Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百〇六 列傳第五十六: 李林甫 楊國忠 張暐 王琚 王毛仲 陳玄禮 Volume 106 Biographies 56: Li Linfu, Yang Guozhong, Zhang Wei, Wang Ju, Wang Maozhong, Chen Xuanli

Click on any word to see more details.

李林甫楊國忠

李林甫高祖從父長平曾孫原州長史參軍音律楚國深愛開元太子中侍中婿潔白其父:「李林甫郎中。」:「?」遷國

十四宇文御史御史侍郎後宮母愛太子貴人:「保護。」侍中詭譎高力士力士力士玄宗使久之右丞玄宗力士不和宰相黃門侍郎玄宗

二十三黃門侍郎平章耀侍中中書侍郎平章禮部尚書光祿大夫狡計人主為時委任動靜預知出言稱旨猜忌中人不見詞色朝廷受主不由構成下士榮寵尚書政事如故

以太怨言駙馬都尉玄宗:「陛下成人不可得太子國本宮中陛下未見陛下奈何喜怒不敢奉詔。」玄宗不悅惘然退無言既而貴人:「家事何須及於。」朔方節度使玄宗:「儲蓄常務陛下得宜。」默然翌日官爵玄宗尚書如初變色:「?」頓首:「陛下使臣宰相盡言違忤合當。」玄宗:「門閥?」對曰:「微賤中華陛下綸誥使不識文字。」退而言:「何必天子用人不可?」玄宗不悅

中書侍郎娶妻刺史三司使玄宗:「不無顏面。」:「之前已婚不合有情。」玄宗:「不知。」玄宗前事耀政事右丞刺史流於即日集賢殿大學士修國史工部尚書平章省事監察御史宰相玄宗引用荊州長史

玄宗太子庶人太子駙馬都尉」,大理天下幾致玄宗晉國庶人玄宗未定:「成長。」玄宗:「東宮。」皇太子太子

隴右河西節度吏部尚書天寶改易官名節度光祿大夫尚書僕射三司封三遠方珍味中人道路相望宰相同宗輕率時政大體由是以至罷免黃門侍郎烈性便同知政事天下威權歸於司機不敢參議而已左右恩寵在位大臣拘檢私欲自得杜絕逆耳之言宴樂不以贊成

京城田園別墅幽邃於都二部天下珍玩前後不可宰相用事開元未有條理綱紀中外自封中傷皇太子要職御史楊慎正月皇太子出遊相見大怒以為不軌太子韓朝以為自盡楊慎權位御史心腹不法楊國忠椒房出入刑獄皇太子婿不法按問附會於是自盡庶人並坐此類

皇太子後患大獄太子流言濟陽隴右河西節度使朔州刺史山東節度宮中情意相得太子玄宗:「在內外人交通。」漢陽太守咸寧罪狀二十御史臺逮捕以為妖言

安西大都朔方節度大都十一朔方使節度國家武德貞觀忠孝才略不專大將重臣使開元節度使政事出將入相:「文士不如。」以為使高仙芝專任大將不識文字然而祿亂階大將

輿被服學術秉筆文士有用不識吏部侍郎:「』,?」俯首不敢太常手書:「。」

楊國忠才不劍南節度南蠻寇邊送行句末:「蜀郡處置軍事屈指。」不悅十月華清宮日增一見左右諫止出於不能使翌日以後太尉揚州大都西諸子京師發喪

晚年姬侍結怨刺客一夕家人有子二十五二十五崿郎中太常婿戶部員外補闕諫議大夫京兆府

丈夫不能:「形狀代我。」戶部尚書御史大夫楊國忠金吾曹參十年形狀既得同構親族不悅官爵庶人崿諸子城府未嘗愛憎容色士子非常調所以二十朝野側目威權天下以為

楊國忠本名蒲州永樂兵部尚書天朝幸臣張易之學術拘檢飲酒無行發憤從軍益州長史為人新都金吾衛曹參天寶劍南節度使既而監察御史輕率

李林甫不利皇太子掎摭御史楊慎承望太子皇甫太子其事京兆府巧詆爪牙太子親屬吾等威權京城大獄追捕擠陷數百疑似太子不明指導使得以肆意春秋有所探知檢校員外御史水陸出納錢物內中召募劍南健兒使稱職郎中不期十五使給事中御史貴妃韓國秦國夫人同日玄宗召公貨幣出入

楊慎御史同構大獄東宮不回防患附國昆仲由是內外公卿執政兵部侍郎京兆尹御史親善不能御史大夫京兆尹恩寵分權兄弟御史大夫京兆尹附會由是

南蠻質子益州長史精兵南蠻全軍戰功蜀郡都督長史劍南節度大使節度京兆尹使司馬南蠻瀘水中國不便十八二十死地不還山南西道使十一南蠻數月吏部尚書集賢殿大學士太清太微使劍南節度山南西道出納租庸鑄錢使如故

本性強力以便宰相機務不疑之際攘袂扼腕公卿頤指氣使無不故事宰相元功盛德威權出入從簡承恩出車滿侍郎有所關白舊例宰相午後太平巳時機務私家署名無可御史以至宰相四十使吏部事務鞅掌一字不能責成胥吏賄賂公行

便不用先天政事午後歸本兵部尚書侍郎開元不歸故事吏部其事使胥吏官員尚書省一日神速資格差謬明年笑語故事過門侍中給事中給事中:「過門。」吏部侍郎是日之間退:「紫袍何如?」相對其所京兆尹舍人御史立碑

貴妃夫人甲第土木復禮有時入朝走馬以為諧謔無不玄宗每年十月華清宮常經東門相對韓國秦國相接天子五家賞賜宴樂驪山五家劍南還有遠近珍玩歌兒相望衛國封三司空

安祿山恩寵跋扈不出上前悖逆祿專制河北未有千秋萬歲之後用事不利祿內外使兵部侍郎留後御史京畿使朝廷動靜使門客祿山陰圍捕使御史縊殺御史臺合浦激怒祿搖動取信由是祿舉兵玄宗皇太子監國親征姊妹:「我等東宮監國娘子。」姊妹哭訴貴妃貴妃其事潼關京師三百不利未決督促接戰

祿劍南節制布置六月潼關不守十二