Back to collection

History of Liao 遼史

卷八十五 列傳第十五: 蕭撻凜 蕭觀音奴 耶律題子 耶律諧理 耶律奴瓜 蕭柳 高勳 奚和朔奴 蕭塔列葛 耶律撒合 Volume 85 Biographies 15: Xiao Talin, Xiao Guanyinnu, Yelu Tizi, Yelu Xieli, Yelu Nugua, Xiao Liu, Gao Xun, Xi Heshuonu, Xiao Taliege, Yelu Sahe

Click on any word to see more details.

觀音耶律耶律耶律奴瓜耶律

馬群侍中敦厚才略天文宿繼業代州攻陷城邑諸軍部署樞密使耶律繼業朔州南院南征力戰太后親臨明年監門上將軍檢校太師節度使十一東京留守高麗高麗稱臣十二受命永興詳穩中號侍中十五詳穩西北輕騎方物往來若一嘉獎耶律邊患南京使二十先知上手城隍接戰視地中伏明日太后輟朝南京使

觀音十二郎君詳穩六部大王鹿觀音先鋒德清同知南院

耶律宰相善射郎君奉使兩國通好長久西邊詳穩耶律繼業山西城邑樞密使耶律定安西南外援伏兵黎明未半城中不得殺傷來襲繼業朔州居多俘獲

神妙

耶律繼業山西耶律先鋒滹沱河便道康保節度使太平元年本部節度使甘州不克耶律西南不能中流

耶律奴瓜太祖異母南府宰相膂力調繼業黃皮擊敗城邑小將黃皮詳穩先鋒定州東京使祿大夫失利祿十九南府宰相二十一王繼忠望都政事平章二十六節度使南府宰相

皇后五世伯父膂力叔父臨終侍衛十七南伐方陣隆慶先鋒將佐:「駿馬。」隆慶:「諸君。」隆慶南軍中流披靡留守東京兵馬指揮使明年詳穩使滿百姓高麗前驅:「壯士!」致仕

滑稽君臣燕飲詼諧俳優臨終:「少有不能萬有俳優!」頃之:「!」耶律觀音歲寒》。

北平王使會同太宗四方使權貴大臣天祿樞密使漢軍遣使大漢神武皇帝上京留守南京上書請假十七擊敗南院樞密即位以定以南京郊耶律宣言:「異志引水官軍?」南院樞密使毒藥駙馬都尉謀害尚書詔獄

可汗六部皇太后稱制耶律南邊南面行軍部署無罪南征本部進擊敵軍俘獲:「太宗六部宰相酋長左右酋長宰相酋長建明善事宰相如故別無依舊。」十二遷都部署數月不許城中殊死不能部署東南高麗士馬死傷封爵郎君詳穩

五院世祖安祿山黑山宰相遷西南面招討使十一使西夏十二同知南京留守東京留守宰相

耶律南府宰相天祿大王兵馬本部南京大王敗走全軍上諭:「如此無憂富貴。」太保

舉兵耶律最後直抵或者使南北休息


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary