Back to collection

Book of Liang 梁書

卷四十三 列傳第三十七 韋粲 江子一 弟子四 子五 張嵊 沈浚 柳敬禮 Volume 43: Wei Can; Jiang Ziyi; Jiang Zisi; Jiang Ziwu; Zhang Sheng; Shen Jun; Liu Jingli

Click on any word to see more details.

梁書第四十三 列傳第三十

 弟子  敬禮
 字長車騎將軍徐州刺史好學仗氣身長容貌晉安參軍參軍潁川吳郡前輩知名忘年交雍州記室如故皇太子步兵校尉東宮去職招遠將軍永昌縣安西湘東太子如故留宿威名酒席厲色:「領軍面向!」

 大同十一散騎常侍持節諸軍安遠將軍刺史皇太子:「久別。」太清元年無幾便解職散騎常侍便簡閱部下精卒五千豫章奉命」,內史共謀:「如此有別豈可輕信使驚動不然。」置酒:「渡江便逼宮水陸假令今日飲酒!」部分江州刺史當陽大心遣使大心:「上游江州最近殿下在前中流任重應接不可聲勢偏將便。」大心家累江州南州刺史步騎萬餘戰士

 安北將軍鄱陽合肥西豫州刺史與其長子江西京師上流諸軍建議大都下流:「何須?」不決:「所以邊疆士馬精銳位次社稷不得今日形勢人心不同大事私情大計諸君解釋。」:「豫州滔天臣子戮力同心豈可自相矛盾豫州便有所。」垂泣:「士卒衰老不能效命企望使老夫。」於是進軍

 中興相持部分據守石頭中路以爲:「殉國不可。」:「迫近大事不可疑兵相助。」使將軍所部水陸軍人迷失比及過半未合便不從水軍其後不敢乘勝左右不動子弟力戰五十四從弟戰死親戚死者數百太宗流涕:「社稷如何不幸。」將軍世祖追諡忠貞追贈員外散騎常侍

 長子尚書三公太子洗馬東宮西華城陷江州舊部豫章部下

 一字濟陽散騎常侍天監

 好學有志家貧蔬食終身起家王國侍郎高祖華林姑夫將軍當朝賓客未嘗高潔如此尚書遂昌曲阿侍郎將軍校尉

 弟子尚書大同右丞兄弟剛烈右丞得失高祖尚書施行少府高祖厲色呵責激切高祖不受高祖免職

 攻陷舟師下流江北與其退還步道京師太宗:「未合。」與其弟子百餘承明身先士卒夾攻從者:「將軍侍郎校尉尚書右丞東宮殿主帥死事舊章給事黃門侍郎中書侍郎侍郎。」景平世祖追贈侍中義子黃門侍郎中書侍郎

 班固」,辭賦文筆

 四山將軍有志青州終身蔬食布衣刀刃秀才起家秘書太子舍人洗馬司徒西內史中軍宣城司馬散騎常侍湘東長史太守大同元年吳興太守

 太清京城宮城御史東歸:「憑陵社稷正是人臣效命收集兵力天道。」:「仗義不從!」於是收集士卒築城將軍二千石:「朝廷危迫天子蒙塵今日。」而已攻破遣使:「降附相處。」使退其中精兵萬人西退騎乘戎服聽事於都子弟遇害六十二世祖追贈侍中中衛將軍三司忠貞

 吳興散騎常侍

 博學有才幹歷山建康尚書左丞京城御史外援請求疾疫奸計遲疑皇太子:「十萬朝廷可見。」:「將軍將軍國家援軍十萬何所朝廷?」正色:「人臣舉兵結盟六十天子使死生逆臣!」不顧:「。」

 敬禮三司太子詹事

 敬禮知名起家著作扶風太守渡江敬禮馬步威名敬禮禮經上流敬禮以爲敬禮:「敬禮便敬禮。」敬禮不敢敬禮南康王會共謀建安告之遇害

 史臣先哲孟子二事不可捐軀殉節赴死籠罩君子梁代忠臣。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary