Back to collection

History of Liao 遼史

卷九十五 列傳第二十五: 耶律弘古 耶律馬六 蕭滴冽 耶律適祿 耶律陳家奴 耶律特麼 耶律仙童 蕭素颯 耶律大悲奴 Volume 95 Biographies 25: Yelu Honggu, Yelu Maliu, Xiao Dilie, Yelu Shilu, Yelu Chenjianu, Yelu Teme, Yelu Xiantong, Xiao Susa, Yelu Dabeinu

Click on any word to see more details.

耶律耶律耶律祿耶律家奴耶律特麼耶律仙童耶律

耶律樞密使順義節度使北面太平元年政事平章國軍節度使兵馬部署武定節度使禮遇南府宰相上京留守南院大王御制十二武定節度使訃聞:「善人!」親臨

耶律楚國之後諧謔親朋榮利耶律宿旗鼓詳穩為人面相恬然世務使御制宣徽使宰輔節度使七十終南宣徽使

字圖可汗宮人鎮國節度使奉詔使南京留守節度使才幹使會車西征乞降以前反覆因為陳述禍福聽命樞密使中京留守十九西京留守

耶律祿郎君宿護衛太保使上京跋扈祿泰州觀察使節度使金吾衛上將軍

耶律家奴綿郎君家奴逐鹿二百耶律家奴海東青郎君四方使詳穩太后生辰馴鹿太后嘉獎二百家奴燕國鹿家奴應制解衣皇太子家奴西北寇邊家奴節度使行軍家奴元帥耶律愛奴:「野馬!」出獵愛奴歿有司家奴由是感激竭力家奴邊境遂寧不從山陵使致仕八十

耶律特麼季父之後六部禿太尉大安倒塌節度使頃之禁軍斬首十年南院宣徽使元年大王黃龍

耶律仙童仲父之後宿寬厚仙童節度使國軍節度使大王黃龍侍衛親軍馬步指揮武定節度使致仕

特免五院承旨使詳穩酋長來朝南院部署郎君太保大康南京使樞密使耶律論事不合馬群太保北部同知便宜行事讒毀西北馬群太保

耶律王子之後大康永興延昌使詳穩奉詔招降殿點檢上京留守點檢西南招討使不許留守上京樞密院點檢國軍節度使致仕舉止禮儀為時

富強法度外事征伐一時將帥威靈風行西夏党項震懾可謂戰勝攻取奇謀莫測足以雖然凶器不可末節不可黃石公所謂仁者無敵君臣其後是以耶律不能


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary