Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百六十五 列傳第一百十五: 韋夏卿 王正雅 柳公綽 崔玄亮 溫造 郭承嘏 殷侑 徐晦 Volume 165 Biographies 115: Wei Xiaqing, Wang Zhengya, Liu Gongchao, Cui Xuanliang, Wen Zao, Guo Chenggu, Yin You, Xu Hui

Click on any word to see more details.

檢校郎中嶺南節度行軍司馬應制同時高等高陵主簿刑部員外中選奉天縣令第一長安令吏部員外郎中給事中常州刺史儒術通經處士其所門人蘇州刺史貞元徐州徐州行軍司馬節度使軍人留後吏部侍郎京兆尹太子賓客檢校工部尚書東都留守太子六十四僕射

有風終年形於色撫孤有時其所一時名士為政不喜東都傾心其後知人

其先太原東都留守伯父代宗御史大夫貞亮鯁直當代元和進士甲科禮部侍郎使元和十一監察御史萬年縣

穆宗京邑為難京兆尹上前穆宗戶部郎中雜事再遷太常汝州刺史本州防禦使中人監軍不能謝病

大理證驗威權宰相重臣其事京兆尹上疏考驗其事由是貶官中外推重太和十一月散騎常侍

從弟河東重子進士刺史

少孤宰相十五擢第京城》,文士進士甲科巡官梓潼使宰相縣尉集賢監察御史殿宰相揚州節度使起居郎禮部兵部員外郎中長安令郎中舍人時政同州刺史暮年華州別墅禮部侍郎

取士不行其所商州刺史明年檢校散騎常侍刺史湖南團練觀察使為兵侍郎轉運使秘書監河南檢校禮部尚書宣州刺史觀察使咸通宣城使滌除積弊民俗阜康

黃巢淮南宣城大將:「忿持重萬一州城!」銳意要害設備戰死乘勝數月:「勢不可當尚書退尚書家族。」:「存亡。」既而退乾符八月五十八弟子兵部侍郎

京兆原人邠州曹參父子刺史聰敏十八應制賢良方正直言秘書校書郎貞元元年貞元應制賢良方正二十一渭南

禮法不過觀察使判官殿御史刺史御史再遷吏部員外西判官吏部郎中餞別同日西今日

元和出遊銳意用兵諷諫十一月太醫

寒暑品類崇高清凈無瑕寒暑滿天之間肌膚耳目之前清潔不在姿清明無邪寡欲橫流萬方飲食所以資身衣服所以隨之心流不惑馳騁其外嗜欲在此之上未然處事心靜樂行然後萬物聖人太醫

翌日使:「:『無間不在。』?」御史

淮南刺史御史湖南觀察使湖南地氣京師不可宰相洛陽以便奉養不許鄂州刺史觀察使江夏

討伐五千刺史行營:「朝廷儒生不知?」即日湘江直抵廉使:「所以豈非為兵公服郡守何所統攝名家不足指麾不然兵法從事。」:「。」兵馬使中軍先鋒行營兵馬:「行營。」感恩麾下甚為當時在行時令左右疾病養生送死軍士:「我輩家事何以報效?」

十一給事中鄆州使京兆尹

十四刑部侍郎轉運使兵部侍郎御史大夫使如故長慶元年使京兆尹御史大夫

朝廷用兵行營朝令夕改相望:「用兵使命匱乏鞍馬使行李人數無限乘馬二十三十黃綠不下不得隨口驛馬路人鞍馬衣冠驚擾遠近喧騰行李定限。」人數吏部侍郎

九月御史大夫河中入朝司徒不能接見子曰:「聖上安有子弟傳言?」

尚書左丞檢校戶部尚書刺史山南東道節度使犯法縣令守法:「犯法奸吏。」圉人賓客進言:「可惜良馬圉人。」:「安有良馬害人?」牛僧孺鎮江高於太過:「方鎮宰相朝廷。」有道問所從來:「。」:「!」道士妄稱天子

敬宗即位檢校僕射元年刑部尚書

邠州刺史節度使所部有神要地不受節度使深入上疏節度使

刑部尚書京兆致死:「。」

太和檢校僕射太原留守河東節度觀察使祿將軍入貢太原故事出兵界上使勞問修好出涕及至牙門不敢侵犯部落直抵十一匈奴太原夫人酒食

三月兵部尚書京師四月太子太保

天資夫人沐浴繼親三十姻戚不知所生文雅交情府幕得人襄陽名相至公吏部侍郎左丞人士公權

元和十三進士擢第秘書校書郎牛僧孺鎮江從事禮法:「積習名教安能!」監察御史

御史富平縣秀才禁軍鄉人射殺文宗補闕系上:「聖王殺人聖明當官秀才殺人不死典章豈敢曠職秀才處分。」御史京兆府不用朝廷守法

會昌吏部郎中李德裕武宗冗官吏部天下額外官員:「?」條理旬日一千二百諫議大夫

御史得罪上疏危懼無私武宗仙臺切諫:「忠言。」京兆尹:「不期太尉不如。」不以銅像鑄錢京畿鑄錢使淮南僧人禁軍散騎常侍吏部尚書

宣宗即位鄭州刺史江西滑臺境內大理俄而河南戶部侍郎無何政事秘書監數月復出河南為政以為京兆:「之下彈壓?」

大中梓州刺史劍南東川節度使前後廉使肅然自理吏部侍郎入朝兵部侍郎轉運使

大中十二使刑部尚書咸通兵部金紫光祿大夫河東食邑三百興元山南西道節度使刺史輕罪械系滿:「刺史死刑其實病死。」皆釋深感過當以太賓客東都刺史數月檢校尚書僕射東都留守先人棄官華州刺史數月鄆州刺史天平節度觀察使別墅

滿不復家人以為天平

禮法李德裕大中李氏無祿推官蘇州祿宰相不悅:「任安昔人今日太尉既久。」深感

禮法自持未嘗拱手內齋未嘗束帶無名退公布不舍晝夜。《》、《三史南北手鈔三十自備》。釋典,《瑜伽》、《佛書要義小楷一字尚書二十四》,韓愈柳宗元文集二十

大中進士使

大中進士文格高雅》,詩人李商隱掌書記汴州觀察判官軍政拂衣補闕翰林學士諫議大夫

秘書正字拔萃推官補闕節度使殿御史襄陽掌書記使刑部員外高要上疏申理:「辨析不及。」尋出廣州節度使明年黃巢廣州起居郎長安出奔給事中御史大夫

著書子弟

門地可畏不可可畏立身大於他人可以取名何以祖先地下不可懿行未必所以世胄不得不不得不夫人無能他人他人無狀不遇」。農夫鹵莽

講論家法立身孝悌畏怯勤儉交結緘密不及儻來庶幾省事而後可以守法守法而後可以祿不可膏血不可褊狹胸襟家子其先正直當官耿介不畏及其好犯上其先遜順保身及其