Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷八十一 列傳第三十一: 崔敦禮 盧承慶 劉祥道 李敬玄 李義琰 孫處約 樂彥瑋 趙仁本 Volume 81 Biographies 31: Cui dunli, Lu Chengqin, Liu Xiangdao, Li Jingxuan, Li Yiyan, Sun Chuyue, Le Yanwei, Zhao Renben

Click on any word to see more details.

列傳第三十  ○     雍州咸陽禮部尚書其先山東關中本名高祖改名文史節義為人武德舍人太宗使幽州廬江舉兵京師無異太宗郎將良馬黃金雜物貞觀元年舍人兵部侍郎使突厥都督二十為兵尚書奉詔安撫回紇鐵勒部落寇邊英國都督回紇部落嗣子永徽侍中固安縣修國史光祿大夫檢校太子詹事退顯慶元年太子定襄都督司馬餘慶使六十高宗舉哀雲龍三司大都陪葬八百八百餘慶兵部尚書神龍為兵侍郎。  幽州范陽太守大業河東高祖聞義迎接兵部郎中武德范陽風儀博學有才幹貞觀秦州都督曹參河西軍事太宗員外民部侍郎太宗戶口多少以後依據太宗久之檢校兵部侍郎:“尚書便是。”太宗不許:“何不自信?”雍州尚書左丞永徽褚遂良益州大都長史求索雍州舊事由是司馬歲餘洪州長史高宗汝州汝州刺史祿顯慶尚書潤州刺史再遷雍州長史光祿大夫總章刑部尚書年老致仕金紫光祿大夫七十六臨終子曰:“死生至理常服不用不須廣大不須器物而已簡要碑志年代不須文飾。”幽州都督。  承業學識貞觀雍州長史檢校尚書左丞兄弟相次刺史顯慶雍州長史前後賜爵魏縣總章揚州大都長史刺史承業州長。  長安雍州參軍雍州長史御史長安萬年崔湜咸陽盩厔新豐日用至大開元刺史:“十年節度。”有人寬厚可親以此太子詹事廣陽別有。  武德內史舍人高祖其事才幹見稱定律萬餘久之中書侍郎賜爵樂平貞觀再遷吏部侍郎隋代十一月四時當時以為便天下使萬餘臨終薦賢太宗二百五永徽舍人御史吏部侍郎顯慶黃門侍郎吏部有所上疏得失其一:  取士每年入流一千四百雜色入流不加罕有正人豈能有德行善人惡人以來四十尚未豈不由此服膺先王之道之間簡便祿秩稽古雖則雜色入流第一吏部第二兵部主爵行署情狀三司放還入流冗雜勸勉。  其二:  官員官員入流無限無限九流入流內外文武以下四百六十五略舉大數四千耳順退其中不過三十四千三十入流五百三十便五千四百六十五三十之外便有餘今年入流一千四百應須其餘兩倍放還七千處置。  其三:  教化學者儒教不興風俗庠序四海儒生誘掖永徽論事一言可采莫不綸音超升儒生以為。  :  國家富有四海四十百姓官僚未有秀才今人不如昔人薦賢寧可稱多山谷條例優獎不然赫赫一代盛事朝廷。  :  考績黜陟幽明兩漢用人所以以來無可滿百姓苟且苟且移風易俗就任滿然後迎新。  :  尚書省二十四及門比來刀筆縱欲前後相承故事秘密尚書人物多用未盡銓衡。  明年入流為政高宗其事公卿不行陽城縣刑部尚書大獄歔欷再不龍朔元年檢校蒲州刺史檢校雍州長史道性謹慎宰相憂懼自陳退閑職太常政事麟德有事泰山有司依舊以太祿:“三代以來九卿登封不以行事九卿虛名實事!”高宗司徒廣平乾封元年骸骨金紫光祿大夫致仕七十一幽州都督。  御史晉州司馬高宗方正將軍晉州司馬使:“何以?”太子改名永淳黃門侍郎平章臨朝侍中下獄侍郎刺史吉州長史永昌酷吏自縊籍沒三代侍郎叔父吏部郎中從父禮部侍郎前後吏部郎中員外無有。  亳州州長博覽五禮貞觀高宗東宮風格高峻不可避寒敬宗推薦乾封遷西舍人學士總章西侍郎太子東西檢校員外有時程式處事勤勞有序永徽以後稱職天下預選萬餘街衢莫不姓名失錯殿強記杭州參軍太玄同僚太玄自陳太玄調餘年鄭州參軍太玄由是知名秘書德行為時賞鑒此類咸亨中書侍郎如故光祿大夫吏部侍郎依舊太子庶子監修國史上元吏部尚書依舊太子庶子監修國史前後山東士族李氏要職同族高宗不悅儀鳳元年調露吐蕃入寇鎮守西邊以素高宗:“不得。”河道安撫大使檢校都督吐蕃副將工部尚書先鋒狼狽防禦醫療不重高宗前後刺史揚州大都長史永淳元年六十八兗州都督六十、《文集三十子思神龍工部侍郎羽林軍將軍太子見殺籍沒元素武德刺史調金銀滿百姓官吏異議者元素固執制度家財元年文昌左丞侍郎平章光祿大夫萬歲洛州參軍耀交結神龍。  昌樂常州刺史其先隴西山東為著進士太原都督望風曲直麟德白水員外上元中書侍郎太子庶子預知國政高宗下詔國事以為不可身長博學高宗顧問太子高宗慰勉官僚庶子超等舞蹈謝恩涕泣參軍:“豈不美室!”:“凡人祿卑陋?”:“既有令德。”霖雨改葬父母使高宗:“樞要不可政事。”上疏骸骨光祿大夫致仕東都公卿祖餞通化門外垂拱刺史天意永淳雍州長史輔大高宗人流因此不還由是梁州都督刺史稱為。  高宗宰相有名。  汝州貞觀齊王記室約數上書太宗舍人舍人約同高宗:“何須。”太宗實錄七百中書侍郎敬宗同知國政中宮改名左轉顯慶致仕睿宗羽林大將軍契丹歿。  雍州長安顯慶給事中侍中詣闕貞觀褚遂良枉死中書侍郎左右高宗近臣:“大臣舉措人主國君豈可先帝不當?”其事丁憂刺史高宗舍人遷西侍郎東西乾封元年官名復舊改為御史大夫上元秦州都督永昌子思揚州大都天時侍郎檢校天官尚書酷吏。  河北貞觀殿御史義寧暗記甚為當時御史使治書御史:“祿跋涉艱險不敢。”又稱吏部員外乾封侍郎東西政事如故敬宗權勢敬宗尚書左丞政事咸亨。  史臣忠清樞要名位所謂守成太平君子太玄可謂