Back to collection

History of Ming 明史

卷六十八 志第四十四 輿服四 Volume 68 Treatises 44: Carriages and Clothing 4

Click on any word to see more details.

皇帝皇后以下皇太子皇太子親王以下鐵券印信符節宮室制度臣庶制度器用
 明初十七:「皇帝奉天」,:「皇帝」,:「皇帝」,:「皇帝」,:「天子」,:「天子」,:「天子」,:「」,:「敕命」,:「」,:「皇帝尊親」,:「皇帝親親」,:「。」;」、「表章。」」。四方洪武元年浮海美玉:「出于祖父相傳帝王。」不知十七成祖皇帝親親」、「皇帝奉天」、「」、「敕命」。

 弘治十三河濱:「受命永昌」。陝西巡撫以為復出遣人禮部尚書:「自有以來歷代真偽史籍篆文輟耕鳥篆不同史傳已久所得後世文書詐偽以為秦始皇藍田以為以後足以受命不知受命不以求之不得偽造君臣天下貽笑千載高皇帝自製一代隨事足以一代受命萬世藉此!。」不用

 嘉靖十八七寶:「奉天承運大明天子」、「大明受命」、「巡狩天下」、「」、「」、安民」、萬民」。二十四

 皇后二分分行真書上下開闔書帙藉以蟠龍五色篆文:「皇后」,二副三重蟠龍蟠龍內置寶座四角蟠龍金紅置於輿

 貴妃鍍金尺寸:「」。宣德元年貴妃皇太后金寶未幾皇嗣貴妃故事嘉靖十年五分之一金飾

 皇太子皇后篆書皇太子」。

 皇太子高一絲絛金寶未詳洪武二十八不用

 親王皇太子二分:「」。皇太子

 親王太子親王金印未詳洪武二十八

 公主鍍金藉以:「公主」。二分

 親王世子金寶承襲金寶

 世子洪武二十三世子王妃金印篆文:「世子」。

 鍍金鍍金世子鍍金

 功臣鐵券洪武太祖功臣鐵券未有定制台州一有吳越鐵券遣使損益二等二等履歷祿以防九十七左右功臣內府取信功臣二十八鐵券李善長德興雲龍炳文二十五改制鐵券侯王炳文永樂功臣

 百官印信洪武中外印信六部在外二分八分其餘衍聖公景泰順天其餘太僕祿在外鹽運司在外二分三分正七品三分正從二分正從二分入流三分二分以上九疊篆洪武十三凡百篆文西將軍三分柳葉篆文洪武將軍都督:「將軍」。有事征伐以往此外漕運將軍在外鎮守洪熙元年文臣將軍兵部尚書將軍御史大同西將軍其他文武大臣權重給以關防三分九疊篆宰相無異正德安化嘉靖關防太祖御史河南十三:「」,御史其一其一內府有事復命洪武二十三御史相類改制監察御史:「某處監察御史」,三分篆文成祖北京官署九卿朝房任重

 明初高麗金印:「高麗國王」,安南鍍金:「安南國王」。占城鍍金:「占城國王」。吐蕃金印:「白蘭王印」。

 符牌宣召親王以往親王鎮守巡撫兵部洪武二十六定制公差以軍奉旨差遣兵部內府嘉靖三十七定制南京鳳陽守備內外各處鎮守巡撫守一不受鎮守節制內外守備整飭守備不許字型大小字型大小字型大小字型大小字型大小洪武金牌軍機文書都督中書省長官不許調中書省都督金牌中調符牌飛龍麒麟絲絛金牌西四十一內府篆文:「皇帝聖旨」,:「合當」,:「不信」。二十二西金牌其後永樂金字紅牌雲南歷代改元外國金牌新年四裔

 懸帶金牌洪武二伏首尾絲絛指揮金牌雲龍虎符鍍金銀牌雲龍虎符銀牌太祖:「上天華夏後嗣。」天子郊廟駙馬都督錦衣衛都督皇城金吾給金麒麟

 金字銀牌洪武改為守衛金牌高一字型大小字型大小獨龍都督字型大小伏虎指揮字型大小鎮撫字型大小獅子鎮撫字型大小將軍守衛。」守衛官軍懸帶。」二十四青絲鎮撫將軍宿衛巡官權杖金吾指揮字型大小長安左右西華十二玄武十三十六五城兵馬指揮權杖東西南北字型大小留守金吾守衛留守指揮東西字型大小陽文金吾天門東西北安指揮東西字型大小字型大小比對相同巡行內官使守門比對而後皇城守衛字型大小銅牌錦衣校尉祿雙魚銅牌永樂駕幸北京六部大理寺錦衣衛印信鴻臚寺關防印信關防其後內府印綬嘉靖十八南巡禮部從者郊廟執事洪武執事陵寢嘉靖皇后文官以上武官以上命婦使文武朝參錦衣衛當駕以防洪武十一象牙官職字型大小駙馬都尉文官文字武官內官正德十六:「常朝職官比來傳旨升官重名。」文職不朝武官給與嘉靖二十八內府武職朝參奉旨給事中以為禮部:「《文武出入執事朝參執事屆期如期朝參朝夕關防執事不宜出入若一譏察數百內府字型大小至於武官掌印侍衛之外朝參退。」

 洪武十五使節黃色寶蓋使者受命使復命二十三使節禮部:「光武三重長三三重。」

 宮室元年正殿奉天殿華蓋殿殿廊廡奉天殿之前奉天殿殿之後以次宮殿之外皇城西西華玄武文石太祖:「儉樸奢華奢麗?」退洪武改建大內宮殿十年告成三門東西掖門奉天奉天殿左右西角門奉天殿之間奉天殿之後華蓋殿華蓋殿之後殿殿後乾清宮正門奉天門外間有門外殿東宮視事門外殿皇帝齋戒所居制度規模巨集二十五改建大內金水天門及長西永樂十五西北京奉天殿左右殿奉天左右西角門天門殿殿殿殿仁壽景福仁和永壽長春六百三十十八北京宮殿門闕規制南京壯麗中朝奉天殿八千三百五十殿西奉天常朝角門西角門西三門掖門掖門社稷