Back to collection

History of Ming 明史

卷一百〇三 表第四 諸王世表四 Volume 103 Tables 4: Princes 4

Click on any word to see more details.

建文吳王太子福王追諡吳王福王


悼王太子建文元年成祖京師漳州九月庶人永樂十五。           

太子建文元年成祖京師建昌吳王庶人。           

簡王太子建文元年成祖京師惠王太子永樂。           
成祖仁宗漢王簡王


成祖洪武二十八高陽永樂十五樂安宣德元年八月西世子。           

簡王成祖永樂洪熙元年宣德世子惠王安陽宣德景泰悼王景泰天順成化元年弘治十五莊王清流弘治十六正德十三康王正德十六嘉靖三十九獲嘉嘉靖十六親王嘉靖二十八三十八追封穆王嘉靖四十四萬曆四十二萬曆十三世子四十二。 ??,壽光萬曆四十五。 
臨漳
安王正統成化二十一成化二十三正德十一成化二十三鎮國將軍弘治十八追封正德十六嘉靖惠王??,嘉靖十七萬曆十八。  萬曆十四長子二十一。  萬曆二十七長子天啟。   
湯陰
??,正統成化二十一成化二十一弘治賜死。        

定王正統成化元年簡王成化十二
惠王成化十三弘治昭和弘治正德十一昭和嘉靖三十八萬曆十一不准。     
洛川
懿王正統十年成化十九成化二十正德十二康定嘉靖元年十九康定正德十四長子嘉靖追封簡王嘉靖二十三三十三嘉靖三十八四十四惠王萬曆元年三十二。  ?,萬曆二十一長子三十六。  ??,?天啟。 
南樂
懿王天順元年弘治十六正德十一嘉靖元年嘉靖十八??,嘉靖二十二萬曆萬曆十二十三。  ?萬曆十六。  ?萬曆三十長子既而。   
平鄉
天順元年成化十二康王弘治元年嘉靖正德鎮國將軍追封嘉靖十二萬曆莊王萬曆鎮國將軍十一祿子孫奉祀。     

昭王成化嘉靖成化十九長子嘉靖追封嘉靖十年二十八??,。     
昆陽
穆王成化正德元年。        
廣安
弘治十五懿王正德十年嘉靖三十五嘉靖三十八隆慶。  萬曆三十四。    
江寧
懿王正德十六嘉靖四十一惠王嘉靖四十四萬曆。  ??,萬曆十二二十八。    
光山
嘉靖三十。      
秀水
穆王嘉靖十九。      

穆王嘉靖十九萬曆十二嘉靖三十六鎮國將軍萬曆?追封。  ?,萬曆十五。  ?萬曆二十九長子既而。  
壽光
 萬曆二十七三十六??。  

仁宗宣宗莊王


仁宗永樂二十二宣德鳳翔正統成化簡王成化弘治成化世子十五追封康王弘治十四正德從弟
懿王惠王正德十六嘉靖二十九庶人隆慶元年祿四百萬曆十九世子嘉靖二十五世子萬曆三十三世子祿終身子孫接見??
 從弟庶人曾孫萬曆三十四受封。 萬曆三十五世子既而崇禎十三賜死。    

正統景泰。          
涇陽
安靖正統弘治元年安靖弘治十六。         

簡王正統成化二十二。          

成化十年二十庶人弘治元年釋回子孫庶人。      

惠王??,成化十年弘治十六昭王正德十二嘉靖三十八嘉靖四十二萬曆十一懿王萬曆。  ???,萬曆二十五鎮國將軍長子三十七四十二
 次子將軍萬曆崇禎。  ???萬曆三十八長子四十六崇禎世子。   
河陽
簡王成化十二十五。         
信陽
泿成化十七十八。         
宜章
弘治元年十一。         
繁昌
定王??弘治元年嘉靖十二?嘉靖十六隆慶???,萬曆十二二十七。  萬曆二十四。      
廬江
簡王弘治嘉靖十六繆王?,嘉靖二十二四十三。  萬曆。  萬曆。      
丹陽
十一弘治正德十一。         

十二子弘治十年正德十二。         
德慶
惠王嘉靖三十萬曆十六。  ??,萬曆。     

簡王隆慶。      

仁宗永樂二十二衢州正統。           

仁宗永樂二十二宣德長沙正統元年襄陽成化十四定王成化十五弘治元年簡王弘治弘治十七莊王陽山陽山嘉靖三十一追諡惠王四十五康王光化正德嘉靖二十九安福隆慶萬曆二十三萬曆二十九崇禎十四張獻忠襄陽遇害。 福清崇禎十七寄居九江。    
寧鄉
正統成化。          
棗陽
穆王正統成化十二成化十六弘治弘治十六嘉靖庶人十八三十四嘉靖四十萬曆二十一?嘉靖四十三長子萬曆二十一追封  ?萬曆二十六二十九未婚。     
陽山
成化十六正德十一康王嘉靖元年十四子嗣。        

弘治嘉靖元年懿王嘉靖萬曆懿王?萬曆二十三。  萬曆。      

 ?,嘉靖四十四隆慶隆慶朝廷年號。  ?萬曆長子天啟。     
永城
 嘉靖四十四萬曆。      

 萬曆三十一。     
貴陽
 常法受封崇禎十四襄陽襄王遇害。    
進賢
 受封。    

仁宗永樂二十二宣德建昌正統十年蘄州景泰景泰天順天順弘治不法長子庶人武昌成化十九弘治十七正德嘉靖三十二永定嘉靖二十九追封嘉靖三十二永定長子三十四隆慶世子庶人敬王??,泰寧萬曆
康王萬曆二十五定王萬曆十七世子三十八天啟。 萬曆四十世子天啟崇禎十五。  
都昌
正統成化十三庶子成化十六十九?,弘治十一。  正統嘉靖。  嘉靖長子。     

惠王成化十三。         

懿王成化正德元年正德嘉靖嘉靖十一三十。  嘉靖三十六萬曆二十五。  ?萬曆十三長子二十八。  ?萬曆三十三長子既而。    
富順
 正德萬曆。  萬曆十年十二。  萬曆十六。  萬曆十八長孫三十四長子天啟。  萬曆三十四長孫。   
永新
莊王正德十一嘉靖三十七懿王嘉靖四十一萬曆十一嘉靖四十三將軍長子萬曆十三。  萬曆十六。  萬曆三十四長子既而。   
德安
 嘉靖三十六萬曆。  ??,萬曆三十。    

仁宗永樂二十二宣德韶州正統元年十一康王正統十三弘治十五成化十六世子弘治追封定王清江弘治十八嘉靖
莊王鎮國將軍嘉靖十六嘉靖十八四十二嘉靖四十五萬曆
封建萬曆二十三。 萬曆二十三世子二十六。 萬曆四十四世子既而。    
鄱陽
正統十三。          
永豐
正統成化十一成化十三弘治弘治嘉靖二十二嘉靖二十五四十一嘉靖四十一長子四十四萬曆十五。  ??,萬曆二十二長子二十六。  ??萬曆三十五長子既而。   
清江
成化二十一弘治十五不再。         
南康
惠王弘治嘉靖二十四鎮國將軍嘉靖十八?追封懿王?,嘉靖三十二萬曆二十四。  ??,萬曆長子二十八。  ?,??萬曆三十一長子既而。     
德興
?,弘治正德十年簡王正德十六嘉靖二十六??,嘉靖三十萬曆十八。  隆慶長子萬曆二十一。  萬曆二十三長子天啟。     
順昌
懿王???,弘治嘉靖二十二。  嘉靖二十五四十五。  嘉靖四十四鎮國將軍長子萬曆十八。  萬曆三十五。      
崇安
穆王弘治嘉靖昭和嘉靖二十一。        
高安
嘉靖十九四十五惠王隆慶萬曆十五。  萬曆十八。  萬曆三十四長子既而。    
上饒
惠王嘉靖十九萬曆十七。  隆慶長子萬曆二十。  ??,萬曆三十五長子既而。     
吉安
簡王?,嘉靖二十二四十二。