄭州防禦使

 即位同知大興府前任顯德剛直斂跡禮部尚書大理使改葬太師廣平皇后故事鼓吹儀衛於是:「丞相王導前後鼓吹武賁以來大駕鹵簿王公以下鹵簿臣下國朝大臣。」先知大臣李靖:「典故不過。」一日諫議大夫禮部侍郎殿:「朝廷諫官小民可采自今議事尚書省。」

 大興府午後不得犯禁皇姑長公主:「即令。」一百京師肅然後坐解職明年定海節度使諭旨:「行事陷於殿頗有特起之中盜賊鎮撫後效。」未幾致仕:「能幹得力。」不許申請泰和七十五

 果決不敢承安大興府詔諭:「可選有風。」所知如此


 真定世祖後唐定州兵馬使太子

 進士海陵留守中京幕府省視海陵器重久之調軍事判官逆旅主人陳訴雄心翰林文字海陵執政舊知使時時他日海陵對曰:「君子受知奔走。」由是厚待

 海陵篡立數月補闕起居注海陵講論問曰:「治天下?」對曰:「。」海陵默然明日:「猛安前夕?」對曰:「使南北長策所謂。」鬼神:「漢文帝召見夜半不問百姓鬼神後世陛下不以愚陋天下大計鬼神。」海陵:「。」不得已:「何以答曰白日所為不可不可。」海陵夏日海陵納涼賦詩:「六月不知清涼萬方。」海陵左右:「規戒為人如是。」再遷兵部員外翰林起居注學士再遷諫議大夫著作起居注如故

 皇子海陵諸子》。海陵江南:「武平將帥?」起居注不復召見大興顯宗皇太子東宮官屬詹事太子不肖》,》、《嘉納諫議大夫翰林學士太子詹事宰相:「不可左右東宮輔導。」以太詹事

 西京避暑率眾諫官:「。」不已引退久之徼巡上思禮部尚書近臣:「群臣忠實。」:「比干忠諫使明君!」對曰:「魏徵明君。」宰相:「《:'退。'治天下可否當面行道揚名偷安自便徼幸一時後世?」群臣萬歲

 十二南軍節度使翰林學士承旨丞相致仕:「?」對曰:「。」詹事無不後宮詹事節度使平陽治平百姓:「。」河中六十五伯傑


 遼中舍人古書天會名家尚書省十四進士二部承應文字滿同知永定節度使郎中平定轉運使泰安百姓其事山東東路轉運使蜂起州郡往往濟南保全致仕


 京兆咸陽二十二進士調判官涇陽觀察判官尚書省舊例