Back to collection

History of Ming 明史

卷一百三十七 列傳第二十五 劉三吾 安然 吳伯宗 吳沉 桂彥良 宋訥 趙俶 李叔正 劉崧 羅復仁 孫汝敬 Volume 137 Biographies 25: Liu Sanwu, An Ran, Wu Bozong, Wu Chen, Gui Yanliang, Song Ne, Zhao Chu, Li Shuzheng, Liu Song, Luo Furen, Sun Rujing

Click on any word to see more details.

〈()〉安然〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

茶陵寧國推官長槍常寧廣西行省儒學廣西茶陵洪武十八七十三對稱翰林學士天下典章銳意制作宿儒一切禮制取士刊定

博學屬文帝制大誥洪範》、《》、《寰宇通志》、《禮制其事:「文運有所。」帝制時令朝鮮玳瑁朝參侍衛殿。」既而日益才力日益往往禮遇二十三世子吏部侍郎博士

為人慷慨城府自號」。大節不可太子召對群臣慟哭:「。」由此戶部尚書婿引退未幾學士三十會試泰和第一於是諸生吾等南人稱旨吾等實屬戍邊遣戍策問六十一南北」,建文久之

刑部檢校鄉人貴顯攀援宣德檢討助教

婺源元末浮梁同知大海休寧兄弟婺源歸田庚子鄱陽不克棄妻西幕府安慶未幾參贊軍事辭去洪武十七召見西伯戡黎薰風應制稱旨死罪天地生物請假閑靜妄言善人

豐城通經大義屬文元末兵亂山中繼母洪武南昌教授第一修撰典籍放還翰林上疏婚姻:「民間子女不得仇家見絕甚至兒女成行有司尊長相與姊妹不可以子女尊卑成周王朝相與不過故稱異姓大國」,」。列國各自後世夫人夫人古人如此甚多群臣。」十八大學士家人》、《》,未幾七十二詩經解頤》、《正德

安然潁州左丞萊州下山率眾歸附山東參政撫綏公用洪武工部尚書河南參政浙江使御史臺大夫十三未幾

謀反伏誅歷代丞相擅權中書省六部密勿不可無人四時天下賢才戶部尚書耆儒杜佑民望春官民望夏官都督政事調四時立冬朔風以為冬令月分稱職與否諫院覆核官封

無何相繼致仕後坐田家中外練達庶務眷註十四八月來歸知府不復

不詳安邑鄉試得人致仕祭酒諸生壺關鄉試第一歸家教授》、《》、《莆田民望內黃

谿洪武廷試第一策問禮部員外大明》。用事不為謫居鳳陽上書時政不法不宜久之奉使安南稱旨助教東宮正心誠意翰林典籍帝制雅潔織金錦太常金縣翰林檢討十五武英殿大學士明年三河知縣薦舉不實檢討為人溫厚進士考試宋濂

臨川吳澄力行易傳》,學者正中溫州翰林洪武科舉取士考官辭去十五吉安高郵長年登州老成禮部八十長年七十顧問翌日殿大學士放還以為御史浙江使明年耆儒上海殿大學士明年致仕

使安南其後襄陽洪武二十一進士第一禮部尚書使安南以為前後使安南並稱

禮部尚書日照其三有司滅絕倫理海南泰定行事:「人子醫藥不已不已至於傷生不孝愚昧無知其所不在。」」。明年喪禮世子龍州御史使安南安南篡弒使使震恐朝廷用兵安慰人大使人為御史未幾思明安南

蘭溪博士太祖婺州起敬

洪武儒士翰林院修撰:「欺罔。」:「」。不從改正:「。」左右編修給事中相同:「故事啟事東宮東宮官屬稱臣朝臣一體稱臣。」:「東宮大本東宮所以主上相同。」翰林院典籍大學士

:「聖賢經卷要領三事編輯。」精誠》,翰林博士孔子封王非禮」。使祭酒沿嘉靖改稱至聖先師」,

谿進士平江教授方國洪武公車太子正字詩文朗誦殿左右驚愕給事中舉人編修肄業宋濂從容有所便殿冬至祝文」、「以為不敬:「成湯上帝小子』;武王文王詩曰「『』。。」:「正字。」御史臺

王府:「江南。」對曰:「不如宋濂劉基。」文人不如。」王府官制長史京師太平十二:「通達事體治道儒者泥古不通可謂。」十八

明初師傅宋濂太子宿儒老生駙馬都尉

隱居太祖手書規範嚴峻皇后:「烏有聖人?」太祖:「本質。」

穎悟洪武銅陵簿謫戍淮陰會東海子使駙馬中堂西駙馬使然後說書左右大驚慰勞

洪武蘇州通判二十饑民倡議修築以為便節婦禮部以前不當:「武王前朝!」建文兵部侍郎貶官復職使兩浙義勇成祖即位

茶陵元末全州洪武無棣膠州同知經術助教洪範九疇大喜姓名殿洪範》,長史好學敬禮安車。」二十九方孝孺四川考試詩文有法八十其後王府長史有名

南陽洪武世子長史盛夏」。致仕余年九十

江西樂安洪武學官茂名永樂王府長史隨事匡正長史得無十八衣冠端坐

教官永豐龍溪太祖實錄》,累進王府長史同心輔導

吉水御史仁宗即位上疏王府長史盡心未嘗宣德

開化永樂上書治道對策稱旨翰林典籍太祖實錄》、《永樂大典》,東宮仁宗長史正統為人孝友程限不輟

泰和建文詣闕文章靖江王府長史翰林》。同上指斥用事永樂太祖實錄》,長史桂林起居嗜欲學問德性差遣》、《》、《遵義》、《久之成祖進士湖廣使天順卓異禮部尚書尚書多用使尚書調南京

庶吉士郎中湖廣寬厚仁宗即位長史淡泊宣德是以王府不為清流

御史持重學問該博正中進士鹽山棄官洪武儒士十八》、《久之助教學者十五超遷翰林學士聖廟》,稱旨大學士帝制未幾祭酒功臣子弟就學及歲貢士終日端坐講解學舍十八進士取士四百七十太學策士助教金文吏部尚書致仕大怒如故:「無憂。」使畫工怒色明日:「?」對曰:「諸生碎茶陛下自知?」頓首

長子進士御史望江主簿二十三學舍:「不敬!」八十文臣正德

應詔:「海內沙漠窮追未免陛下聖子不過而已在乎在乎屯田趙充國陛下中選以東西五百立法布列要害遠近相應長策。」采用其次諸生違者

開國祭酒老成王嘉皓白終日肅然名儒洪武先後博士助教諸生成就

嘉會嘉興國子監十六八十