Back to collection

Book of Liang 梁書

卷四十五 列傳第三十九 王僧辯 Volume 45: Wang Sengbian

Click on any word to see more details.

梁書第四十五 列傳第三十


 將軍天監起家湘東王國常侍丹陽參軍會稽參軍荊州武寧討平將軍武寧太守將軍廣平太守滿王府參軍如故司馬江州將軍司馬安陸無幾新蔡太守司馬將軍如故荊州將軍府參軍竟陵太守將軍總督舟師京都宮城天子蒙塵兄弟超等屈膝然後入朝未幾竟陵於是兼行西世祖世祖領軍將軍

 軍師世祖分給就道竟陵部下未盡然後:「受命軍容?」:「何所。」:「不然文士常談河東少有兵刃軍師待敵精兵不足竟陵甲士經行不久有限重申。」:「成敗一行。」世祖以爲遷延不肯:「先發可見。」世祖世祖問曰:「何日?」世祖大怒按劍厲聲:「!」失色不敢須臾左右:「不行唯有。」對曰:「食祿今日豈敢懷恨不見老母。」世祖流血久之廷尉岳陽江陵人情搔擾未知世祖左右方略都督俄而岳陽退不能長沙世祖舍人三百:「舍人竟陵。」愕然左右:「竟陵經略不足。」俄而:「有罪使故意。」下地床側部分將帥力攻遂平

 領軍將軍江西大都巴州刺史淳于定州刺史宜州刺史郴州刺史西巴陵巴陵世祖刺史嗣徽刺史巴陵荊州使五千江夏大將前驅巴陵於是望風請服至于公私前鋒江口城固無人翌日輕騎:「?」答曰:「領軍。」:「領軍事勢如此何不?」使答曰:「大軍荊州掌握得便。」:「領軍不出相見?」頃之至於船艦登岸治道耀除草五千同時鼓噪引退世祖將軍是日巴陵鼓吹殺傷甚多午後退樓船水城西南遣人蝦蟆臨城日方燒水不利自焚退世祖將軍三司江州刺史長寧縣

 於是世祖巴陵諸軍沿魯山魯山力戰諸軍渡江羅城金城使開門生擒斬首退魯山羅城建業信然同時鼓噪水軍樓船四面行走至于白楊生擒江陵諸軍江州刺史臨城奔走世祖侍中尚書大將軍鼓吹一部江州齊集

 頃之世祖江州大舉皇帝江陵大將百餘勸世進軍未見本紀

 於是發自江州直指建業兗州刺史南陵頭等五萬出自南江前軍五千倜儻白茅盟誓:「逆天無狀構造違背恩義我國毒害生民高祖皇帝聰明光宅天下劬勞兆庶萬民五十全景要害次之高祖百姓朝廷郊甸焚尸不謂高祖春秋九十大行皇帝王臣食人湘東王臣泣血摩頂將帥不能天地不可以今日相國至孝靈武元帥京邑協和將帥同心尊奉相國郊祭前途天地宗廟同心共事欺負違戾明神。」於是歃血沾襟慷慨

 次於步騎萬餘挑戰兩邊八十去來退縮使兩岸水軍退歸路鼓噪中江諸軍沿進軍石頭斗城五城師大石頭:「送死。」西面使在後復大戰敗石頭退於是散兵軍人失火太極殿東西軍人京邑不免居民以求石頭至于東城震響京邑於是百姓失望

 五千二十江陵松江:「今日何如?」江陵:「朝廷社稷興廢亦復。」賓客功德答曰:「聖上威德用命老夫?」於是京都

 世祖帝位將軍司徒加班二十永寧食邑五千侍中尚書鼓吹如故

 攻破刺史洪雅零陵朝廷以爲舍人將軍南征建業巴陵都督諸軍都督西諸軍都督不受故世東西都督車輪水勢士卒於是連城不敢交鋒懈怠無備諸軍旗鼓於是諸軍大戰車輪其二大敗保長居民追躡諸軍臨視設備賢明開門左右帶甲百餘遣人交戰賢明從者衝突於是指揮勇敢賢明退朝廷降伏」。于時並進武陵王上流內外世祖和解江陵西舟師輿餞行俄而武陵敗績枝江班師江陵建業

 江陵合肥建業大將東方建康江陵世祖次于豫州刺史吳郡太守吳興太守北軍大敗建業二月甲辰:「漢制所以使持節侍中司徒尚書都督諸軍將軍揚州刺史永寧開國器宇風格九流七略征討西疲勞王業艱難中台上將太尉車騎大將軍如故。」

 頃之太夫人世祖侍中謁者監護喪事太夫人夫人天監退保合肥湖西以爲善於家門內外莫不下獄夫人流淚謝罪世祖相見世子世祖軍國大事夫人自陳涕泗嗚咽夫人:「忠烈非但保祐當世子孫。」復舊天下夫人自謙不以富貴朝野明哲婦人隆重喪禮靈柩建康謁者弔祭尚書僕射:「相比辭章討論平原孟軻成德盡忠自家高能崦嵫早秋龍門西鬱鬱浮雲滔滔逝者如斯嗚呼哀哉!」

 十月西魏宇文岳陽五萬江陵世祖建業大都荊州刺史:「便國家猛將在下兼行倒懸。」豫州刺史前軍兗州刺史後軍處分:「便直指漢江其後千里饋糧千里孫臏龐涓。」俄而京城晏駕主位樹立大將軍都督中外諸軍尚書參謀討伐

 以爲:「禍難相仍建業武陵彎弓白日齊心有情莫不鄰國緝事西不能固守江陵未及便臣子枝子號令江陰負荷天下大道淪滅懷舊存亡扶危猶子長沙金陵便上党江表清河安陸西江左漢口居士相會部分迎接西湘東怯弱良圖。」

 遣送壽陽前後繼統至于散騎常侍敗績君臣:「便城陷左右多時不還人情使參差決定西真跡將帥恣欲