Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷五十四 列傳第四: 王世充 竇建德 Volume 54 Biographies 4: Wang Shicong, Dou Jiande

Click on any word to see more details.

王世充
王世充滿西域胡人寓居新豐早死汴州長史兵法推步開皇以軍兵部員外法律舞弄文法高下不可

大業江都江都煬帝江都人主顏色阿諛雕飾遠方由是抵罪枉法作亂起兵江南自稱將軍將軍不克偏將江都萬餘擊破歸功士卒由此居多

十年長白山盱眙梁山相持倡言示弱:「王世充文法小吏安能江都。」百姓不得南侵每日不利如是南方足以方陣四面外向斬首萬餘俘虜萬人煬帝將帥才略

十一突厥煬帝雁門江都蓬首垢面悲泣無度不解煬帝以為信任十二江都人格數年豆子太僕其餘明月南陽虜獲數萬江都煬帝李密攻陷進逼東都煬帝大發前後百餘未有勝負將軍洛水李密充軍敗績溺死萬餘河陽天寒大雪兵士凍死數萬河陽請罪遣使洛陽萬餘

俄而宇文將軍皇甫無逸郎中嗣位東都吏部尚書鄭國:「未報枕戈力所不及莫如李密使士卒內外相親反間。」以為即日遣使太尉尚書稱臣及於戰勝遣使告捷麾下:「刀筆李密軍人其父子弟前後一旦之下!」出言激怒伏甲納言女婿張志宮城將軍太陽門外無逸單騎遣人:「皇帝李密。」殿陳兵將帥開門遣人宿衛然後:「無狀為此不敢。」其日尚書僕射總督內外諸軍移居尚書省朝政內史子弟兵馬諸城

未幾李密良馬戰死士卒疲倦人心不一假托鬼神夢見周公洛水宣言周公僕射李密大功妖言簡練萬餘洛水偃師北山壁壘三百潛入北山溪谷軍人出兵未成伏兵縱火廬舍偃師及至城中獲之長史妻子司馬子弟撫慰其父進兵河陽入朝太尉尚書省官屬之外才學濟世武藝冤枉於是上書數百自省慰勞軍營騎士當時心口相違還家嘔吐所致不復定興三月相國鄭王有道圖讖孔子》,畫作丈夫竿:「一者相國。」莊子人間》、《:「』,』,相國人間天子。」:「天命。」再拜諫議大夫彈射官爵定興:「天命鄭王功德陛下。」:「天下高祖天下不可天命禪讓公等皆是何所!」莫不流涕使:「海內未定長君四方不違。」四月禪位殿皇帝建元開明國號同姓淮陽樂安楚王齊王代王唐王師子皇太子漢王言辭千端萬緒奉事聽受輕騎遊歷街衢不清百姓而已徐行百姓:「昔時天子在下事情無由刺史朝政門禁有限壅塞順天門外。」西直諫於是數百日後不復

五月禮部尚書及其輔大將軍尚書左丞宇文謀誅其三六月勸世眾望皇帝將軍十月率眾至於十一月建德入世居人焚燒積聚

二月殿嚴刑少長父子兄弟夫妻五家相保全家鄰人不覺四鄰殺人相繼逃亡至於出入有限公私聊生宮城大獄有所家屬宮中使出外親屬相次艱食死者屯兵城中用水淘汰沙石上浮餅餌道路尚書郎高等溝壑七月新安相次八月陳兵而言:「隋末喪亂天下長安洛陽有分自守不敢西相去豈非所以不然千里饋糧以此出師未見。」太宗:「四海之內正朔執迷東都關中義勇感恩致力至尊吊伐富貴多言。」太宗城鎮九月於是河南州縣相次降附建德之後信使斷絕十一月建德遣人救援內史長孫乞師

二月充軍乘勝城門步卒不得五千從此不復自守建德三月建德長孫等於東都使惶惑不知所為襄陽將吏軍門於是府庫頒賜將士黃門侍郎不遜公卿之上

長安高祖對曰:「不容陛下愛子不死。」高祖仇人定州刺史伏誅篡位

建德
建德南人鄉人喪親家貧建德於田嘆息輟耕喪事由是大為犯法送葬有所不受

大業高麗勇敢建德二百山東大水流散妻子在行白言刺殺建德建德山東建德:「皇帝天下殷盛百萬遼東高麗黎庶窮困主上不恤駕臨加以往歲西征瘡痍百姓行者不歸發兵搖動丈夫不死大功豈可逃亡廣大數百可以逃難足以既得大功天下。」建德招誘逃兵產業得數自稱將軍起兵清河往來居人焚燒建德由是郡縣建德交結家屬少長建德麾下二百自稱東海建德歸於建德自此萬餘往來接物士卒執勤由是

十二涿郡萬餘不及建德司馬建德奇功精兵七千宣言建德虜獲婦人紿建德妻子建德遣人前驅引兵建德長河不備建德及於平原由是建德

太僕萬餘清河相聚建德乘勝平原建德:「善用來襲不可引兵不得歲月將士疲倦乘便襲擊大功爭鋒不能。」不從建德精兵縱酒建德:「東海未能自矜不久乘勝至此人心驚駭。」精銳百餘據險以防乘勢建德守兵潰散建德百餘饒陽守備攻陷以為建德不足建德平原死者發喪三軍縞素招集得數復大自稱將軍山東士子建德士人加恩饒陽縣正本參謀此後長吏軍容勝兵萬人

十三正月河間自稱長樂年號丁丑官屬七月將軍三萬河間建德精兵河間諸城豆子以為建德設備建德一千襲擊雲霧自相死者萬餘數百於是建德進攻河間不下其後城中煬帝發喪建德遣使使者建德退官屬素服軍門建德俯伏建德進言;「殺傷。」建德:「義士