Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百七十四 列傳第一百二十四: 李德裕 Volume 174 Biographies 124: Li Deyu

Click on any word to see more details.

李德裕御史大夫趙國元和宰相自有苦心力學西漢》、《左氏春秋》。諸生同鄉不喜及冠誌業大成貞元隨侍左右求仕元和避嫌從事十一太原掌書記大理評事殿御史十四入朝監察御史明年正月穆宗即位翰林學士東宮尤重手筆召對殿屯田員外

穆宗傳導中人往來長慶元年正月上疏:「國朝故事駙馬親密不合朝廷往來玄宗開元禁止近日駙馬宰相可以延接泄漏交通中外所知以為雜流不妨來往豈可宣示駙馬今後公事宰相。」郎中二月舍人學士如故

相位牛僧孺應制直言時政泣訴上前由是》。元和用兵兩河出師用兵相次元和久之調私怨

元稹翰林學識名相學士御史元稹工部侍郎平章三月太原襄陽入朝構成六月元稹同州刺史侍郎平章既得權銳意報怨牛僧孺相望九月西觀察使平章由是

潤州王國清兵之後使財用殫竭所得施與之後輿

壯年舊俗之間鬼怪父母兄弟鄉人繩之以法數年之間祠廟方誌名臣之內一千山房一千四百六十

皇帝童年奢靡即位七月西二十

寄名曠職孜孜夙夜上報數年相繼罄竭流亡物力之間尚未今年三月之外進獻陛下至聖細微聚斂不勝儉約萬國鼓舞五月二十三詔書茅山守約務實無人玄風豈止微臣

進獻臣子常心不許竭力當道富饒近年貞元觀察使百姓酒錢獲利當時兼用貢獻繁多觀察使上供之外頗有軍用之間元和十四七月元和十五五月使唯有使五十萬貫每年十三萬貫不足須是節儉經費之中未免至於本州易於方圓金銀不出當州

二月九千四百貯備三百制造上供二十一百三十金銀造成差人淮南收買不輟營求因循陛下使分外誅求陛下陛下前件軍用本末陛下商議何以不違前後不勝之至

不許進獻之後使道路相繼

一千

歲計近年物力奉詔一千詔書倍增

太宗使涼州太宗:「使。」再三史書玄宗命中使江南汴州刺史玄宗嘉納即時皇甫益州琵琶合子奉詔太宗玄宗不加微細效忠聖祖如此陛下

四月二十三:「不可懷安無有隱諱。」則是陛下道光祖宗不盡臣下天馬文彩珍奇聖躬費用至多漢文帝仁德至今陛下太宗玄宗容納漢文宣示群臣當道物力海隅蒼生無不不勝懇切之至元和天下不得僧尼徐州節度使敬宗人資

所屬僧尼所在元和不敢規避資產正月一日一百十四舊日百姓本州文憑還本次第別無不特禁止六十朝廷法度。」即日徐州

敬宗荒僻無恆疏遠賢能昵比不二三度大臣進言海內傾心王室遣使:「不謂』,賢人所以而言竊念先聖則是事先大明嘉納今日明主由是張敞竭誠盡忠疏遠。」

:「先王聽政雞鳴日出大聖寸陰光武記言。」

:「聖人可觀懷安毅然四時。」

:「漢文千里道德不過天道至理。」

:「以求從善如流成功不從。」

:「不能上書之後。」

:「天子王度無遺玄黃微行。」

答曰:「文雅大臣表率肅清內廷六朝詩人忠告予以三復規諫何啻藥石投誠山川克己。」

切諫盡意。《》,;《》,;《》,征求;《》,;《》,信任;《》,出遊不能學士殷勤嘉納久留寄情當軸不得

亳州聖水:「狡計數月江南奔走二十取水斷食之後沿路危篤兩浙福建百姓渡江三五不絕根本無益聖水聖火古人觀察使令狐填塞。」

敬宗街道趙歸真神仙訪求異人修福以致長年出入邪說先進江南異人西隱士壽數即令潤州使

莫如聖者莫若孔子何以長久對曰:「無視子精長生其一故我修身二百未嘗。」:「道者。」孔子:「驕氣無益告子。」孔子

伏惟文武大聖皇帝陛下凝神物色異人覿冰雪姿順風使混跡陛下陛下出於使以為炫耀邪僻聰明文成無可所以之內奉詔有所

帝王方士未有漢書黃金以為飲食高宗玄宗黃金不敢豈不宗廟社稷不可輕易炳然國史陛下縱使黃金兆庶歡心無任之至

山亭張果寫真形狀元山常人無道不近人情文宗放還江左此類

文宗即位檢校禮部尚書太和八月為兵侍郎以為吏部侍郎中人平章大用九月檢校禮部尚書節度使西文宗旬時朋黨流言牛僧孺同知政事十月檢校兵部尚書成都劍南西節度大使節度觀察處置西山雲南招撫使西觀察判官名位相位興元節度使天下

西之後聊生關防遣人南詔其所工匠僧道工巧四千復歸成都九月吐蕃岷山西不知積雪成都一面面臨西吐蕃要地至德吐蕃險要婦人二十婦人成長攻城吐蕃號曰無憂」。貞元經略西山遣人遣人成都發兵鎮守利害牛僧孺吐蕃結盟不宜》。一部贊普復修

政績西吐蕃南平數年之內監軍踐言入朝樞密上前歸降為兵尚書淮南節度使二月平章贊皇食邑七百六月中書侍郎集賢大學士

十二月文宗暴風不能正月十六退問安無名久之由是京兆尹是以》。諫官:「小人不可陛下左右天下皆知無故視聽。」:「人誰無過不忍。」:「聖人改過天性奸邪。」:「商量。」助教給事中不下俄而惡德九月興元中書侍郎平章興元節度使