Glossary and Vocabulary for Book of Liang 梁書, 卷四十三 列傳第三十七 韋粲 江子一 弟子四 子五 張嵊 沈浚 柳敬禮 Volume 43: Wei Can; Jiang Ziyi; Jiang Zisi; Jiang Ziwu; Zhang Sheng; Shen Jun; Liu Jingli

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 52 zhī to go 車騎將軍叡之孫
2 52 zhī to arrive; to go 車騎將軍叡之孫
3 52 zhī is 車騎將軍叡之孫
4 52 zhī to use 車騎將軍叡之孫
5 52 zhī Zhi 車騎將軍叡之孫
6 34 càn radiant; bright 韋粲
7 34 càn polish 韋粲
8 34 càn smiling 韋粲
9 33 child; son 江子一
10 33 egg; newborn 江子一
11 33 first earthly branch 江子一
12 33 11 p.m.-1 a.m. 江子一
13 33 Kangxi radical 39 江子一
14 33 pellet; something small and hard 江子一
15 33 master 江子一
16 33 viscount 江子一
17 33 zi you; your honor 江子一
18 33 masters 江子一
19 33 person 江子一
20 33 young 江子一
21 33 seed 江子一
22 33 subordinate; subsidiary 江子一
23 33 a copper coin 江子一
24 33 female dragonfly 江子一
25 33 constituent 江子一
26 33 offspring; descendants 江子一
27 33 dear 江子一
28 33 little one 江子一
29 25 wéi to act as; to serve 初爲雲麾晉安王行參軍
30 25 wéi to change into; to become 初爲雲麾晉安王行參軍
31 25 wéi to be; is 初爲雲麾晉安王行參軍
32 25 wéi to do 初爲雲麾晉安王行參軍
33 25 wèi to support; to help 初爲雲麾晉安王行參軍
34 25 wéi to govern 初爲雲麾晉安王行參軍
35 25 yuē to speak; to say 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
36 25 yuē Kangxi radical 73 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
37 25 yuē to be called 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
38 25 jǐng sunlight 聞侯景作逆
39 25 jǐng scenery 聞侯景作逆
40 25 jǐng Jing 聞侯景作逆
41 25 jǐng circumstances; situation 聞侯景作逆
42 25 jǐng time 聞侯景作逆
43 25 jǐng the scene of a play 聞侯景作逆
44 25 jǐng to admire; revere; esteem; respect 聞侯景作逆
45 25 jǐng large 聞侯景作逆
46 25 yǐng a shadow 聞侯景作逆
47 21 to use; to grasp 粲以舊恩
48 21 to rely on 粲以舊恩
49 21 to regard 粲以舊恩
50 21 to be able to 粲以舊恩
51 21 to order; to command 粲以舊恩
52 21 used after a verb 粲以舊恩
53 21 a reason; a cause 粲以舊恩
54 21 Israel 粲以舊恩
55 21 Yi 粲以舊恩
56 18 zéi thief 賊已出橫江
57 18 zéi to injure; to harm 賊已出橫江
58 18 zéi a traitor; an evildoer; an enemy 賊已出橫江
59 18 zéi evil 賊已出橫江
60 16 zhòng middle brother 時潁川庾仲容
61 16 zhòng Zhong 時潁川庾仲容
62 16 zhòng a go between; a mediator 時潁川庾仲容
63 16 shèng Sheng 張嵊
64 15 to go; to 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
65 15 to rely on; to depend on 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
66 15 Yu 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
67 15 a crow 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
68 15 zhì Kangxi radical 133 粲至州無幾
69 15 zhì to arrive 粲至州無幾
70 14 hóu marquis; lord 襲爵永昌縣侯
71 14 hóu a target in archery 襲爵永昌縣侯
72 14 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
73 14 a ritual; a ceremony; a rite 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
74 14 a present; a gift 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
75 14 a bow 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
76 14 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
77 14 Li 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
78 14 to give an offering in a religious ceremony 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
79 14 to respect; to revere 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
80 14 suǒ a few; various; some 不爲時輩所平
81 14 suǒ a place; a location 不爲時輩所平
82 14 suǒ indicates a passive voice 不爲時輩所平
83 14 suǒ an ordinal number 不爲時輩所平
84 14 suǒ meaning 不爲時輩所平
85 14 suǒ garrison 不爲時輩所平
86 14 zhí straight 入爲東宮領直
87 14 zhí upright; honest; upstanding 入爲東宮領直
88 14 zhí vertical 入爲東宮領直
89 14 zhí to straighten 入爲東宮領直
90 14 zhí straightforward; frank 入爲東宮領直
91 14 zhí stiff; inflexible 入爲東宮領直
92 14 zhí to undertake; to act as 入爲東宮領直
93 14 zhí to resist; to confront 入爲東宮領直
94 14 zhí to be on duty 入爲東宮領直
95 14 zhí reward; remuneration 入爲東宮領直
96 14 zhí a vertical stroke 入爲東宮領直
97 14 zhí to be worth 入爲東宮領直
98 14 zhí to make happen; to cause 入爲東宮領直
99 14 zhí Zhi 入爲東宮領直
100 14 將軍 jiāngjūn a general 車騎將軍叡之孫
101 14 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 車騎將軍叡之孫
102 13 nǎi to be 粲乃馳往見大心曰
103 12 one 江子一
104 12 Kangxi radical 1 江子一
105 12 pure; concentrated 江子一
106 12 first 江子一
107 12 the same 江子一
108 12 sole; single 江子一
109 12 a very small amount 江子一
110 12 Yi 江子一
111 12 other 江子一
112 12 to unify 江子一
113 12 accidentally; coincidentally 江子一
114 12 abruptly; suddenly 江子一
115 12 Qi 並散私金帛以賞其戰士
116 12 jūn army; military 與合軍進屯王游苑
117 12 jūn soldiers; troops 與合軍進屯王游苑
118 12 jūn an organized collective 與合軍進屯王游苑
119 12 jūn to garrison; to stay an an encampment 與合軍進屯王游苑
120 12 jūn a garrison 與合軍進屯王游苑
121 12 jūn a front 與合軍進屯王游苑
122 12 jūn penal miltary service 與合軍進屯王游苑
123 12 jūn to organize troops 與合軍進屯王游苑
124 12 zhōng middle 兼中兵
125 12 zhōng medium; medium sized 兼中兵
126 12 zhōng China 兼中兵
127 12 zhòng to hit the mark 兼中兵
128 12 zhōng midday 兼中兵
129 12 zhōng inside 兼中兵
130 12 zhōng during 兼中兵
131 12 zhōng Zhong 兼中兵
132 12 zhōng intermediary 兼中兵
133 12 zhōng half 兼中兵
134 12 zhòng to reach; to attain 兼中兵
135 12 zhòng to suffer; to infect 兼中兵
136 12 zhòng to obtain 兼中兵
137 12 zhòng to pass an exam 兼中兵
138 11 wáng Wang 初爲雲麾晉安王行參軍
139 11 wáng a king 初爲雲麾晉安王行參軍
140 11 wáng Kangxi radical 96 初爲雲麾晉安王行參軍
141 11 wàng to be king; to rule 初爲雲麾晉安王行參軍
142 11 wáng a prince; a duke 初爲雲麾晉安王行參軍
143 11 wáng grand; great 初爲雲麾晉安王行參軍
144 11 wáng to treat with the ceremony due to a king 初爲雲麾晉安王行參軍
145 11 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 初爲雲麾晉安王行參軍
146 11 wáng the head of a group or gang 初爲雲麾晉安王行參軍
147 11 wáng the biggest or best of a group 初爲雲麾晉安王行參軍
148 11 qiān to move; to shift 遷外兵參軍
149 11 qiān to change; to transfer 遷外兵參軍
150 11 敬禮 jìnglǐ to salute; to pay respect to 柳敬禮
151 11 敬禮 jìnglǐ to send a gift to 柳敬禮
152 10 jùn to deepen; to extract; to manage; ladle 沈浚
153 10 bīng soldier; troops 遷外兵參軍
154 10 bīng weapons 遷外兵參軍
155 10 bīng military; warfare 遷外兵參軍
156 10 rén person; people; a human being 卿何得已作領軍面向人
157 10 rén Kangxi radical 9 卿何得已作領軍面向人
158 10 rén a kind of person 卿何得已作領軍面向人
159 10 rén everybody 卿何得已作領軍面向人
160 10 rén adult 卿何得已作領軍面向人
161 10 rén somebody; others 卿何得已作領軍面向人
162 10 rén an upright person 卿何得已作領軍面向人
163 10 shí time; a point or period of time 時潁川庾仲容
164 10 shí a season; a quarter of a year 時潁川庾仲容
165 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時潁川庾仲容
166 10 shí fashionable 時潁川庾仲容
167 10 shí fate; destiny; luck 時潁川庾仲容
168 10 shí occasion; opportunity; chance 時潁川庾仲容
169 10 shí tense 時潁川庾仲容
170 10 shí particular; special 時潁川庾仲容
171 10 shí to plant; to cultivate 時潁川庾仲容
172 10 shí an era; a dynasty 時潁川庾仲容
173 10 shí time [abstract] 時潁川庾仲容
174 10 shí seasonal 時潁川庾仲容
175 10 shí to wait upon 時潁川庾仲容
176 10 shí hour 時潁川庾仲容
177 10 shí appropriate; proper; timely 時潁川庾仲容
178 10 shí Shi 時潁川庾仲容
179 10 shí a present; currentlt 時潁川庾仲容
180 10 shuài handsome; graceful; smart 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
181 10 shuài commander in chief 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
182 10 shuài to command; to lead 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
183 10 shuài Shuai 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
184 10 shuài to follow; to comply with 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
185 10 shuài beautiful 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
186 10 four 弟子四
187 10 note a musical scale 弟子四
188 10 fourth 弟子四
189 10 Si 弟子四
190 10 qiǎn to send; to dispatch 遣偏將賜隨
191 10 qiǎn to send off; to exile 遣偏將賜隨
192 10 nián year 中大同十一年
193 10 nián New Year festival 中大同十一年
194 10 nián age 中大同十一年
195 10 nián life span; life expectancy 中大同十一年
196 10 nián an era; a period 中大同十一年
197 10 nián a date 中大同十一年
198 10 nián time; years 中大同十一年
199 10 nián harvest 中大同十一年
200 10 nián annual; every year 中大同十一年
201 10 jiàng a general; a high ranking officer 部分將發
202 10 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 部分將發
203 10 jiàng to command; to lead 部分將發
204 10 qiāng to request 部分將發
205 10 jiāng to bring; to take; to use; to hold 部分將發
206 10 jiāng to support; to wait upon; to take care of 部分將發
207 10 jiāng to checkmate 部分將發
208 10 jiāng to goad; to incite; to provoke 部分將發
209 10 jiāng to do; to handle 部分將發
210 10 jiàng backbone 部分將發
211 10 jiàng king 部分將發
212 10 jiāng to rest 部分將發
213 10 jiàng a senior member of an organization 部分將發
214 10 jiāng large; great 部分將發
215 10 to go back; to return 復爲領直
216 10 to resume; to restart 復爲領直
217 10 to do in detail 復爲領直
218 10 to restore 復爲領直
219 10 to respond; to reply to 復爲領直
220 10 Fu; Return 復爲領直
221 10 to retaliate; to reciprocate 復爲領直
222 10 to avoid forced labor or tax 復爲領直
223 10 Fu 復爲領直
224 10 doubled; to overlapping; folded 復爲領直
225 10 a lined garment with doubled thickness 復爲領直
226 9 bìng to combine; to amalgamate 並忘年交好
227 9 bìng to combine 並忘年交好
228 9 bìng to resemble; to be like 並忘年交好
229 9 bìng to stand side-by-side 並忘年交好
230 9 bīng Taiyuan 並忘年交好
231 9 bìng equally; both; together 並忘年交好
232 9 zhòng many; all 帥江西之衆赴京師
233 9 zhòng general; common 帥江西之衆赴京師
234 9 láng gentleman; minister; official 構及尼皆中書郎
235 9 láng a palace attendant 構及尼皆中書郎
236 9 láng darling; husband 構及尼皆中書郎
237 9 láng a young man 構及尼皆中書郎
238 9 láng somebody else's son 構及尼皆中書郎
239 9 láng a form of address 構及尼皆中書郎
240 9 láng Lang 構及尼皆中書郎
241 9 láng corridor 構及尼皆中書郎
242 9 láng Lang 構及尼皆中書郎
243 9 desire 豫州必欲立異
244 9 to desire; to wish 豫州必欲立異
245 9 to desire; to intend 豫州必欲立異
246 9 lust 豫州必欲立異
247 8 to reach 及王遷鎮雍州
248 8 to attain 及王遷鎮雍州
249 8 to understand 及王遷鎮雍州
250 8 able to be compared to; to catch up with 及王遷鎮雍州
251 8 to be involved with; to associate with 及王遷鎮雍州
252 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 及王遷鎮雍州
253 8 chéng a city; a town 移鎮湓城
254 8 chéng a city wall 移鎮湓城
255 8 chéng to fortify 移鎮湓城
256 8 chéng a fort; a citadel 移鎮湓城
257 8 Kangxi radical 49 卿何得已作領軍面向人
258 8 to bring to an end; to stop 卿何得已作領軍面向人
259 8 to complete 卿何得已作領軍面向人
260 8 to demote; to dismiss 卿何得已作領軍面向人
261 8 to recover from an illness 卿何得已作領軍面向人
262 8 Yi 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
263 8 infix potential marker 不爲時輩所平
264 8 liǔ willow 柳敬禮
265 8 liǔ Liu 柳敬禮
266 8 liǔ pleasure 柳敬禮
267 8 liǔ Liu [star] 柳敬禮
268 7 zhāng Zhang 張嵊
269 7 zhāng to open; to draw [a bow] 張嵊
270 7 zhāng idea; thought 張嵊
271 7 zhāng to fix strings 張嵊
272 7 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 張嵊
273 7 zhāng to boast; to exaggerate 張嵊
274 7 zhāng to expand; to magnify 張嵊
275 7 zhāng to display; to exhibit; to publish 張嵊
276 7 zhāng to catch animals with a net 張嵊
277 7 zhāng to spy on; to look 張嵊
278 7 zhāng large 張嵊
279 7 zhàng swollen 張嵊
280 7 zhāng Zhang [constellation] 張嵊
281 7 zhāng to open a new business 張嵊
282 7 zhāng to fear 張嵊
283 7 to give 與粲同府
284 7 to accompany 與粲同府
285 7 to particate in 與粲同府
286 7 of the same kind 與粲同府
287 7 to help 與粲同府
288 7 for 與粲同府
289 7 mào thick; lush; dense 軍副王長茂勸據柵待之
290 7 mào talented 軍副王長茂勸據柵待之
291 7 to go; to visit; to attend 倍道赴援
292 7 jiāng a large river 江子一
293 7 jiāng Yangtze River 江子一
294 7 jiāng Jiang 江子一
295 7 jiāng Jiangsu 江子一
296 7 jiāng Jiang 江子一
297 7 便 biàn convenient; handy; easy 便表解職
298 7 便 biàn advantageous 便表解職
299 7 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便表解職
300 7 便 pián fat; obese 便表解職
301 7 便 biàn to make easy 便表解職
302 7 便 biàn an unearned advantage 便表解職
303 7 便 biàn ordinary; plain 便表解職
304 7 便 biàn in passing 便表解職
305 7 便 biàn informal 便表解職
306 7 便 biàn appropriate; suitable 便表解職
307 7 便 biàn an advantageous occasion 便表解職
308 7 便 biàn stool 便表解職
309 7 便 pián quiet; quiet and comfortable 便表解職
310 7 便 biàn proficient; skilled 便表解職
311 7 便 pián shrewd; slick; good with words 便表解職
312 7 zhōu a state; a province 督衡州諸軍事
313 7 zhōu a unit of 2,500 households 督衡州諸軍事
314 7 zhōu a prefecture 督衡州諸軍事
315 7 zhōu a country 督衡州諸軍事
316 7 zhōu an island 督衡州諸軍事
317 7 zhōu Zhou 督衡州諸軍事
318 7 zhōu autonomous prefecture 督衡州諸軍事
319 7 zhōu a country 督衡州諸軍事
320 7 jiàn to see 粲乃馳往見大心曰
321 7 jiàn opinion; view; understanding 粲乃馳往見大心曰
322 7 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 粲乃馳往見大心曰
323 7 jiàn refer to; for details see 粲乃馳往見大心曰
324 7 jiàn to listen to 粲乃馳往見大心曰
325 7 jiàn to meet 粲乃馳往見大心曰
326 7 jiàn to receive (a guest) 粲乃馳往見大心曰
327 7 jiàn let me; kindly 粲乃馳往見大心曰
328 7 jiàn Jian 粲乃馳往見大心曰
329 7 xiàn to appear 粲乃馳往見大心曰
330 7 xiàn to introduce 粲乃馳往見大心曰
331 7 zhà fence; palisade; enclosure 粲慮柵壘未立
332 7 shàn fence; palisade; enclosure 粲慮柵壘未立
333 7 Kangxi radical 71 假令無敕
334 7 to not have; without 假令無敕
335 7 mo 假令無敕
336 7 to not have 假令無敕
337 7 Wu 假令無敕
338 7 xià bottom 裴之高自以年位恥居其下
339 7 xià to fall; to drop; to go down; to descend 裴之高自以年位恥居其下
340 7 xià to announce 裴之高自以年位恥居其下
341 7 xià to do 裴之高自以年位恥居其下
342 7 xià to withdraw; to leave; to exit 裴之高自以年位恥居其下
343 7 xià the lower class; a member of the lower class 裴之高自以年位恥居其下
344 7 xià inside 裴之高自以年位恥居其下
345 7 xià an aspect 裴之高自以年位恥居其下
346 7 xià a certain time 裴之高自以年位恥居其下
347 7 xià to capture; to take 裴之高自以年位恥居其下
348 7 xià to put in 裴之高自以年位恥居其下
349 7 xià to enter 裴之高自以年位恥居其下
350 7 xià to eliminate; to remove; to get off 裴之高自以年位恥居其下
351 7 xià to finish work or school 裴之高自以年位恥居其下
352 7 xià to go 裴之高自以年位恥居其下
353 7 xià to scorn; to look down on 裴之高自以年位恥居其下
354 7 xià to modestly decline 裴之高自以年位恥居其下
355 7 xià to produce 裴之高自以年位恥居其下
356 7 xià to stay at; to lodge at 裴之高自以年位恥居其下
357 7 xià to decide 裴之高自以年位恥居其下
358 7 xià to be less than 裴之高自以年位恥居其下
359 7 xià humble; lowly 裴之高自以年位恥居其下
360 6 ér Kangxi radical 126 嵊往見而謂曰
361 6 ér as if; to seem like 嵊往見而謂曰
362 6 néng can; able 嵊往見而謂曰
363 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 嵊往見而謂曰
364 6 ér to arrive; up to 嵊往見而謂曰
365 6 shén divine; mysterious; magical; supernatural 賊行台劉神茂攻破義興
366 6 shén a deity; a god; a spiritual being 賊行台劉神茂攻破義興
367 6 shén spirit; will; attention 賊行台劉神茂攻破義興
368 6 shén soul; spirit; divine essence 賊行台劉神茂攻破義興
369 6 shén expression 賊行台劉神茂攻破義興
370 6 shén a portrait 賊行台劉神茂攻破義興
371 6 shén a person with supernatural powers 賊行台劉神茂攻破義興
372 6 shén Shen 賊行台劉神茂攻破義興
373 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 歷官尚書三公郎
374 6 尚書 shàngshū a high official 歷官尚書三公郎
375 6 èr two 二年
376 6 èr Kangxi radical 7 二年
377 6 èr second 二年
378 6 èr twice; double; di- 二年
379 6 èr more than one kind 二年
380 6 five 子五
381 6 fifth musical note 子五
382 6 Wu 子五
383 6 the five elements 子五
384 6 zài in; at 義在除賊
385 6 zài to exist; to be living 義在除賊
386 6 zài to consist of 義在除賊
387 6 zài to be at a post 義在除賊
388 6 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 卿何得已作領軍面向人
389 6 děi to want to; to need to 卿何得已作領軍面向人
390 6 děi must; ought to 卿何得已作領軍面向人
391 6 de 卿何得已作領軍面向人
392 6 de infix potential marker 卿何得已作領軍面向人
393 6 to result in 卿何得已作領軍面向人
394 6 to be proper; to fit; to suit 卿何得已作領軍面向人
395 6 to be satisfied 卿何得已作領軍面向人
396 6 to be finished 卿何得已作領軍面向人
397 6 děi satisfying 卿何得已作領軍面向人
398 6 to contract 卿何得已作領軍面向人
399 6 to hear 卿何得已作領軍面向人
400 6 to have; there is 卿何得已作領軍面向人
401 6 marks time passed 卿何得已作領軍面向人
402 6 xíng to walk 初爲雲麾晉安王行參軍
403 6 xíng capable; competent 初爲雲麾晉安王行參軍
404 6 háng profession 初爲雲麾晉安王行參軍
405 6 xíng Kangxi radical 144 初爲雲麾晉安王行參軍
406 6 xíng to travel 初爲雲麾晉安王行參軍
407 6 xìng actions; conduct 初爲雲麾晉安王行參軍
408 6 xíng to do; to act; to practice 初爲雲麾晉安王行參軍
409 6 xíng all right; OK; okay 初爲雲麾晉安王行參軍
410 6 háng horizontal line 初爲雲麾晉安王行參軍
411 6 héng virtuous deeds 初爲雲麾晉安王行參軍
412 6 hàng a line of trees 初爲雲麾晉安王行參軍
413 6 hàng bold; steadfast 初爲雲麾晉安王行參軍
414 6 xíng to move 初爲雲麾晉安王行參軍
415 6 xíng to put into effect; to implement 初爲雲麾晉安王行參軍
416 6 xíng travel 初爲雲麾晉安王行參軍
417 6 xíng to circulate 初爲雲麾晉安王行參軍
418 6 xíng running script; running script 初爲雲麾晉安王行參軍
419 6 xíng temporary 初爲雲麾晉安王行參軍
420 6 háng rank; order 初爲雲麾晉安王行參軍
421 6 háng a business; a shop 初爲雲麾晉安王行參軍
422 6 xíng to depart; to leave 初爲雲麾晉安王行參軍
423 6 xíng to experience 初爲雲麾晉安王行參軍
424 6 xíng path; way 初爲雲麾晉安王行參軍
425 6 xíng xing; ballad 初爲雲麾晉安王行參軍
426 6 xíng Xing 初爲雲麾晉安王行參軍
427 6 meaning; sense 義在除賊
428 6 justice; right action; righteousness 義在除賊
429 6 artificial; man-made; fake 義在除賊
430 6 chivalry; generosity 義在除賊
431 6 just; righteous 義在除賊
432 6 adopted 義在除賊
433 6 a relationship 義在除賊
434 6 volunteer 義在除賊
435 6 something suitable 義在除賊
436 6 a martyr 義在除賊
437 6 a law 義在除賊
438 6 Yi 義在除賊
439 6 zhèn town 及王遷鎮雍州
440 6 zhèn to press down; to pressure; to suppress 及王遷鎮雍州
441 6 zhèn to pacify; to quell 及王遷鎮雍州
442 6 zhèn market place 及王遷鎮雍州
443 6 zhèn to cool down 及王遷鎮雍州
444 6 zhèn to defend 及王遷鎮雍州
445 6 zhèn most important 及王遷鎮雍州
446 6 zhèn Saturn 及王遷鎮雍州
447 6 zhèn to ward off evil 及王遷鎮雍州
448 6 shǎo few 亦少於粲
449 6 shǎo to decrease; to lessen; to lose 亦少於粲
450 6 shǎo to be inadequate; to be insufficient 亦少於粲
451 6 shǎo to be less than 亦少於粲
452 6 shǎo to despise; to scorn; to look down on 亦少於粲
453 6 shào young 亦少於粲
454 6 shào youth 亦少於粲
455 6 shào a youth; a young person 亦少於粲
456 6 shào Shao 亦少於粲
457 6 to stand 王立爲皇太子
458 6 Kangxi radical 117 王立爲皇太子
459 6 erect; upright; vertical 王立爲皇太子
460 6 to establish; to set up; to found 王立爲皇太子
461 6 to conclude; to draw up 王立爲皇太子
462 6 to ascend the throne 王立爲皇太子
463 6 to designate; to appoint 王立爲皇太子
464 6 to live; to exist 王立爲皇太子
465 6 to erect; to stand something up 王立爲皇太子
466 6 to take a stand 王立爲皇太子
467 6 to cease; to stop 王立爲皇太子
468 6 a two week period at the onset o feach season 王立爲皇太子
469 6 apparatus 粲卽就內史劉孝儀共謀之
470 6 a rite; a ceremony 粲卽就內史劉孝儀共謀之
471 6 appearance; demeanor 粲卽就內史劉孝儀共謀之
472 6 a gift 粲卽就內史劉孝儀共謀之
473 6 a norm; a standard 粲卽就內史劉孝儀共謀之
474 6 to admire 粲卽就內史劉孝儀共謀之
475 6 embellishment 粲卽就內史劉孝儀共謀之
476 6 formal dress 粲卽就內史劉孝儀共謀之
477 6 an analogue; a match 粲卽就內史劉孝儀共謀之
478 6 to be inclined; to trend 粲卽就內史劉孝儀共謀之
479 6 to watch 粲卽就內史劉孝儀共謀之
480 6 to come 粲卽就內史劉孝儀共謀之
481 6 Yi 粲卽就內史劉孝儀共謀之
482 6 侍郎 shìláng an assistant minister 起家王國侍郎
483 6 Kangxi radical 132 豈得自安
484 6 Zi 豈得自安
485 6 a nose 豈得自安
486 6 the beginning; the start 豈得自安
487 6 origin 豈得自安
488 6 to employ; to use 豈得自安
489 6 to be 豈得自安
490 6 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 遷通直散騎常侍
491 6 wén to hear 聞侯景作逆
492 6 wén Wen 聞侯景作逆
493 6 wén sniff at; to smell 聞侯景作逆
494 6 wén to be widely known 聞侯景作逆
495 6 wén to confirm; to accept 聞侯景作逆
496 6 wén information 聞侯景作逆
497 6 wèn famous; well known 聞侯景作逆
498 6 wén knowledge; learning 聞侯景作逆
499 6 wèn popularity; prestige; reputation 聞侯景作逆
500 6 wén to question 聞侯景作逆

Frequencies of all Words

Top 993

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 zhī him; her; them; that 車騎將軍叡之孫
2 52 zhī used between a modifier and a word to form a word group 車騎將軍叡之孫
3 52 zhī to go 車騎將軍叡之孫
4 52 zhī this; that 車騎將軍叡之孫
5 52 zhī genetive marker 車騎將軍叡之孫
6 52 zhī it 車騎將軍叡之孫
7 52 zhī in 車騎將軍叡之孫
8 52 zhī all 車騎將軍叡之孫
9 52 zhī and 車騎將軍叡之孫
10 52 zhī however 車騎將軍叡之孫
11 52 zhī if 車騎將軍叡之孫
12 52 zhī then 車騎將軍叡之孫
13 52 zhī to arrive; to go 車騎將軍叡之孫
14 52 zhī is 車騎將軍叡之孫
15 52 zhī to use 車騎將軍叡之孫
16 52 zhī Zhi 車騎將軍叡之孫
17 34 càn radiant; bright 韋粲
18 34 càn polish 韋粲
19 34 càn smiling 韋粲
20 33 child; son 江子一
21 33 egg; newborn 江子一
22 33 first earthly branch 江子一
23 33 11 p.m.-1 a.m. 江子一
24 33 Kangxi radical 39 江子一
25 33 zi indicates that the the word is used as a noun 江子一
26 33 pellet; something small and hard 江子一
27 33 master 江子一
28 33 viscount 江子一
29 33 zi you; your honor 江子一
30 33 masters 江子一
31 33 person 江子一
32 33 young 江子一
33 33 seed 江子一
34 33 subordinate; subsidiary 江子一
35 33 a copper coin 江子一
36 33 bundle 江子一
37 33 female dragonfly 江子一
38 33 constituent 江子一
39 33 offspring; descendants 江子一
40 33 dear 江子一
41 33 little one 江子一
42 25 wèi for; to 初爲雲麾晉安王行參軍
43 25 wèi because of 初爲雲麾晉安王行參軍
44 25 wéi to act as; to serve 初爲雲麾晉安王行參軍
45 25 wéi to change into; to become 初爲雲麾晉安王行參軍
46 25 wéi to be; is 初爲雲麾晉安王行參軍
47 25 wéi to do 初爲雲麾晉安王行參軍
48 25 wèi for 初爲雲麾晉安王行參軍
49 25 wèi because of; for; to 初爲雲麾晉安王行參軍
50 25 wèi to 初爲雲麾晉安王行參軍
51 25 wéi in a passive construction 初爲雲麾晉安王行參軍
52 25 wéi forming a rehetorical question 初爲雲麾晉安王行參軍
53 25 wéi forming an adverb 初爲雲麾晉安王行參軍
54 25 wéi to add emphasis 初爲雲麾晉安王行參軍
55 25 wèi to support; to help 初爲雲麾晉安王行參軍
56 25 wéi to govern 初爲雲麾晉安王行參軍
57 25 yuē to speak; to say 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
58 25 yuē Kangxi radical 73 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
59 25 yuē to be called 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
60 25 yuē particle without meaning 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
61 25 jǐng sunlight 聞侯景作逆
62 25 jǐng scenery 聞侯景作逆
63 25 jǐng Jing 聞侯景作逆
64 25 jǐng circumstances; situation 聞侯景作逆
65 25 jǐng time 聞侯景作逆
66 25 jǐng the scene of a play 聞侯景作逆
67 25 jǐng to admire; revere; esteem; respect 聞侯景作逆
68 25 jǐng large 聞侯景作逆
69 25 yǐng a shadow 聞侯景作逆
70 21 so as to; in order to 粲以舊恩
71 21 to use; to regard as 粲以舊恩
72 21 to use; to grasp 粲以舊恩
73 21 according to 粲以舊恩
74 21 because of 粲以舊恩
75 21 on a certain date 粲以舊恩
76 21 and; as well as 粲以舊恩
77 21 to rely on 粲以舊恩
78 21 to regard 粲以舊恩
79 21 to be able to 粲以舊恩
80 21 to order; to command 粲以舊恩
81 21 further; moreover 粲以舊恩
82 21 used after a verb 粲以舊恩
83 21 very 粲以舊恩
84 21 already 粲以舊恩
85 21 increasingly 粲以舊恩
86 21 a reason; a cause 粲以舊恩
87 21 Israel 粲以舊恩
88 21 Yi 粲以舊恩
89 18 zéi thief 賊已出橫江
90 18 zéi to injure; to harm 賊已出橫江
91 18 zéi a traitor; an evildoer; an enemy 賊已出橫江
92 18 zéi evil 賊已出橫江
93 18 zéi extremely 賊已出橫江
94 16 zhòng middle brother 時潁川庾仲容
95 16 zhòng Zhong 時潁川庾仲容
96 16 zhòng a go between; a mediator 時潁川庾仲容
97 16 shèng Sheng 張嵊
98 15 in; at 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
99 15 in; at 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
100 15 in; at; to; from 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
101 15 to go; to 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
102 15 to rely on; to depend on 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
103 15 to go to; to arrive at 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
104 15 from 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
105 15 give 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
106 15 oppposing 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
107 15 and 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
108 15 compared to 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
109 15 by 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
110 15 and; as well as 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
111 15 for 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
112 15 Yu 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
113 15 a crow 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
114 15 whew; wow 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰
115 15 zhì to; until 粲至州無幾
116 15 zhì Kangxi radical 133 粲至州無幾
117 15 zhì extremely; very; most 粲至州無幾
118 15 zhì to arrive 粲至州無幾
119 14 hóu marquis; lord 襲爵永昌縣侯
120 14 hóu a target in archery 襲爵永昌縣侯
121 14 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
122 14 a ritual; a ceremony; a rite 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
123 14 a present; a gift 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
124 14 a bow 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
125 14 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
126 14 Li 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
127 14 to give an offering in a religious ceremony 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
128 14 to respect; to revere 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
129 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 不爲時輩所平
130 14 suǒ an office; an institute 不爲時輩所平
131 14 suǒ introduces a relative clause 不爲時輩所平
132 14 suǒ it 不爲時輩所平
133 14 suǒ if; supposing 不爲時輩所平
134 14 suǒ a few; various; some 不爲時輩所平
135 14 suǒ a place; a location 不爲時輩所平
136 14 suǒ indicates a passive voice 不爲時輩所平
137 14 suǒ that which 不爲時輩所平
138 14 suǒ an ordinal number 不爲時輩所平
139 14 suǒ meaning 不爲時輩所平
140 14 suǒ garrison 不爲時輩所平
141 14 zhí straight 入爲東宮領直
142 14 zhí upright; honest; upstanding 入爲東宮領直
143 14 zhí vertical 入爲東宮領直
144 14 zhí to straighten 入爲東宮領直
145 14 zhí straightforward; frank 入爲東宮領直
146 14 zhí stiff; inflexible 入爲東宮領直
147 14 zhí only; but; just 入爲東宮領直
148 14 zhí unexpectedly 入爲東宮領直
149 14 zhí continuously; directly 入爲東宮領直
150 14 zhí to undertake; to act as 入爲東宮領直
151 14 zhí to resist; to confront 入爲東宮領直
152 14 zhí to be on duty 入爲東宮領直
153 14 zhí reward; remuneration 入爲東宮領直
154 14 zhí a vertical stroke 入爲東宮領直
155 14 zhí to be worth 入爲東宮領直
156 14 zhí particularly 入爲東宮領直
157 14 zhí to make happen; to cause 入爲東宮領直
158 14 zhí Zhi 入爲東宮領直
159 14 將軍 jiāngjūn a general 車騎將軍叡之孫
160 14 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 車騎將軍叡之孫
161 13 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 粲乃馳往見大心曰
162 13 nǎi to be 粲乃馳往見大心曰
163 13 nǎi you; yours 粲乃馳往見大心曰
164 13 nǎi also; moreover 粲乃馳往見大心曰
165 13 nǎi however; but 粲乃馳往見大心曰
166 13 nǎi if 粲乃馳往見大心曰
167 12 yǒu is; are; to exist 有父風
168 12 yǒu to have; to possess 有父風
169 12 yǒu indicates an estimate 有父風
170 12 yǒu indicates a large quantity 有父風
171 12 yǒu indicates an affirmative response 有父風
172 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有父風
173 12 yǒu used to compare two things 有父風
174 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有父風
175 12 yǒu used before the names of dynasties 有父風
176 12 yǒu a certain thing; what exists 有父風
177 12 yǒu multiple of ten and ... 有父風
178 12 yǒu abundant 有父風
179 12 yǒu purposeful 有父風
180 12 yǒu You 有父風
181 12 chū to go out; to leave 出爲持節
182 12 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出爲持節
183 12 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出爲持節
184 12 chū to extend; to spread 出爲持節
185 12 chū to appear 出爲持節
186 12 chū to exceed 出爲持節
187 12 chū to publish; to post 出爲持節
188 12 chū to take up an official post 出爲持節
189 12 chū to give birth 出爲持節
190 12 chū a verb complement 出爲持節
191 12 chū to occur; to happen 出爲持節
192 12 chū to divorce 出爲持節
193 12 chū to chase away 出爲持節
194 12 chū to escape; to leave 出爲持節
195 12 chū to give 出爲持節
196 12 chū to emit 出爲持節
197 12 chū quoted from 出爲持節
198 12 one 江子一
199 12 Kangxi radical 1 江子一
200 12 as soon as; all at once 江子一
201 12 pure; concentrated 江子一
202 12 whole; all 江子一
203 12 first 江子一
204 12 the same 江子一
205 12 each 江子一
206 12 certain 江子一
207 12 throughout 江子一
208 12 used in between a reduplicated verb 江子一
209 12 sole; single 江子一
210 12 a very small amount 江子一
211 12 Yi 江子一
212 12 other 江子一
213 12 to unify 江子一
214 12 accidentally; coincidentally 江子一
215 12 abruptly; suddenly 江子一
216 12 or 江子一
217 12 his; hers; its; theirs 並散私金帛以賞其戰士
218 12 to add emphasis 並散私金帛以賞其戰士
219 12 used when asking a question in reply to a question 並散私金帛以賞其戰士
220 12 used when making a request or giving an order 並散私金帛以賞其戰士
221 12 he; her; it; them 並散私金帛以賞其戰士
222 12 probably; likely 並散私金帛以賞其戰士
223 12 will 並散私金帛以賞其戰士
224 12 may 並散私金帛以賞其戰士
225 12 if 並散私金帛以賞其戰士
226 12 or 並散私金帛以賞其戰士
227 12 Qi 並散私金帛以賞其戰士
228 12 jūn army; military 與合軍進屯王游苑
229 12 jūn soldiers; troops 與合軍進屯王游苑
230 12 jūn an organized collective 與合軍進屯王游苑
231 12 jūn to garrison; to stay an an encampment 與合軍進屯王游苑
232 12 jūn a garrison 與合軍進屯王游苑
233 12 jūn a front 與合軍進屯王游苑
234 12 jūn penal miltary service 與合軍進屯王游苑
235 12 jūn to organize troops 與合軍進屯王游苑
236 12 zhōng middle 兼中兵
237 12 zhōng medium; medium sized 兼中兵
238 12 zhōng China 兼中兵
239 12 zhòng to hit the mark 兼中兵
240 12 zhōng in; amongst 兼中兵
241 12 zhōng midday 兼中兵
242 12 zhōng inside 兼中兵
243 12 zhōng during 兼中兵
244 12 zhōng Zhong 兼中兵
245 12 zhōng intermediary 兼中兵
246 12 zhōng half 兼中兵
247 12 zhōng just right; suitably 兼中兵
248 12 zhōng while 兼中兵
249 12 zhòng to reach; to attain 兼中兵
250 12 zhòng to suffer; to infect 兼中兵
251 12 zhòng to obtain 兼中兵
252 12 zhòng to pass an exam 兼中兵
253 11 wáng Wang 初爲雲麾晉安王行參軍
254 11 wáng a king 初爲雲麾晉安王行參軍
255 11 wáng Kangxi radical 96 初爲雲麾晉安王行參軍
256 11 wàng to be king; to rule 初爲雲麾晉安王行參軍
257 11 wáng a prince; a duke 初爲雲麾晉安王行參軍
258 11 wáng grand; great 初爲雲麾晉安王行參軍
259 11 wáng to treat with the ceremony due to a king 初爲雲麾晉安王行參軍
260 11 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 初爲雲麾晉安王行參軍
261 11 wáng the head of a group or gang 初爲雲麾晉安王行參軍
262 11 wáng the biggest or best of a group 初爲雲麾晉安王行參軍
263 11 qiān to move; to shift 遷外兵參軍
264 11 qiān to change; to transfer 遷外兵參軍
265 11 敬禮 jìnglǐ to salute; to pay respect to 柳敬禮
266 11 敬禮 jìnglǐ to send a gift to 柳敬禮
267 10 jùn to deepen; to extract; to manage; ladle 沈浚
268 10 bīng soldier; troops 遷外兵參軍
269 10 bīng weapons 遷外兵參軍
270 10 bīng military; warfare 遷外兵參軍
271 10 rén person; people; a human being 卿何得已作領軍面向人
272 10 rén Kangxi radical 9 卿何得已作領軍面向人
273 10 rén a kind of person 卿何得已作領軍面向人
274 10 rén everybody 卿何得已作領軍面向人
275 10 rén adult 卿何得已作領軍面向人
276 10 rén somebody; others 卿何得已作領軍面向人
277 10 rén an upright person 卿何得已作領軍面向人
278 10 shí time; a point or period of time 時潁川庾仲容
279 10 shí a season; a quarter of a year 時潁川庾仲容
280 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時潁川庾仲容
281 10 shí at that time 時潁川庾仲容
282 10 shí fashionable 時潁川庾仲容
283 10 shí fate; destiny; luck 時潁川庾仲容
284 10 shí occasion; opportunity; chance 時潁川庾仲容
285 10 shí tense 時潁川庾仲容
286 10 shí particular; special 時潁川庾仲容
287 10 shí to plant; to cultivate 時潁川庾仲容
288 10 shí hour (measure word) 時潁川庾仲容
289 10 shí an era; a dynasty 時潁川庾仲容
290 10 shí time [abstract] 時潁川庾仲容
291 10 shí seasonal 時潁川庾仲容
292 10 shí frequently; often 時潁川庾仲容
293 10 shí occasionally; sometimes 時潁川庾仲容
294 10 shí on time 時潁川庾仲容
295 10 shí this; that 時潁川庾仲容
296 10 shí to wait upon 時潁川庾仲容
297 10 shí hour 時潁川庾仲容
298 10 shí appropriate; proper; timely 時潁川庾仲容
299 10 shí Shi 時潁川庾仲容
300 10 shí a present; currentlt 時潁川庾仲容
301 10 shuài handsome; graceful; smart 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
302 10 shuài commander in chief 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
303 10 shuài to command; to lead 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
304 10 shuài Shuai 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
305 10 shuài to follow; to comply with 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
306 10 shuài beautiful 遣中兵柳昕帥兵二千人隨粲
307 10 four 弟子四
308 10 note a musical scale 弟子四
309 10 fourth 弟子四
310 10 Si 弟子四
311 10 qiǎn to send; to dispatch 遣偏將賜隨
312 10 qiǎn to send off; to exile 遣偏將賜隨
313 10 nián year 中大同十一年
314 10 nián New Year festival 中大同十一年
315 10 nián age 中大同十一年
316 10 nián life span; life expectancy 中大同十一年
317 10 nián an era; a period 中大同十一年
318 10 nián a date 中大同十一年
319 10 nián time; years 中大同十一年
320 10 nián harvest 中大同十一年
321 10 nián annual; every year 中大同十一年
322 10 jiāng will; shall (future tense) 部分將發
323 10 jiāng to get; to use; marker for direct-object 部分將發
324 10 jiàng a general; a high ranking officer 部分將發
325 10 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 部分將發
326 10 jiāng and; or 部分將發
327 10 jiàng to command; to lead 部分將發
328 10 qiāng to request 部分將發
329 10 jiāng approximately 部分將發
330 10 jiāng to bring; to take; to use; to hold 部分將發
331 10 jiāng to support; to wait upon; to take care of 部分將發
332 10 jiāng to checkmate 部分將發
333 10 jiāng to goad; to incite; to provoke 部分將發
334 10 jiāng to do; to handle 部分將發
335 10 jiāng placed between a verb and a complement of direction 部分將發
336 10 jiāng furthermore; moreover 部分將發
337 10 jiàng backbone 部分將發
338 10 jiàng king 部分將發
339 10 jiāng might; possibly 部分將發
340 10 jiāng just; a short time ago 部分將發
341 10 jiāng to rest 部分將發
342 10 jiāng to the side 部分將發
343 10 jiàng a senior member of an organization 部分將發
344 10 jiāng large; great 部分將發
345 10 again; more; repeatedly 復爲領直
346 10 to go back; to return 復爲領直
347 10 to resume; to restart 復爲領直
348 10 to do in detail 復爲領直
349 10 to restore 復爲領直
350 10 to respond; to reply to 復爲領直
351 10 after all; and then 復爲領直
352 10 even if; although 復爲領直
353 10 Fu; Return 復爲領直
354 10 to retaliate; to reciprocate 復爲領直
355 10 to avoid forced labor or tax 復爲領直
356 10 particle without meaing 復爲領直
357 10 Fu 復爲領直
358 10 repeated; again 復爲領直
359 10 doubled; to overlapping; folded 復爲領直
360 10 a lined garment with doubled thickness 復爲領直
361 9 bìng and; furthermore; also 並忘年交好
362 9 bìng completely; entirely 並忘年交好
363 9 bìng to combine; to amalgamate 並忘年交好
364 9 bìng to combine 並忘年交好
365 9 bìng to resemble; to be like 並忘年交好
366 9 bìng both; equally 並忘年交好
367 9 bìng both; side-by-side; equally 並忘年交好
368 9 bìng completely; entirely 並忘年交好
369 9 bìng to stand side-by-side 並忘年交好
370 9 bìng definitely; absolutely; actually 並忘年交好
371 9 bīng Taiyuan 並忘年交好
372 9 bìng equally; both; together 並忘年交好
373 9 zhòng many; all 帥江西之衆赴京師
374 9 zhòng general; common 帥江西之衆赴京師
375 9 láng gentleman; minister; official 構及尼皆中書郎
376 9 láng a palace attendant 構及尼皆中書郎
377 9 láng really; truly 構及尼皆中書郎
378 9 láng darling; husband 構及尼皆中書郎
379 9 láng a young man 構及尼皆中書郎
380 9 láng somebody else's son 構及尼皆中書郎
381 9 láng a form of address 構及尼皆中書郎
382 9 láng Lang 構及尼皆中書郎
383 9 láng corridor 構及尼皆中書郎
384 9 láng Lang 構及尼皆中書郎
385 9 desire 豫州必欲立異
386 9 to desire; to wish 豫州必欲立異
387 9 almost; nearly; about to occur 豫州必欲立異
388 9 to desire; to intend 豫州必欲立異
389 9 lust 豫州必欲立異
390 8 to reach 及王遷鎮雍州
391 8 and 及王遷鎮雍州
392 8 coming to; when 及王遷鎮雍州
393 8 to attain 及王遷鎮雍州
394 8 to understand 及王遷鎮雍州
395 8 able to be compared to; to catch up with 及王遷鎮雍州
396 8 to be involved with; to associate with 及王遷鎮雍州
397 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 及王遷鎮雍州
398 8 chéng a city; a town 移鎮湓城
399 8 chéng a city wall 移鎮湓城
400 8 chéng to fortify 移鎮湓城
401 8 chéng a fort; a citadel 移鎮湓城
402 8 already 卿何得已作領軍面向人
403 8 Kangxi radical 49 卿何得已作領軍面向人
404 8 from 卿何得已作領軍面向人
405 8 to bring to an end; to stop 卿何得已作領軍面向人
406 8 final aspectual particle 卿何得已作領軍面向人
407 8 afterwards; thereafter 卿何得已作領軍面向人
408 8 too; very; excessively 卿何得已作領軍面向人
409 8 to complete 卿何得已作領軍面向人
410 8 to demote; to dismiss 卿何得已作領軍面向人
411 8 to recover from an illness 卿何得已作領軍面向人
412 8 certainly 卿何得已作領軍面向人
413 8 an interjection of surprise 卿何得已作領軍面向人
414 8 this 卿何得已作領軍面向人
415 8 also; too 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
416 8 but 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
417 8 this; he; she 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
