Back to collection

Book of Liang 梁書

卷四十六 列傳第四十 胡僧祐 徐文盛 杜崱 兄岸 弟幼安 兄子龕 陰子春 Volume 46: Hu Sengyou; Xu Wensheng; Du Ze; Du An; Du You'an; Du Kan; Yin Zichun

Click on any word to see more details.

梁書第四十六 列傳第四

   
 南陽冠軍勇決光祿大夫大通歸國高祖武將文德主帥使項城城陷大通元年北海洛陽天水天門太守好讀書不解賦詩文辭鄙俚嘲謔怡然自若

 世祖西參軍西世祖使盡下獄巴陵世祖猛將新市子曰:「不歸。」世祖五千西退及於南安:「何處。」江陵世祖侍中領軍將軍荊州

 車騎將軍三司如故西魏都督諸軍四面晝夜督戰獎勵將士賞罰致死俄而中流六十三世祖於是內外

 彭城天監至道立功高祖大同以爲持節刺史僻遠不識教義前後刺史推心撫慰威德風俗

 太清召募得數萬人世祖以爲持節散騎常侍將軍諸軍將軍秦州刺史以東於是武昌相持久之世祖將軍將軍巴州刺史節度大敗退保西蘆洲相持西西不敢:「水軍因此。」不許建鄴通信使間道荊州世祖以爲北面都督甚多世祖大怒下令官爵兵權怨望世祖以下時任:「何不至此。」:「門外不見使?」

 京兆其先雍州襄陽子孫給事中少有志節際會高祖南平襄陽天監立功猛將梁州刺史大同梁州刺史華州秦州所部擊破第七有志氣鄉里廬江參軍世祖荊州幕府新興太守

 太清岳陽來襲荊州世祖世祖世祖以爲持節將軍刺史將軍武陵內史枝江巴陵侍中將軍五百石頭相持親率精銳左右衝突橫截大敗景平散騎常侍持節江州諸軍江州刺史

 秦州刺史歐陽大戰士林先令斬首萬餘生擒時世江陵長史長沙世祖車輪大敗其二保長西武陵王於是:「京兆苗裔家傳學業忠貞清靜車騎將軍鼓吹一部。」

 兄弟知名當世

 少有太清同歸世祖世祖以爲持節將軍梁州刺史江陵縣一千襄陽世祖晝夜兼行岳陽南陽南陽太守岳陽攻陷遇害

 至孝寬厚過人太清同歸世祖世祖以爲將軍西荊州刺史華容縣一千平南將軍河東長沙將軍大敗刺史江陵進軍大舉相持武昌蘆洲上流大敗刺史人情漢口大敗反覆

 第二善用太清同歸世祖世祖以爲持節武將刺史一千河東巴陵西上將巴陵安北將軍定州諸軍定州刺史散騎常侍五百江夏生擒精銳大敗至於石頭親率會戰論功將軍揚州刺史封一

 等於長沙武陵王西陵江陵刺史吳興太守將軍都督豫州諸軍豫州刺史溧陽鼓吹一部散騎常侍大將軍陷京師婿吳興太守不以切齒吳興長城周文從弟親率京師齊人遇害

 武威義熙曾祖高祖南平高祖鄰居友善高祖臥內五色高祖:「非人天下蒼生!」高祖:「多言。」於是好轉高祖求索高祖踐阼刺史

 天監起家將軍西太守普通將軍南梁刺史將軍都督諸軍刺史太清將軍侍中世祖領軍將軍將軍景遇力戰諸軍退江陵

 知名尚書二十

 史臣搴旗捐軀殉節忠烈何以立功不能成名不義機變向背加以顯著中興功臣![1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary