Back to collection

Book of Jin 晉書

卷四十六 列傳第十六 劉頌 李重 Volume 46 Biographies 16: Liu Song; Li Zhong

Click on any word to see more details.


 廣陵廣陵厲王之後人為最為。」平陽太守物理為時孝廉秀才文帝奉使不待由是除名武帝踐阼尚書三公申冤中書侍郎咸寧巡撫奉使稱旨黃門議郎廷尉時尚下獄使無罪在職爭功其事失理京兆太守不行河內便宜公主流水百姓便利去職淮南嚴整政績芍陂數萬豪強兼併失業使大小百姓

 上疏

 河內:「要事大小多事不能以為。」交集重光未及上前才不陛下使臣萬一

 詔書開啟封建戚屬豈不公理五帝三代絕跡後裔巍巍三五自然絕跡之後雖然幼稚皇子未盡風塵且自以來東南將士江表此時之至自信鎮撫使內外文武天朝一旦不識更生失地授任文武士卒不出富貴國內其所同姓二十以上人才割裂故地幼稚皇子於是事宜封建大義並列本事

 所見盡忠逆耳濟世以期政體所見得失恩寵不盡以上所見上報萬一微臣更生陛下半日之間

 伏惟陛下天順龍飛踐阼漢末陵遲閹豎用事小人君子在野武帝經略文教十年至於然後大行驕縱台榭聲色英豪少有嘉平其間不軌泰始陛下踐阼其所功臣子孫古人天地四海陛下崛起未可一旦時宜所以為政矯世遷就橫截以至於可以泰始以來三十聖旨事業既往陛下未及之後不無豈不

 萬載天下大器安難後世目下使諸侯深根固蒂無窮可以三代遺風不及後嗣親戚使後世智力大業未盡異時陛下陛下當今天下無遺

 聖明後嗣不必天理天下任人諸侯任人郡縣郡縣政理大勢諸侯遠慮聖王終始,,輕重大安然後足以內外武王成王武王成王封建無窮善言以前殘缺其事至於三代建明開國帝室久長六百千載子弟不分孤立二世之後前後二代二百餘年封建不用強弱不適制度不盡衰亡同姓失職諸侯不在強盛作亂社稷七國叛逆之後威權諸侯牛車是以王莽本朝天下生靈光武子弟建成親戚子弟是以神器天命陛下長短禍福可見正位南面稱帝正朔有所不加戰國相持太祖陛下可謂天地三王臣妾四海大同今日陛下聖明開啟使同姓建久安于萬載無窮

 國有重臣王制不以不以事情不可賢明至少不肖天理感應自然是以在位重臣重臣而立成敗相反相背重臣政教不可得唯然而已先哲得中國本不深無干所謂為重國有見疑疑難自信死亡非人建基赤子天下不懼所謂重臣忠誠得著聖王相持是以繼體均一等於足以

 然則不可是以以下宣王宣王之後赧王其間無名宗廟諸侯維持社稷莫若建國人心建置事勢使諸侯忿足以京邑包藏禍心孤立不足有為陛下古今事勢使無窮上下一心愛國如家百姓然後天祿王室諸侯郡縣無成建置使率由舊章一如古典人心十年好惡情願以為眾望猶在十年之外然後君臣其所上下相持如今足以天府無補鎮國

 古者封建既定子孫不行親疏有所有所則是郡縣建國此地之內使近郊然後親疏不得之內有所天下滿數百千年親疏大量天下同姓使親疏遠近不錯然後可以永安古者封國不過土方百里然後人數境內足以制度千里不足不同因時制宜王國軍容古典應有不得器械群臣倉廩宮室百姓官司境內充實作禮宗廟社稷至於境內內史天子其餘死生封爵大較其所以此為國本官司不須實力至於所以不重眾人諸侯軍容終於必備

 千載數百人性古今短長不同封建使社稷無道不免興滅繼絕故國不免亡國諸侯然後軌道亡國天子所以輕重陷於興滅繼絕天子奸臣大業舊跡國君失道陷於不問遠近無遺皇子然後建國班固諸侯」,宜都本經盛衰丹青金匱宗廟有司弱小不可自然永久可謂四維陛下天下大業可以無遺

 名士官司高能清議不立無名不專不竭高能高能世事名士後進肅清富貴貧賤人理聖王不可公私使然後廉恥然後以此富貴無私公私不由自得不安自得公私人情不能無私私利不可以是以風節公理人士富貴軌道所得以此為大難既久一朝比肩渾然相似不可黜陟之中使清官之上分流不可從事

 天下至大萬事至少所得是以聖王而已不以既定逸豫政體事勢是非能否施行成敗功罪故人人臣不處陛下成敗文采目下所以今人然後人臣功罪成敗不可不可不可能者不可大略陛下以求勝任以為不勝使能者得以成功不能得以功成然後賢能居位善事不得祿如此不已勝任經年之至今人功罪不專居官不久能否何以今世士人決不決不疲軟不知不知及其退犯法不能人間不然當今聖旨陛下