Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百十三 列傳第六十三: 苗晉卿 裴冕 裴遵慶 Volume 113 Biographies 63: Miao Jingqing, Pei Mian, Pei Zunqing

Click on any word to see more details.上黨壺關追贈禮部尚書龍門縣太子

好學屬文進士擢第修武縣縣尉徐州參軍滿調高等萬年縣御史吏部員外開元二十三吏部郎中二十四吏部郎中舍人二十七吏部訴訟聲色二十九吏部侍郎前後胥吏因緣賄賂大行天下承平每年李林甫尚書專任廟堂侍郎每年其實天寶御史參選承恩六十四甲乙丙讀書論議范陽安祿山其事告之祿恩寵特異謁見因而玄宗花萼一二不下一字」。安康太守太守淮陽太守:「之間不能調之際。」士子以為

天寶二月太守河北處置使政化鄉里壺關小吏:「太守不宜。」:「《》:『。』父母尊敬!」大會俸錢三萬鄉學教授子弟河東太守河東使尚書東京留守尚書祿叛逆楊國忠有時:「大臣東道。」刺史防禦使老病由是尚書致仕朝廷衣冠流離道路自陳洛陽山谷南投肅宗鳳翔即日軍國悉以咨之韓國五百改為侍中賊寇骸骨政事太子太傅明年侍中

寬厚為政大綱不問小過立碑小心未嘗人意聰敏事體簿修身

玄宗肅宗冢宰:「古者高宗之中百官冢宰事跡文字一時沿兵馬陛下居喪蒼生百事國家起居禮部太宗高宗、、大行皇帝在位視事不輟以為天下常情遺詔處分皇帝聽政陛下太宗故事冢宰大行皇帝遺詔便不勝伏惟陛下人心今朝加以疾病急速須臾不同陛下遺詔聽政四夷萬國無任。」肅宗彌留

肅宗晏駕代宗踐祚冢宰懇辭:「天子居喪百官冢宰幼小情理當然沿革不一異同漢文合於金革豈非之至匹夫守節常情嗣續大計二十陛下大行皇帝即位承先不易不為陛下天地明察劬勞終身朝夕一日之內國政僧道無能不敢奉詔陛下聽眾不勝天下。」號泣特許肩輿視事見稱

廣德吐蕃長安輿閉口不言不敢太保政事以太致仕永泰元年四月輟朝京兆喪事五百五百太常」。東都留守引用大理評事推官中書侍郎平章懷舊有司配享肅宗

河東河東天寶再遷渭南縣尉御史京畿使判官監察御史殿御史學術守職通明得罪伏法李林甫竊權數百不敢親自近郊知名河西節度使行軍司馬員外郎中

玄宗太子天下兵馬元帥御史庶子河西行軍司馬御史朝廷太子平涼事勢朔方靈武勸進:「主上大位神器有所天意人事不可逡巡退讓大事!」太子:「南平奉迎輿退居左右豈不公等?」:「殿下天下萬國二十余年殷憂啟聖正在今日殿下將士百姓日夜思歸大軍不可不如因而從眾。」勸進肅宗即位以定中書侍郎平章以為

悉心奉公得人不識大體下令僧道不願肅宗鳳翔政事僕射五百御史大夫成都劍南西節度使僕射永泰元年集賢代宗御史大夫山陵使幸臣術士舍人山陵使判官坐法刺史數月澧州刺史僕射新平縣受命之際絕倒謝詞兵權留守俸錢每月侈靡數百十數滋味自創新奇因而僕射」。小吏俸錢簿子弟十二月輟朝太尉五百五百

聞喜冠冕河東志氣深厚自幼載籍晦跡當世司法參軍為人所知調吏部大理寺剖斷刑獄員外吏部員外天寶海內九流吏部強記簿第一由是知名

天寶楊國忠郡守肅宗即位給事中尚書右丞吏部侍郎恭儉克己頗有上元黃門侍郎平章廣德汾州聽命副將邪說陷京師輿汾州奔赴輿太子永泰元年集賢院政事吏部尚書僕射興縣言詞不遜無禮代宗三十吉州員外參軍登聞鼓不順見信如此十年十月九十

王政》,

太子議郎建中同州刺史從事河中使同州奉天縣尉板築不及百姓感悟同州由是知名京兆府渭南縣令第一朝廷戶部員外

德宗天下方鎮自選一日節制太原德宗召見行軍司馬御史汾州刺史鄭州太原河東節度使晉州刺史本州防禦使刺史京兆同州刺史本州防禦使大理寺防禦觀察使散騎常侍常侍大理

名相謹守門風及於朝廷優異吏部尚書致仕新昌內外百余所得俸祿隨之疾苦不能至今大和九月八十太子

進士御史大夫

咸通十二進士宰相河中從事秘書校書郎再遷藍田大學士深知失職久之調殿御史起居郎中和見用掌書記檢校郎中入朝員外龍紀給事中京兆尹宰相大順用兵貶官庶子尋出刺史乾寧散騎常侍華州汴州使

大梁兵威由是相繼兵部侍郎專政吏部侍郎未幾戶部侍郎平章華州貶官工部尚書天子檢校僕射平章廣南節度使保薦經世不可侍郎監修國史吏部尚書相位如故洛陽僕射大學士太清使轉運使

嗣位用事太常:「有方元帥。」不下俄而:「十四器識浮薄議論。」切齒忠言相位尚書僕射五月大夫登州刺史六月十一遣人白馬六十五

史臣大節豈不知胥吏欺罔為重歿不為不信中興大位奉公可以致身何為及其學術貞明恭儉固有門風君子守道

父子


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary