Back to collection

Old History of the Five Dynasties 舊五代史

Introduction

Click on any word to see more details.

舊五代史 北宋
薛居正 
薛居正讀書:「開寶梁唐晉漢周書李昉宰相薛居正。」《中興書目開寶四月戊申五代史十月甲子凡百五十目錄六十一十二七十七實錄五代其後歐陽修五代史七十五刊印學者不專》,泰和學官歐陽修於是以來罕有援引傳本湮沒內府書目》。永樂大典割裂淆亂居正聖朝稽古網羅次第永樂大典》,甄錄先後十之八九徵引採錄原本有神呵護時而遭逢偶然歐陽修文章居正體例謹嚴有所司馬光通鑑》,通鑑》。沈括洪邁一代其所著述未嘗有所不肯情事不能詳備居正奉詔撰述秉筆五代見聞首尾完具可以徵信異同所在事蹟往往以此文體不免瑣事藉以實足考古》、《職方禮樂職官制度刑法沿革一概不及文獻繁簡體裁學識偏廢宋祁新唐書》,足以劉昫舊書皇上表章正史不及歐陽事蹟使隱沒梁書二十四唐書五十晉書二十四漢書十一周書二十二世襲列傳列傳外國列傳十二一百五十目錄凡例

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary