Back to collection

History of Liao 遼史

卷四十八 志第十七下: 百官志四 Volume 48 Treatises 18: Official Posts 4

Click on any word to see more details.

百官

南面南面京官

上京京官不一大抵西京多邊南京中京財賦分列

宰相總目相左平章政事

平章政事東京宰相元年左右左右平章中京宰相南京宰相

內省總目使使耶律上京使上京內省

東京內省。《地理志》,東京大內以內使判官使總目使上京鹽鐵使

使間知戶部使使三司使同知使大康同知支使判官太平戶部使判官

上京鹽鐵使東京戶部使中京支使司南三司使

南京轉運使燕京轉運使西京留守府尹總目

留守府尹元年上京留守吳王留守東京留守高清留守東京留守

太平同知留守太平中京同知耶律留守太平南京留守

留守判官天祿南京留守判官留守推官元年中京留守推官上京留守東京留守

中京留守太宗大同元年趙延壽中京留守十二年命中京留守

南京留守太宗東平南京遼陽十三幽州南京元年幽都西京留守

京都總目京都同知太平同知中京上京

東京中京南京西京

京都總目上京東京

南京西京中京總目

使使上京東京

中京南京西京處置使總目

處置使上京處置東京處置中京處置

西京處置司南處置

總目博士助教博士助教

上京上京別有國子監東京中京中京別有國子監

南京南京太學太宗十三西京京官上京城隍使上京皇城使

上京城隍使上京城隍使

東京渤海承奉耶律八哥渤海承奉渤海承奉遼陽大都太宗會同

遼陽大都會同都督關防遼陽東都東京安撫使東京安撫使

東京。《地理志》,東京歸化營軍亡命東京使中京文思

中京文思使中京文思使中京按問使中京按問使耶律和尚二十四中京按問使中京巡邏使

中京巡邏使耶律中京巡邏使中京大內部署中京大內部署元年中京大內部署中京大內部署

南京宣徽院南京宣徽使元年宣徽使耶律南京宣徽院使南京宣徽院

南京使同知南京宣徽院南京處置使元年隆慶燕京處置使燕京處置使

南京侍衛親軍馬步指揮使

南京侍衛親軍馬步指揮使南京侍衛親軍指揮使南京馬步指揮使南京侍衛親軍指揮使

南京指揮使南京指揮使南京侍衛親軍指揮使司南指揮使

南京指揮使南京南京招撫使

招撫使招撫使南面黃龍

黃龍十三黃龍耶律同知黃龍黃龍判官黃龍侍衛親軍馬步指揮使

黃龍侍衛親軍指揮使黃龍侍衛親軍指揮使黃龍侍衛指揮使黃龍侍衛指揮使

黃龍侍衛指揮使黃龍侍衛指揮使黃龍博士

助教元年同知

判官博士助教

南面

遼東西郡縣官職高麗渤海因之包括二百餘年城郭相望田野冠以節度觀察防禦團練使刺史縣令大略采用其間宗室外戚大臣築城」;節度使朝廷往往王府不能不能不能

節度使總目節度使節度使同知節度使耶律同知節度使

行軍司馬軍事判官掌書記彰武節度使掌書記

馬步指揮使指揮使指揮使指揮使

指揮使指揮使指揮使指揮使

指揮使上京道節度使慶州節度使

泰州德昌節度使司長韶陽節度使司儀節度使化州興國節度使

義軍節度使徽州宣德節度使州長節度使節度使

高陽節度使建安節度使東京道鎮國節度使

義軍節度使國軍節度使中興節度使海州南海節度使

節度使節度使廣德節度使貴德寧遠節度使

沈州節度使節度使通州安遠節度使保安節度使

同州鎮安節度使節度使信州節度使賓州懷化節度使

節度使蘇州節度使節度使節度使

中京道節度使彰武節度使宜州崇義節度使

錦州臨海節度使州長節度使節度使節度使

南京道幽州盧龍節度使節度使西京道

大同節度使開遠節度使武定節度使節度使

國軍節度使朔州順義節度使觀察使總目觀察使

觀察使觀察判官觀察判官博士

助教中京道高州觀察使武安觀察使

觀察使東京道益州觀察使觀察使

觀察使寧江混同觀察使上京道永州永昌觀察使

觀察使團練使總目團練使團練使

團練判官博士助教

東京道團練使防禦使總目防禦使

防禦使防禦判官博士

助教東京道廣州防禦使鎮海防禦使

冀州防禦使防禦使刺史總目刺史

同知耶律同知軍事參軍世宗天祿參軍政事

博士助教上京道

東京道三十七耀遼西海北安遠定理順化

中京道十三北安松山南京道涿西京道寧邊歸化可汗東勝

總目縣令縣丞主簿世宗天祿主簿政事

縣尉良鄉孔子廟博士助教

地理志》。旗鼓破產不能良民設法使出錢免役使公使以為便

南面

以來賢主以為常設

使按察刑獄使等分按察刑獄使太宗會同年命使

南面財賦

畜牧稼穡財賦簡易而後既得富饒總目

點檢長春長春二十二遼西

轉運總目轉運使轉運使同知轉運使

轉運判官山西轉運使二十山西轉運使轉運使轉運使

轉運使朔州轉運使轉運使西山轉運使太平西山轉運使

南面軍官

:「。」太祖以來五代東北有事從軍點檢總目

點檢穆宗十六殿點檢耶律點檢太平點檢耶律同知點檢同知點檢耶律

點檢殿前都點檢司點檢侍衛親軍馬步指揮使總目

指揮使侍衛親軍指揮使指揮使指揮使

指揮使侍衛親軍馬步指揮使侍衛親軍指揮使

侍衛親軍指揮使侍衛兵馬指揮使侍衛漢軍兵馬指揮使兵馬指揮使

兵馬指揮使指揮左右四十二兵馬指揮使兵馬指揮使

第一兵馬指揮使第一兵馬指揮使第二兵馬指揮使第二兵馬指揮使

第三兵馬指揮使第三兵馬指揮使第四兵馬指揮使第四兵馬指揮使

第五兵馬指揮使第五兵馬指揮使第六兵馬指揮使第六兵馬指揮使

第七兵馬指揮使第七兵馬指揮使指揮使指揮使

天聖指揮使漢軍指揮使諸軍團練使總目團練使太祖漢軍團練使

團練使軍團判官漢軍團練使諸軍兵馬總目

兵馬太平兵馬兵馬同知兵馬兵馬判官

兵馬兵馬南面邊防

三皇五帝澤及好生五代戰鬥者邊防南面民眾二百之所以

招安使二十三安撫使兵馬改易安撫招撫西南招安使耶律西南招安使

使耶律使

耶律穆宗

使使處置使太宗處置使

霸州處置使二十七


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary