Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百二十三 列傳第七十三: 劉晏 第五琦 班宏 班紹 李巽 Volume 123 Biographies 73: Liu Yan, Di Wuqi, Ban Hong, Ban Shao, Li Xun

Click on any word to see more details.

南華神童秘書正字夏縣殿御史郎中刺史河南東都京兆尹頃之戶部侍郎御史大體議論稱職無何酷吏通州刺史京兆尹戶部侍郎顏真卿文學正直刺史戶部國子祭酒寶應吏部尚書平章轉運租庸使交通得罪太子賓客御史大夫東都河南江淮山南轉運租庸鹽鐵使如故兵戈之後中外艱食京師一千禁軍畿縣百姓受命轉運為己任經歷江淮

西直抵長樂安社稷相公終始故舊不信流言賈誼重興功利悉力所知三門遺跡河陰宇文黃河通濟渠大夫故事凜然步步探討昔人用心桂陽汲汲洞庭萬里西長安天子泛舟四方可以破膽三河流離相公明主富人不可使湔洗愚懦河堤不辭

京師百姓使每年二十歌舞東都流通村落從此滋多受命海陵五湖:「先聲可以耀。」自古帝王同文日月莫不商賈往來百貨雜集航海梯山聖神漸近貞觀永徽

可疑東周尤甚宜陽五百而已無煙蕭條輿棧車不易無人每年正月丁男清明桃花自然不復千里澠池河運六百戍卒奸宄窟穴豺狼淮陰西千里屯戍相望中軍青紫便即非單車使折簡所能小子奔走

家居不通焦心明主屏營中流

自此十萬關中

至德不足第五榷鹽軍用法益精密無遺歲入六十萬貫十倍一千二百萬貫過半吏部尚書六月僕射視事魚朝恩常朝送上銓選十二三月奉詔天下不敢專斷共事御史大夫散騎常侍兵部侍郎禮部侍郎諫議大夫款伏承旨侍郎平章大臣。」從命代宗從輕平反

十三十二月尚書僕射專政銓衡兼司儲蓄望日上心朝廷師長使使如故河南奉法隨之州縣不加仍舊京師重價相望四方物價之上食貨掌握朝廷天下使後進能者其所急促成風當時權勢親戚俸給多少未嘗職事其所要務一時之選二十余年財賦故吏千里之外教令目前紿四方動靜莫不先知章奏江淮觀察使其先財力由是不為便

理家儉約財貨天下故人諸子學藝任事余年權勢宰相既有視事乘機權貴恩澤歷時因循軍國未嘗

德宗嗣位轉運吏部侍郎尚書使相得昌言前事得罪有力復仇代宗皇后流涕:「祖宗先皇陛下不為不然搖動社稷伏罪宰相不能。」:「曖昧陛下大赦不當。」大怒轉運使刺史素有節度動靜怨望其事以為庚午使下詔六十六天下家屬連累貞元晏子太常博士秘書追贈鄭州刺史

第五京兆長安少孤過人及長富國強兵天寶貶官太守賀蘭安祿山北海太守參軍祿河間未有戰功玄宗大怒使封刀:「收地不得。」勇敢出奇力戰謁見:「強弱江淮居多使使。」玄宗大喜即日監察御史勾當江淮租庸使殿御史山南五道支使郎中御史使如故於是創立舊業業者鹽鐵使百姓租庸用以戶部侍郎御史河南勾當轉運租庸鑄錢出納山南東西江西淮南使

乾元平章乾元以一當十乾元五十乾元開元並行既而死亡枕藉道路中外變法乾元十月州長黃金二百兩者御史對曰二百十三宰相不可自持。」以為伏罪除名綱領寶應刺史太子賓客吐蕃陷京師代宗關內元帥使御史大夫關內元帥使未幾京兆尹車駕鑄錢轉運常平使扶風京兆尹戶部侍郎前後財賦余年魚朝恩伏誅刺史太子賓客東都任用京師信宿七十太子春官員外秘書監進士鳳翔掌書記高適劍南觀察判官大理監察御史青城山安居左道惑眾大將人心既而秘書起居舍人兼理使給事中使成不受還報刑部侍郎京官使僕射兵部侍郎上下:「節制上行上行朋黨。」:「?」吏部侍郎會盟使

貞元調戶部侍郎支使尚書大理刑部侍郎:「宰相。」:「參後一朝尚書之上之後當歸使。」歲餘絕不剛愎為人食言公事轉運御史不理不可未嘗無何使吏部尚書奉詔營建壯麗

善於分掌江淮:「不可。」三月支使使歸於京兆尹:「交惡轉運。」戶部侍郎鹽鐵使轉運江淮簿是非有用:「財賦國家大計何以?」分掌無幾宰相:「轉運江淮五十前年七十太倉不知何謂?」忿:「尚書失言朝廷公錢奸吏胥吏不一王公何以無不聖上分掌、」默然不對是日不見由是故事揚州得罪頗有官署未嘗清白貞元七月七十三

本家太原京兆萬年舊名永貞顏真卿器重舊名常州刺史從事租庸判官李希烈江淮所在艱阻詣闕德宗西商路出洋德宗:「未有春服。」俯伏流涕:「間道五十。」道路經費豈可?」

貞元倉部員外之後戶部官俸諸色無名以為倉部便戶部兵部郎中戶部侍郎戶部尚書德宗機務不由而已德宗特異大小泄漏即位王叔文兵部尚書檢校吏部尚書東都留守元和檢校尚書僕射徐州刺史武寧節度之後難治修輯軍政兵部尚書戶部七十二僕射

苦心調華州參軍拔萃縣尉郎中常州刺史給事中湖南觀察使江西觀察使檢校散騎常侍御史大夫不敢即位為兵侍郎司徒杜佑轉運使使鹽鐵使為難僕射使明年加一八十萬貫舊制江淮五十河陰不盈兵部尚書明年吏部尚書使如故

精於使然私家案牘簿公署絲毫千里王叔文不違