418 8 although; even though 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
419 8 already 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
420 8 particle with no meaning 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
421 8 Yi 粲外弟司州刺史柳仲禮亦帥步騎萬餘人至橫江
422 8 not; no 不爲時輩所平
423 8 expresses that a certain condition cannot be acheived 不爲時輩所平
424 8 as a correlative 不爲時輩所平
425 8 no (answering a question) 不爲時輩所平
426 8 forms a negative adjective from a noun 不爲時輩所平
427 8 at the end of a sentence to form a question 不爲時輩所平
428 8 to form a yes or no question 不爲時輩所平
429 8 infix potential marker 不爲時輩所平
430 8 shì is; are; am; to be 先是
431 8 shì is exactly 先是
432 8 shì is suitable; is in contrast 先是
433 8 shì this; that; those 先是
434 8 shì really; certainly 先是
435 8 shì correct; yes; affirmative 先是
436 8 shì true 先是
437 8 shì is; has; exists 先是
438 8 shì used between repetitions of a word 先是
439 8 shì a matter; an affair 先是
440 8 shì Shi 先是
441 8 ruò to seem; to be like; as 若論位次
442 8 ruò seemingly 若論位次
443 8 ruò if 若論位次
444 8 ruò you 若論位次
445 8 ruò this; that 若論位次
446 8 ruò and; or 若論位次
447 8 ruò as for; pertaining to 若論位次
448 8 pomegranite 若論位次
449 8 ruò to choose 若論位次
450 8 ruò to agree; to accord with; to conform to 若論位次
451 8 ruò thus 若論位次
452 8 ruò pollia 若論位次
453 8 ruò Ruo 若論位次
454 8 ruò only then 若論位次
455 8 liǔ willow 柳敬禮
456 8 liǔ Liu 柳敬禮
457 8 liǔ pleasure 柳敬禮
458 8 liǔ Liu [star] 柳敬禮
459 7 zhāng a sheet; a leaf 張嵊
460 7 zhāng Zhang 張嵊
461 7 zhāng to open; to draw [a bow] 張嵊
462 7 zhāng idea; thought 張嵊
463 7 zhāng to fix strings 張嵊
464 7 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 張嵊
465 7 zhāng to boast; to exaggerate 張嵊
466 7 zhāng to expand; to magnify 張嵊
467 7 zhāng to display; to exhibit; to publish 張嵊
468 7 zhāng to catch animals with a net 張嵊
469 7 zhāng to spy on; to look 張嵊
470 7 zhāng large 張嵊
471 7 zhàng swollen 張嵊
472 7 zhāng Zhang [constellation] 張嵊
473 7 zhāng to open a new business 張嵊
474 7 zhāng to fear 張嵊
475 7 and 與粲同府
476 7 to give 與粲同府
477 7 together with 與粲同府
478 7 interrogative particle 與粲同府
479 7 to accompany 與粲同府
480 7 to particate in 與粲同府
481 7 of the same kind 與粲同府
482 7 to help 與粲同府
483 7 for 與粲同府
484 7 mào thick; lush; dense 軍副王長茂勸據柵待之
485 7 mào talented 軍副王長茂勸據柵待之
486 7 to go; to visit; to attend 倍道赴援
487 7 jiāng a large river 江子一
488 7 jiāng Yangtze River 江子一
489 7 jiāng Jiang 江子一
490 7 jiāng Jiangsu 江子一
491 7 jiāng Jiang 江子一
492 7 便 biàn convenient; handy; easy 便表解職
493 7 便 biàn advantageous 便表解職
494 7 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便表解職
495 7 便 pián fat; obese 便表解職
496 7 便 biàn to make easy 便表解職
497 7 便 biàn an unearned advantage 便表解職
498 7 便 biàn ordinary; plain 便表解職
499 7 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便表解職
500 7 便 biàn in passing 便表解職

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 196 Anxi
安远 安遠 196 Anyuan
班固 98 Ban Gu
步兵校尉 98 Infantry Commander
承明 99 Chengxing reign
刺史 99 Regional Inspector
当阳 當陽 100
 1. Dangyang
 2. Dangyang
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东宫 東宮 100 East Palace
扶风 扶風 102 Fufeng
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 103 official (imperial) position
宫城 宮城 103 Miyagi
合肥 72 Hefei
104 Huai River
华林 華林 104 Hualinbu
皇太子 72 Crown Prince
黄门 黃門 72 Huangmen
建安 106 Jianan
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江北 106
 1. Jiangbei
 2. north of the Yangtze river
 3. Jiangbei
江西 106 Jiangxi
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
建康 106
 1. Jiankang
 2. Jiankang (era)
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 106 Jin'an
景平 106 Jingping reign
记室 記室 106 Record Keeper; Secretary
济阳 濟陽 106 Jiyang
梁代 76 Liang dynasty
梁书 梁書 76 Book of Liang
礼经 禮經 108 Classic of Rites
历山 歷山 76 Mount Li
孟子 77
 1. Mencius; Mengzi
 2. Mencius; Mengzi
南康 110 Nankang
南州 110 Nanchou
内史 內史 110 Censor; Administrator
鄱阳 鄱陽 80 Poyang
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
曲阿 曲阿 113 Qu'a [county]
三公 115 Three Ducal Ministers; Three Excellencies
115
 1. Shao
 2. Shao
少府 83 Minor Treasurer
115 Sheng
世祖 83 Shi Zu
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
遂昌 115 Suichang
太守 116 Governor
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
王会 王會 119 Wang Hui
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
吴兴 吳興 87 Wuxing
五月 119 May; the Fifth Month
湘东 湘東 120 Xiangdong
西华 西華 88 Xihua
宣城 120 Xuancheng
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
颍川 潁川 89 Yingchuan
永昌县 永昌縣 89 Yongchang
雍州 89 Yongzhou
于都 於都 121 Yudu
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
豫章 121 Yuzhang
豫州 121 Yuzhou
詹事 122 Supply Official
招远 招遠 122 Zhaoyuan
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
中书侍郎 中書侍郎 122 Attendant to the Palace Secretary; Attendant Gentleman of the Secretariat
中卫 中衛 122 Zhongwei

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English