Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百七十一 列傳第一百二十一: 李渤 張仲方 裴潾 李中敏 李甘 高元裕 李漢 李景儉 Volume 171 Biographies 121: Li Bo, Zhang Zhongfang, Pei Lin, Li Zhongmin, Li Gan, Gao Yuanyu, Li Han, Li Jingjian

Click on any word to see more details.

李渤將軍之後衛尉主簿殿御史母喪不時流於堅苦文學不從科舉嵩山讀書

元和戶部侍郎轉運使諫議大夫拾遺東都朝廷得失二十著作:「。」於是歲餘補闕王府參軍東都十二大夫

十三遣人上疏時政禮樂食貨東都以上為己任前後四十五再遷庫部員外

皇甫镈會澤節度使吊祭使陜西上疏:「出使經行渭南縣長四百一百一千其他州縣大約相似訪尋積弊均攤之內大半逃亡五家石井到底不止如斯聚斂乞降詔書逃亡家產有所乞降數年歸於然後可以太平不由太平。」驛馬驚異飛龍數百宰相謝病東歸

穆宗即位員外十一月京官

文昌陛下輔弼安危在此陛下天下和平大臣未有昵比左右滿宰相宰相陛下千載一遇此時不能至公炯誡先王道德不能正色教化興廢在於賞罰奉公使天下有所職事不理持祿使祿有所如此刑法不立教化不行賞罰天下

陛下驪山宰相翰林學士陛下股肱心腹皆知不能使陛下名流史冊孔子:「所謂大臣不可。」言行不當如是不行不從退不宜進退何所文昌翰林學士考中

御史大夫散騎常侍散騎常侍驪山陛下行幸不息恣情無度不測風寒國璽婦人御史諫官上下陛下

供奉考上上下處死考中大理使處死考中然頃補過考中少府監職事考中追封所生其先考中師曠調宰相學士不懼其三以下

不下宰輔上疏越職未幾墜馬節度使使:「直沽狂躁使居官多端外交方鎮不能久留在朝生事。」刺史

信州二百免稅一千六百觀察使其事滿江州刺史久遠上疏:「奉詔支使設計當州貞元欠錢四千四百當州一百九十七一千九百有余支使所為史官陛下大旱三十六年前刺史不忍鞭笞黎庶不敢歸田。」下詔:「江州。」長慶職方郎中諫議大夫

敬宗即位一日群臣門外病者宰相:「昨日諫官不能人主出閣金吾。」左右常侍參觀無言:「其事不如經費未能職業。」使:「處理不當無理本罪外加一等告密金吾欲留身後。」

長慶不顧感悟給事中

元年改元大赦縣令門外使百姓發怒不問色目良久內官天子收發御史臺系囚竿五十縱橫是日系囚皆釋不免:「縣令不合中人中人不合縣令中人中人橫暴至於朝廷致使四夷傳道。」宣言:「一日京兆府進食牙盤不時處置。」按問左右刺史御史防禦觀察使

不已諫官宰相:「中人不敬是故八十自發下獄陛下治天下。」良久:「諫官未嘗不敬老母!」使夫人號哭使四十謝恩使

洛陽太和以太賓客京師五十九禮部尚書力行至於退不息名節

會昌進士諸侯

韶州始興廣州刺史殿嶺南節度使僕射始興文獻開元名相貞元進士擢第集賢秘書正字調咸陽邠州從事入朝御史倉部員外

誣告宰相門生刺史郎中太常」,博士尉遲」,駁議

古者大位當代昭示後人然後不朽不可以故稱一字褒貶是非同異

司徒乘時佐治炳文陰陽經緯邦國便大權好惡徇情便巧言

夫人後者孜孜夙夜庶績平章兇器不可料敵成功使有害師徒戎馬皇上公卿大夫農人不得不得之中血流無辜剿絕先覺

大功不可以妄取不可以削平西言語侍從東吳廊廟不倫其所其所其所其所奢靡愛人諫諍豈不忠烈豈不昵愛昵愛憲章百度

何以。《:「憲章文武。」:「。」以為終始未嘗法官和平與其其事與其一定異日史官天下然後聚議

用兵其事司馬司馬河東未幾鄭州刺史

滎陽大海佛寺高祖鄭州刺史太宗祈福石像十六滎陽修飾

敬宗即位同年進士諫議大夫敬宗童年淮南競渡三十京師造作半年轉運華清宮:「所幸威重。」不從慰勞

太和福州刺史御史福建觀察使太子賓客四月散騎常侍李德裕太子賓客常侍

十一月宰相京兆尹翌日入朝衙門百官無人逡巡使衙門:「散騎常侍。」:「京兆尹。」然後衙門大開京兆尹華州刺史開成元年五月秘書監李德裕朋黨:「。」文宗:「中臺侍郎朝廷安可?」光祿大夫曲江開國食邑七百四月

自立之後擯斥坎坷歿人士文集三十

都昌進士監察御史

河東篤學隸書元和拾遺補闕元和兩河用兵任內以內使暴戾四方使宰相十二西用兵以內使上疏:「京兆尹外道觀察使刺史監臨臺中御史使明示督責官吏其所日夜內臣外事職分不便不必妖氛太平至理正名實在今日。」不用起居舍人

天下奇士宰相皇甫镈金吾將軍大通鳳翔翰林日增上疏

天下天下天下天下黃帝顓頊周文王武王濟生天地以上無疆陛下宗廟以至黎元踐祚削平宰輔終始內能神功聖化自古明君不及陛下躬親千古天地神祇陛下山嶽宗廟聖靈陛下億萬四海蒼生陛下自然保祐無疆

去年相稱迄今有道山林唯恐公卿所有知道權貴賄賂大言及其假偽敗露逃遁如此情狀豈可?《:「夫人。」《春秋左氏傳:「行氣。」:「水火君子。」五谷五行五味天地之所以是以聖人以致康強藥石非常金石酷烈加以歲月烈火難為遠征方士徐福其後史記》、《漢書》,皆可。《:「。」臣子所有金石真偽自然

伏惟元和神武皇帝陛下日月照臨乾元指南可疑所有使浮雲日增悠久天地實在貞觀左右起居褚遂良忠誠悉心規諫小臣侍從起居侍從之中最近左右:「近臣。」近侍上達本職

江陵

穆宗即位為兵員外刑部郎中百姓法官