Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百八十五下 列傳第一百三十五下: 良吏下 Volume 185 Biographies 135: Virtuous Officials 2

Click on any word to see more details.

懷古壽春儀鳳詣闕上書主簿長壽監察御史反叛懷古懷古申明賞罰歸附魁首居人蠻夷立碑鹿泉滿弟子女人高樓滿詣闕咒詛大逆不道天命懷古按問懷古滿天大懷古:「陛下親疏天下使臣無辜希聖使滿不臣。」天意

使突厥懷古南面可汗懷古懷古不從懷古:「以求!」禁錮挺身祠部員外

首相詣闕懷古都督不行郎中歐陽數萬州縣懷古都督使招誘禍福自陳舉兵懷古誠懇輕騎左右:「未可。」懷古:「忠信可通神明!」喜悅其所財貨公府酋長兩端

相州刺史大都長史所在為人神龍羽林大將軍州長懷古郊野歡迎宣道懷古下車懷古懷古宣道官吏驅逐出迎百姓奔赴為人所思如此幽州都督大將軍

蒲州河東讀書擢第瑰偉眉目疏朗玄理自守當時引薦調露

十一刺史威嚴不敢天中洛州司馬秋官郎中德州才幹狀貌過人畫工:「未必昆弟可謂。」人稱夏官地官侍郎益州長史中臺右丞

安置制約相次刺史保護豐贍神龍元年踐極將軍將軍范陽兵部侍郎御史大夫光祿大夫漁陽

刺史天平使刺史景龍洛州長史東都留守羽林大將軍華州刺史大理致仕開元八十

從政不喜有請不許等同詔獄陷於酷吏子孫禁錮開元刑部尚書

開元至大

鄉人禮部尚書曾孫初生數歲不能相者:「大器。」及長姿見稱載初遷安都護刺史都督長史前後清白

長安荊州長史中流革命擅權發言慷慨政事羽林將軍:「今日。」張易之兄弟將軍弘農郡五百鐵券

俄而發出辭官不許:「不知出家贊成其事豈不。」以此:「功成不退由衷徒然。」不悅

得罪先覺金紫光祿大夫衛尉明年立功中書侍郎祿景雲在身官爵回贈追贈其父越州長史睿宗即位刑部尚書魏國開元太子賓客致仕七十九

刺史吏部郎中

開元舍人尚書右丞汴州刺史清靜孔子廟州縣學舍儒教不已

玄宗宦官江南路由汴州:「三農以此園池京師舟船擔負道路豈不陛下賤人陛下麒麟鸂鶒陛下潛龍廓清高居子女後庭珍奇內府之外重任草芥效忠瞻望直言。」答曰:「使使不識其事方面守節骨鯁忠烈使禽鳥四十。」

戶部侍郎尚書右丞

隴西睿宗即位光祿大夫東宮太子中刺史開元按察使能吏潤州刺史江東按察使著名結交刺史益州長史劍南節度使御史大夫誠信稱為去職遺愛戶部尚書自有

河南洛陽其先北平北齊僕射玄孫儀鳳科舉詹事長安御史御史御史內史不樂搏擊:「不情願如何?」:「情願不情願所以。」御史景龍恭謹好學儒者政理循循善誘以為稱職先聖講堂前庭

睿宗即位尚書右丞時分建都都督不行刺史都督荊州長史按察使所在清白詣闕刺史國子祭酒北平學官名儒學徒學生頗有相率乘夜無理由是

友悌撫孤:「。」稱嘆年老致仕

永年縣尉天時御史河北突厥其事有方大理評事嶺南使首領侵掠不安使詢問風俗禍福於是安堵五千開元刺史河北使

都督柳城契丹天時都督政理反叛攻陷州城其後幽州二百漁陽安置開元契丹歸附玄宗侍中以為不可太子詹事將軍使柳城州城御史檢校都督屯田八十幽州漁陽數年倉廩居人

為政不敢不切事工部尚書太常博士:「有事東北所謂』,』。」禮部員外

一行邊陲三十戶庭可樂安於傳遞稼穡莫不守貞自盡死命主人樂都自經便二十年間有事不可

大明獨斷祖宗復大千之甲兵於是柳城為此海運晏然興師優劣利害」,契丹掎角張皇安有其實權利非得太常

詣闕

神龍刺史御史河北道監察使為政巧思漲水契丹穿至今光祿大夫大理景雲

開元刺史西太原水陸然後地道便蒲州河中拜師河中

安邑鹽池開拓疏決水道公私再遷同州刺史河西縣界通靈擇地黃河稻田內置收獲金紫光祿大夫大匠

明年拾遺:「使窮困。」宰相可否以為戶部侍郎御史按察使海內其後頗多不行

十一七十所在穿鑿不利成功太史令占星人為:「兩眼一心穿。」以為口實

知名至大

岐山詭譎睿宗突厥公主御史使大臣:「天子使如此虛假公主必應信物和親。」策馬左右:「漢法女婿平安長久何必金銀升降乃是可汗?」:「前漢使不敢如此不可。」設宴裹頭南面再拜入朝

奉使戶部侍郎附會太平公主司馬開元刺史

鄉人莫逆上蔡監察御史開元王府長史俄而刺史王府司馬有所遊觀諫止鷹犬家人出獵遮道不從:「正是非時惡少司馬然後所為!」

豫州刺史為政孜孜苛察:「國法不可妄求。」大怒溫州直道未嘗服用粗陋形骸土木

清河清河起家應制拾遺肥鄉駿政理清白秘書由是大理御史開元刺史河北道按察使司馬同鄉都督廣州都督

華陰高祖舍人知名江左關中刺史麟遊御史大夫檢校百姓人資不受:「縣令卑微大夫?」:「為人冤抑不知。」庶人二十二調:「庶人臨朝非一進階罪人保人。」軿一切由是知名殿御史

開元御史京兆尹犯法御史大夫:「糾彈奸人御史臺。」依舊視事歙縣御史戶部侍郎殿