Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷二十六 志第六: 禮儀六 Volume 26 Treatises 6: Rites 6

Click on any word to see more details.

第六禮儀

建中元年三月禮儀使:「東都。」武后東都高祖太宗高宗四時至德於是大旨:「其一其二輿其三京師以往不決

貞元十五四月郎中崇敬上疏:「東都不合典禮所以東都天皇行幸遷都前後遷都十三不可:'東都豈可一朝?'不曾不可不時非禮。」

長慶元年二月庫部員外李渤:「太微。」東都留守商量。':「三代典禮高祖太宗制度未嘗之際變革復舊典章洛陽宗廟遷都建國西上都因循德宗東都不復禮記》,仲尼曾子問曰:'。'所以非禮陛下千載憲章先王後嗣宗廟至尊三代高祖太宗神龍建中矯正復古聖明太微皇帝三代睿宗皇帝參考不合至於三代以降無明公卿。」

太常博士奏議

故事宗廟並行周書》、《召誥》、《洛誥祭告然則祭祖神龍復辟嗣位並行天寶傾陷肅宗復舊作主上都東都大曆人間太微不復

經傳居室宗廟禮經參詳皇帝高宗睿宗西第一夾室皇帝西第一高祖太宗玄宗肅宗代宗創業江都》:'之中。'《禮記》:'。'德宗之下代宗之上後主歸本高祖太祖依舊故事陛下洛陽歸本其餘國家故事太祖之上皇帝東都前件廟宇皇帝夾室皇帝之上東都上都營建祖神夾室奉迎皇帝第四

問曰:「大曆孝敬皇帝?」答曰:「作主無可孝敬非正統從而情理。」

:「古者巡狩東都。」答曰:「古者別無宗廟先君宗廟。」

問曰:「古者作主不可禮經?」答曰:「作主非時作主因事制宜肅宗廣德上都作主故事不可,《春秋。」祖宗神靈太微宗廟聖明

尚書省集議多同各執所見太微;」」;當作」;輿上都」。本經不定不舉

會昌八月:「東都二十六祿軍營街巷太微新造小屋之內可以大和太常博士以為東都不合車駕至今因循尚未修建尚書省公卿學官不要收藏去處修建既是宗室便東都使勾當修繕。」

三月太常博士:「東都太微二十去年二月二十九分析,'典故學官'學官分析皇帝皇后皇帝皇后文德皇后高宗天皇大帝天皇大聖皇帝皇后昭成皇后孝敬皇帝皇后十二聖廟東都聖廟夾室十四前件無題祝告官等商量太微空閒事理。」

太常博士三十九奏議

誠敬實在尊嚴統一東西其所營建遷都未決其事

以東多時何者東都天后一時貞觀開元前後因循鎬京。《:「。」天寶之中西如故東都因此散亡建中之後別有大半所謂孔子,「」,不得便左傳:「作主。」戴聖:「而立。」過時便是進退

宗廟凡百東西何不焚燒不識典故至於比及之間毀除禮經安可不得何妨車駕便合於終始得以參詳不立假令行幸九州一一愚以為不可常行不易

九月:「東都不可異同國家制度典禮證據建立至當。」

工部尚書

建中公卿修建東都當時大旨其一輿其三參酌禮經不合

祭義:「建國神位社稷宗廟。」《禮記:「君子宮室宗廟。」宗廟社稷受命成王周公:「戊辰。」成王未嘗平王宗廟曾子」,夫子未知齊桓公夫子以為不可聖王所以京邑國家東西而立宮闕拱衛取法京師神位宗廟何謂神明

」,不可所以天子巡狩有所東都探賾」,不可上京不可:「聖人孝子。」成議:「京師躬親四海之內。」人情如此較然豈可虛室通經巡幸僖公,《春秋不合時而越禮周公夫子自古製作猶在明征所以東都不合修建廟宇典禮太微宮中東都建修置於西夾室陛下聖朝

吏部郎中:「以為東都不可復修太微經訓不敢雷同所以典禮建中元年禮儀使顏真卿公卿以為不可眾議猶疑東西虛室太微夾室之中神位未合。」

太學博士:「國之大事聖朝臣下不以天問大中必修無可正經正史。《'天子','擇日建國宗廟可知'。》、《》、《漢朝久已不明文飾經文不易東都太微皇帝有事。」

太常博士

實在得中誠敬神龍之際天命有歸長安以至天寶不為建都:「東都。」不亦

東都至於睿宗玄宗不易尊奉不敢多時貞觀豈可開元開元六典:「聽政錯綜古今周官》,作為》。本末千載一朝。《春秋考古?」此時東都,《六典宮闕西東都不論一時安得開元三代禮樂論議便宜取法而立不能建國神位社稷宗廟君子宮室宗廟六典》,永昌以東爾後於是宮室上都建國宗廟不合引言:「東都洛陽五帝長安」。以此為各別東都作主上都有司同日以此為未解按天:「四時有事同日自今擇日。」所以出自?「」,如故建中之中而言以為非時有神不得非時江左至德之際散亡不可太微按天:「質明緣於聖祖自今至聖昭告改用卯時不合夾室頗有異同夾室用以昭穆廟主君子宮室宗廟建國宮室宗廟東都既有宮室不合西周東漢宗廟昭然得以。《:「翼翼。」《大雅》「」,:「。」既成文王。《:「成王文王。」」,康王,「東郊。」 東西後漢西京建武洛陽西京十八長安當時行幸相會安可