Back to collection

History of Ming 明史

卷一百二十七 列傳第十五 李善長 汪廣洋 Volume 127 Biographies 15: Li Shanzhang, Wang Guangyang

Click on any word to see more details.

李善長
 李善長定遠讀書法家太祖長者掌書記從容問曰:「四方戰鬥何時?」對曰:「高起布衣豁達大度知人善任殺人天下土崩瓦解不遠山川其所天下不足。」太祖滁州參謀親信太祖威名日盛將來太祖太祖使齟齬委曲調中流太祖太祖太祖雞籠山寨來襲設伏太祖以為

 太祖巢湖水師渡江太平士卒肅然太祖太平興國大元帥以為鎮江太祖鎮江不知太祖江南行中書省平章以為參議軍機進退賞罰章程樞密院大都司馬進行參知政事

 太祖吳王相國故事裁決太祖有所招納前後征討將吏帖服居民安堵轉調兵餉茶法斟酌元年九月官制以為相國太祖渡江重典一日:「連坐三條不已?」自大皆除劉基裁定律令頒示中外

 太祖帝位冊立太子使東宮官屬太子榮祿大夫軍國如故郊社宗廟汴梁留守一切便宜行事六部官制喪服東宮奉命元史》,祖訓》、《大明定天下封號封建功臣事無巨細

 洪武功臣:「汗馬軍食大國。」開國正文光祿大夫太師左丞韓國祿四千子孫世襲鐵券第一蕭何甚至

 參議希聖劉基太祖獲罪如故致仕若干五十佃戶五百儀仗二十病癒宮殿江南富民十四經理數年太僕義子臨安公主駙馬都尉婚禮公主一月御史大夫:「陛下視朝幾及不問駙馬都尉不朝殿不敬。」祿八百曹國中書省大都御史台軍國大事

 丞相知縣太常丞相往來義子女婿十三謀反伏誅死者如故御史台有所建白十八有人義父子實安置崇明不謝長年七十三百四月坐罪給事往時交通義父:「使:『何為九族!』使故人楊文:『西。』不許心動不許久之:『!』」:「將軍捕魚沙漠使者不以。」於是御史私語長元國戚狐疑觀望兩端大逆不道大臣妻女家口七十吉安延安平涼南雄滎陽宜春河南同時而已若干昭示奸黨》,告天長子江浦久之公主留守中衛指揮旗手鎮撫世襲

 明年虞部郎中王國:「陛下同心天下第一封王公主親戚人臣不軌尚未可知而今不然人情兄弟安享萬全富貴僥倖萬一富貴猶子親耳陛下親子使不過第一而已太師封王而已而已有加今日豈不知天下不可為此莫不身為齏粉首領幾何為此不得已父子之間以求陛下骨肉何苦為此天象大臣天象不可天下且如四方因之解體無益所願陛下作戒將來。」太祖


 朝宗高郵太平太祖渡江元帥江南行省諫官行省累進郎中驍騎軍務贛州江西參政

 洪武元年山東廉明持重命理行省納新中書省參政明年參政陝西李善長左丞右丞御史奉母無狀切責放還海南食祿三百六十子房孔明右丞參政左丞建白久之廣東行省參政御史大夫十年右丞浮沉而已

 十二十二月劉基對曰:「無有。」廣南舟次太平江西

 通經為人自守奸人同位不能及於

 明初中書省左右丞相樞要其事受命征討未嘗省事從容李善長而已丞相丞相布衣徒步委身贊成開國乃至自取覆滅自守不能俱致不亦左右職業


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary