Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百六十九 列傳第一百十九: 李訓 鄭注 王涯 王璠 賈餗 舒元輿 郭行餘 羅立言 李孝本 Volume 169 Biographies 119: Li Xun, Zheng Zhu, Wang Ya, Wang Fan, Jia Su, Shu Yuanyu, Guo Xingyu, Luo Liyan, Li Xiaoben

Click on any word to see more details.

肅宗宰相進士擢第形貌魁梧神情灑落人意從父宰相陰險中傷

留守宰相不樂奇計以為遺訓珍寶數百萬長安乘間中尉文宗戎服訓釋京師太和助教殿十月遷國周易博士翰林講學入院弟子二十諫官切諫奸邪海內不宜

文宗太過元和左右不堪深處將相明言黃門不疑翰林之際再三憤激上心言論縱橫成事真誠寵幸無不往往中人師友七月兵部郎中翰林學士九月禮部侍郎平章平章三五翰林

權衡謀誅元和忠義無不扼腕襄陽監軍漢南遣人長慶樞密禁軍作威作福十二軍容使承恩殿宰相莫不黃門禁軍戢斂趨附率皆正人人心天下以致太平不獨人主

引用祿位勢不兩立中外鳳翔節度使十一月兵力大理節度使戶部尚書太原節度使京兆立言金吾使刑部郎中召募豪俠金吾從者其事

二十一平安:「金吾石榴樹甘露。」再拜宰相百官相次:「甘露降祥宮禁陛下。」退上乘殿東階殿宰相分立文武殿宰相:「甘露不敢四方。」:「?」左右中尉樞密內臣

:「!」不能前殿下丹鳳門外中尉樞密驚恐走出中人不能內官不能舉首:「將軍?」:「陛下。」輿殿:「金吾衛殿輿。」內官殿後輿:「陛下不得。」金吾衛立言臺中西四百殿內官死傷者瞋目內官拳擊僵仆內官萬歲須臾內官五百出閣宰相輿書會出走從吏死者七百

是日知事不濟單騎走入終南山從者鳳翔出山盩厔鎮將所得京師昆明池兵士:「所在富貴不如奪取。」

從弟戶部員外伏法

左軍告之怡然:「反叛教法甘心。」中尉

翼城長安用事水族」。

元和十三襄陽節度使節度徐州職事軍政可否詭辯人意籌謀未嘗一日以軍:「如此奇才將軍不如即令監軍內室促膝相見翌日:「誠如奇士。」出入無限巡官

樞密長慶之際國政交通讒邪奸巧進取數年之後山東西諸軍評事御史檢校庫部郎中節度使誣陷守道正人側目

太和行軍司馬京師御史:「使往來財貨不敢道路。」旬日十數文宗王府司馬判官中外九月藥方召對東方長三光耀十二月太僕御史大夫

長廊京師輕薄子弟方鎮將吏招權日入禁軍移時附注間入輕浮八月工部尚書翰林講學講貫太平以為朝夕天子天下既得生平恩仇絲毫李德裕相繼列為之一人人下詔人情

天資狂妄至於經略無可召對上訪富人榷茶江湖百姓茶園造作使者榷茶使宜興文宗杜甫:「宮殿?」天寶曲江樓臺行宮心切既得左右差人曲江昆明公卿士大夫以時紫雲彩霞無不此類

九月檢校尚書僕射鳳翔鳳翔節度使謀事中外十一月鳳翔親兵五百扶風監軍使密詔監軍議事伏兵伏兵京師部下潰散家屬靡有孑遺京師人人

不能遠視金丹其事由是以是衣冠塗地一時籍沒家財一百

太原貞元進士擢第藍田貞元二十十一月翰林學士拾遺補闕起居舍人元和宰相學士官員外郎司馬吏部員外兵部員外八月舍人十年工部侍郎大夫清源開國學士如故十一十二月中書侍郎平章十三八月守兵侍郎吏部

穆宗即位檢校禮部尚書梓州刺史劍南東川節度使十一月吐蕃南北入寇西北騷動上疏:「當道一路龍州州城吐蕃節度一路綿吐蕃險要。」:「見方今天海內中外陛下軫懷大官使晝夜思忖所以淒淒萬一自古長策昭然在於斥候士大夫皆知不獨微臣舉行愚見陛下定約犬戎悖亂邊鄙患者發兵深入若干若干若干開懷所以要約他日匈奴得出之後西戎。」穆宗不能

長慶元年上書用兵

悖亂戕賊有情扼腕問罪國家文德武功無不無不逆天詔書貔貅問罪之師猖狂失節不是

常山相依一時興師財力且夫輕重攻堅范陽肇亂出自一時宿偶然扇動如此成德分離迫脅晉陽輔以掎角然後北首在朝不為失信軍勢機宜在於

用兵咽喉重兵死生間諜大軍井陘以上不勝

不可俄而

御史大夫敬宗即位戶部侍郎御史大夫轉運使禮部尚書檢校尚書僕射興元山南西道節度使檢校司空

太和正月太常文宗樂府太甚古樂開元雅樂》。樂曲太常少府監樂工會昌殿

正月吏部尚書檢校司空轉運使九月僕射使河南十二州界每年百餘收復未定稅額鹽鐵司建中元年九月

七月平章代國食邑正月檢校司空侍郎大學士太清使五月司空三司江南榷茶使

十一月二十一文宗書會下箸蒼惶永昌茶肆家屬奴婢不知不勝手書同謀左軍兵馬三百立言兵馬三百輿郊廟腰斬西南柳樹榷茶百姓怨恨詬罵瓦礫書房爭取籍沒工部郎中集賢殿學士博士其餘妻女連襟少長十一家財軍士不盡

博學不遠以至家書數萬書名不受官爵金寶與其

以為節度使罪名宦官稍息人士

進士文辭知名元和進士風儀修飾諸侯元和入朝監察御史再遷起居舍人長慶員外十四職方郎中元年二月御史

宰相便僕射相遇上疏:「僕射師長開元丞相其後三事機務之中尚書每月宰相御史列位禮儀中外特異所以武德貞觀聖君賢臣合宜不安近年才不便不用事實僕射就中相看僕射僕射後來尊卑倒置人才賢良法制事體使遵行。」:「元和師長太常博士。」天子無處工部侍郎僕射以太東都弄權如此

七月河南太和東都十月尚書右丞入朝吏部侍郎七月京兆尹御史大夫十二月左丞太常八月檢校禮部尚書潤州刺史西觀察使

右丞故吏傾心五月戶部尚書